Uro-Tainer var ikke et behandlingsredskab

Regionen skulle ikke betale for Uro-Tainer og kateterskiftesæt, fordi patientens tilstand var stationær. Regionen skulle derfor heller ikke betale for personaleressourcer.

Sagsnummer:

21SFP81

Offentliggørelsesdato:

8. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for behandlingsredskaber.

Det betyder, at regionen ikke skal godtgøre den udgift, som du havde til Uro-Tainer og kateterskiftesæt.

Det betyder også, at regionen ikke skal dække omkostninger til personale til pasning og pleje af dit kateter.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke har fået godtgjort den udgift du har haft til kateterskiftesæt og Uro-Tainer siden 2016.
 • at sygehuset ikke har dækket personaleomkostninger til pasning og pleje af kateteret.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

Det fremgår af journalen, at du er multihandicappet som følge af hjernehindebetændelse, da du var 3 måneder gammel. Det fremgår, at du er kendt med urinretention.

I juni 2011 fik du anlagt suprapubisk kateter på Sygehus A, men på grund af problemer, fik du anlagt et nyt suprapubisk kateter den 4. januar 2012 på Sygehus B.

Det fremgår af klagen, at du fik anlagt suprapubisk kateter efter ordination fra Sygehus B i 2011, og dit hjælpehold i den forbindelse fik oplæring i kateterpleje, skifte af kateter, skylning af Uro-Tainer og tømning af urinpose. Det fremgår, at du har gået til skift af topkateter frem til 2016, hvor du blev tilset med kateteret og hvor hjælperne tog over. Det fremgår, at du siden 2016 har været uden bevilling af remedier og katetre til pasning og pleje af kateter, Uro-tainer og tilskud til personaleomkostninger til pasning og pleje af kateteret. Det fremgår, at du har haft store udgifter til kateterskiftesæt og Uro-Tainer.

Det fremgår af klagen, at din Uro-Tainer er ordineret af sygehuset, og derfor ifølge afgrænsningscirkulæret må anses for et behandlingsredskab, som sygehuset skal betale for, også i hjemmet.

Det fremgår af klagen, at du ikke selv er i stand til at varetage plejen og selve pasningen af det suprapubiske kateter samt skylning med Uro-Tainer, hvilket betyder, at du har behov for ansættelse af personlige plejere. Det fremgår, at du er bevilliget borgerstyret personlig assistance (BPA-ordning) efter serviceloven, hvor dine personlige hjælpere er oplært på Sygehus B, således at det kan gøres hjemme. Det fremgår, at det derfor er sygehusbehandling, der foregår i hjemmet, og det derfor rettelig må være sygehuset, der skal afholde udgifter til personale.

Den 14. marts 2019 fik du afslag på bevilling af Uro-Tainer fra Kommune. Kommunen lagde vægt på, at der var tale om et behandlingsredskab.

Du søgte efterfølgende regionen om godtgørelse af den udgift, som du har haft til kateterskiftesæt og Uro-Tainer.

Den 4. april 2019 traf regionen afgørelse om, at du selv skulle betale for kateterskiftesæt og Uro-Tainer. Regionen lagde vægt på, at du var afsluttet fra sygehusbehandling i 2017, og der derfor ikke var tale om behandlingsredskaber. Regionen lagde også vægt på, at der gælder andre regler i forhold til sygeplejeartikler, når du har valgt, at personalet under din BPA-ordning varetager skylningerne.

Den 7. juni 2019 fastholdt regionen, at de ikke havde pligt til at forsyne dig med Uro-Tainer og sterile remedier. Regionen har oplyst, at ordinationen af din Uro-Tainer skete på Sygehus Bs foranledning med henblik på at undgå kalkdannelser på kateret, som gav stop på dette.

Regionen har oplyst, at din behandlingskrævende tilstand efter en lægefaglig vurdering er at betragte som stationær, og din brug af Uro-Tainer således ikke har et behandlingssigte.

Regionen har oplyst, at du blev afsluttet på sygehuset i januar 2017, og fortsat ikke ses i urologisk regi på Sygehus B, og din anvendelse af Uro-Taineren derfor ikke er under kontrol af Sygehus B.

Regionen har også oplyst, at der findes andre mulige alternativer for afhjælpning.

