Relevant at stille krav om brug af mundbind

Lægeklinik får ikke kritik for at afvise en patient fra konsultation, idet patienten ikke ville bære mundbind. Der var ikke belæg for fritagelse for kravet om brug af mundbind, og patienten fremstod ikke akut behandlingskrævende, hvorfor afvisningen var relevant.

Sagsnummer:

21SFP77

Offentliggørelsesdato:

31. maj 2021

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • Lægeklinik for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægeklinik, den 2. november 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev relevant behandlet, idet hun blev bedt om at forlade klinikken, da hun ikke ville bære mundbind grundet sin astma og sine heraf afledte vejrtrækningsproblemer.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 2. november 2020 mødte på 45 år op i Lægeklinik, idet hun skulle have vurderet et modermærke. bar ikke mundbind, idet hun mente sig fritaget grundet astma. blev bedt om at forlade klinikken, idet hun ikke ville bære mundbind.

Det fremgår af en udtalelse fra , at hun har astma, som ved angst eller allergiske re-aktioner bliver aktiveret.

Det fremgår af en udtalelse fra lægeklinikken, at lægeklinikken ikke er bekendt med, at skulle være fritaget for brug af mundbind grundet astma, og at ikke blev vurderet til at have vejrtrækningsbesvær. Det fremgår videre af udtalelsen, at der ikke blev nævnt noget om angst under optrinnet, og at hun ikke fremstod angstpåvirket. Det fremgår videre af udtalelsen, at der på tidspunktet for konsultationen var påbud om brug af mundbind, og at man skulle være ekstra påpasselig på grund af COVID-19 epidemien. Herudover udtales det, at man vurderede det nødvendigt, at bar mundbind til konsultationen, idet der skulle fjernes et modermærke, hvilket indebar tæt fysisk kontakt i over 15 minutter.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det bemærkes, at behandlingen har fundet sted under COVID-19 pandemien, hvor sundheds-væsenet har været under stort pres samt ændrede arbejdsgange, hvilket har indgået i vurderingen af, om behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt fag-lig standard.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægeklinik for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det var relevant, at bede om at bære mundbind i forbindelse med sin aftalte konsultation i lægeklinikken den 2. november 2020, idet der på tidspunktet for behandlingen var et indskærpet krav om brug af mundbind i det offentlige rum, herunder også hos sin almen praktiserende læge grundet situationen med COVID-19. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v., at det var et krav at bære mundbind hos sin praktiserende læge, men at særlige omstændigheder kunne fritage en person fra dette krav. Som eksempel herpå nævnes i Sundhedsstyrelsens anbefalinger blandt andet betydeligt ubehag ved brug af mundbind f.eks. i form af vejrtrækningsproblemer eller forværrede symptomer hos personer med angst eller vejr-trækningsbesvær.
  • at der ikke var grundlag for at fritage for kravet om brug af mundbind, idet hun ikke fremstod vejrtrækningsbesværet eller angstpåvirket. oplyste, at hun havde astma og derfor ikke kunne bære mundbind. Personalet i lægeklinikken gennemgik på baggrund heraf på relevant vis s medicinliste, idet de ikke var bekendt med, at hun var fritaget for kravet om brug af mundbind, og idet hun ikke fremstod angstpåvirket eller vejrtrækningsbesværet. Af medicinlisten fremgik det, at ikke brugte sin astmamedicin dagligt, idet sidste recept var udskrevet tilbage i 2017. På den baggrund var det relevant at kræve, at bar mundbind, idet hendes upåvirkede tilstand samt begrænsede brug af astmamedicin indikerede, at hun ikke var vejrtrækningsbesværet i en sådan grad, at det berettigede til fritagelse for kravet om brug af mundbind.
  • at det var relevant at bede om at forlade lægeklinikken, idet hun ikke ville bære mundbind, idet hun udgjorde en potentiel smitterisiko for de andre patienter i venteværelset samt det lægefaglige personale i klinikken.
  • at det var sundhedsfagligt forsvarligt at bede om at forlade lægeklinikken, idet hun ikke ville bære mundbind. Dette ud fra at den aftalte konsultation omhandlede en vurdering og eventuel fjernelse af et modermærke, og altså ikke en akut behandlings-krævende tilstand, hvorfor det var forsvarligt ikke at konsultere hende henset til COVID-19 situationen i Danmark, hvor brugen af mundbind var et vigtigt redskab for at minimere smitterisikoen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 2. november 2020 på Lægeklinik, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):
• § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 1533 af 28. oktober 2020 om krav om mundbind m.v. i sundheds- og æl-dresektoren samt på visse dele af socialområdet i forbindelse med håndtering af covid-19
• § 2
• § 5
• § 6, stk. 1, nr. 4

Retningslinjer og anbefalinger:
Sundhedsstyrelsens anbefaling om COVID-19: Forebyggelse af smittespredning af den 2. oktober 2020

Sundhedsstyrelsens anbefaling om brug af mundbind i det offentlige rum af 29. oktober 2020
• Afsnit 7