Regionen har endelig oplyst, at din Uro-Tainer derfor ikke kan betragtes som et behandlingsredskab, og regionen derfor ikke har hjemmel til at betale for din brug af Uro-Tainer.

BEGRUNDELSE

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En patient skal have de apparater, redskaber og hjælpemidler, som er en naturlig del af behandlingen på et sygehus. Patienten skal også have de redskaber, som er nødvendige for patientens fortsatte behandling.

Regionen kan kun give patienten de apparater, redskaber og hjælpemidler, som er en del af behandlingen på sygehuset eller den fortsatte behandling (behandlingsredskaber). Regionen kan ikke kræve, at patienten selv betaler for et behandlingsredskab.

Behandlingsredskaber er fx hjælpemidler og apparater, som et sygehus ordinerer som led i behandlingen på sygehuset eller som en fortsættelse af behandlingen. Det kan fx være udstyr til lungebehandling. Det er afgørende, at patienten bliver kontrolleret på et sygehus eller i en speciallægepraksis, indtil patientens tilstand er stationær. Det er den tilstand, som apparatet eller hjælpemidlet skal bruges til, der skal være stationær. Det er en lægefaglig vurdering om patientens tilstand er stationær.

Behandlingsredskaber er fx apparater, som et sygehus ordinerer, og som patienten skal bruge i hjemmet. Det kan fx være iltapparater, insulinpumper og dialyseapparater. Det er afgørende, at sygehuset eller en speciallæge har undervist patienten i, hvordan patienten skal bruge apparatet. Sygehuset skal også kontrollere, hvordan patienten bruger apparatet. Regionen skal betale for det personale, som er nødvendigt for, at patienten kan bruge apparatet.

Uro-Tainer og kateterskiftesæt

Vi vurderer, at regionen ikke skal betale for din brug af Uro-Tainer og kateterskiftesæt, fordi Uro-Tainer og kateterskiftesæt i den konkrete situation ikke kan betragtes som behandlingsredskaber.

Vi har lagt vægt på:

 • at Uro-Tainer er et citronsyreholdigt urinblærekateterskyllesystem, som forebygger og reducerer kalkaflejringer på urinblærekatetre.
 • at et kateterskiftesæt er et sæt bestående af de remedier, der er nødvendige for at skifte et urinblærekateter under så forsvarlige forhold som muligt i forhold til betændelsesrisiko og komfort. Et kateterskiftesæt kan af hygiejniske årsager kun bruges til at skifte kateter én gang.
 • at din tilstand er at betragte som stationær, fordi det er meget lidt sandsynligt, at din tilstand vil ændre sig til det bedre.
 • at din brug af Uro-Tainer og kateterskiftesæt således ikke har et behandlingssigte.
 • at din anvendelse af Uro-Tainer og kateterskiftesæt ikke skulle følges eller kontrolleres på sygehuset.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at regionen ikke betaler for din brug af Uro-Tainer og kateterskiftesæt.

Vi har ikke kompetence til at tage stilling til, om Uro-Tainer og kateterskiftesæt i dit konkrete tilfælde kan betragtes som hjælpemidler. Det er Ankestyrelsen, der i sidste ende har kompetence til at tage stilling hertil.

Personaleomkostninger

Regionen er forpligtet til at betale for nødvendige personaleressourcer, der knytter sig til den daglige brug af et behandlingsredskab i hjemmet.

Når din Uro-Tainer og kateterskiftesæt ikke kan anses for behandlingsredskaber, er regionen heller ikke forpligtet til at stille nødvendige personaleressourcer til rådighed.

Regionen har derfor heller ikke handlet i strid med sundhedsloven ved ikke at dække udgifter til personale til pasning og pleje af dit kateter.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark

Cirkulære

Cirkulære nr. 9079 af 22. februar 2013 om af afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

 • Punkt 2.1. om redskaber som er behandlingsredskaber

Offentliggjorte afgørelser

Nedenstående offentliggjorte afgørelser har haft vejledende karakter ved vurdering af sagen. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk under ”Vores praksis” > ”Se afgørelser og domme” > ”Afgørelser fra Styrelsen for Patientklager” > ”Patientrettigheder”:

 • 15SPS75, offentliggjort den 7. december 2015