Ikke ret til opbevaring i sædbank i mere end 5 år

Regionen skulle ikke betale for patientens forlængelse af opbevaring af sæd hos sædbank. Regionen havde ikke længere en aftale med sædbanken.

Sagsnummer:

21SFP88

Offentliggørelsesdato:

22. juni 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at du selv skulle betale for forlængelse af opbevaring af din sæd hos sædbank.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du selv skulle betale for forlængelse af opbevaring af din sæd hos sædbank.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du har oplyst, at du har fået fjernet din ene testikel på grund af kræft og efterfølgende har været i kemobehandling. Du har oplyst, at du i den forbindelse blev vejledt om, at regionen ville sørge for fri opbevaring af din sæd. Du mødte herefter op hos sædbank og deponerede sæd.

Du har oplyst, at du efter 5 år modtog en opkrævning fra sædbanken, hvoraf det fremgik, at hvis du ikke betalte rettidigt, ville sædbanken destruere din sæd. Du har oplyst, at du derfor betalte regningen og efterfølgende kontaktede regionen for at få refunderet din udgift. Regionen ville imidlertid ikke refundere din udgift, da der ikke længere var en aftale mellem regionen og sædbanken.

Du har oplyst, at Hospital A ikke havde orienteret dig om, at aftalen med sædbanken om fri opbevaring af sæd var ophørt, og du derfor i god tro betalte 4.274,89 kr. for yderligere opbevaring.

Regionen har oplyst, at er ikke findes en regional retningslinje om sæddeponering.

Regionen har oplyst, at retningslinjerne på Urinvejskirurgisk Afdeling i 2011 og 2016 var, at patienter, hvor der i forbindelse med kræftbehandling var behov for sæddeponering, blev henvist til sædbank. Patienten skulle selv rette henvendelse til og indgå aftale om sæddeponering. Regningen blev sendt til regionen, der betalte for 5 års deponering, og hvis man ønskede forlængelse, skulle man selv betale.

Regionen har oplyst, at retningslinjerne blev ændret i 2017, således at patienterne blev henvist til Hospital B, hvor sæden deponeres i 10 år, hvorefter den destrueres, medmindre patienten retter henvendelse med ønske om forlængelse.

Regionen har oplyst, at du ikke har haft et forløb på afdelingen Kvindesygdomme og Fødsler på Hospital B, hvor Fertilitetsklinikken var placeret i 2011.

Regionen har oplyst, at der ikke foreligger noget notat om, at du skulle have kontaktet Urinvejskirurgisk Afdeling i 2016, hvor du fornyede opbevaring af din sæd hos sædbank, og afdelingen derfor ikke har kunnet oplyse dig om sæddeponering i . Regionen har oplyst, at der ikke findes nogen papirjournal fra 2011, men dit operationstidspunkt er angivet til den 28. april 2011. Regionen har oplyst, at du blev afsluttet umiddelbart efter din operation i 2011, og ellers kun har haft kontakt til afdelingen i 2013. Regionen har oplyst, at angiveligt heller ikke har gjort dig opmærksom på, at du kunne henvende dig til Hospital A med henblik på overflytning af sæd til . Regionen mener, at informationspligten ikke kan være hos Urinvejskirurgisk afdeling, da du var afsluttet flere år tidligere, og det ikke har været muligt at fremdrage relevant data til opgaven.

Regionen har oplyst, at der ikke er en tydelig beskrivelse af, hvilken information det i 2011 kunne forventes at være blevet givet af det offentlige sygehus i forbindelse med henvisning til .

Regionen har oplyst, at sædbank måske burde have oplyst dig om, at du selv skulle betale for forlængelsen hos dem og om alternative muligheder, så du havde et fuldstændigt beslutningsgrundlag. Regionen mener imidlertid, at det, at du selv har betalt for forlængelsen hos sædbank, er i overensstemmelse med dagældende retningslinjer.

Det fremgår af dagældende retningslinjer fra Urinvejskirurgisk Afdeling fra 15. december 2011 til 18. december 2014, at der blev udleveret informationsmateriale fra , og patienten herefter selv skulle indgå aftale om sæddeponering.

Det fremgår af informationsmateriale fra , at deponeringsperioden kunne være 3 måneder, 6 måneder, 1 år, 2 år, 3 år, 4 år, 5 år eller 10 år.

Det fremgår af dagældende retningslinjer fra Urinvejskirurgisk Afdeling fra 22. december 2015 til 20. juni 2017 og dagældende retningslinjer fra 8. marts 2017 til 16. januar 2020, at der blev udleveret informationsmateriale om sæddeponering, og hvis patienten ønskede sæddeponering, blev der indgået aftale herom med Fertilitetsklinikken på Hospital B.

Det fremgår af informationsmateriale fra Fertilitetsklinikken fra september 2015, at sæden opbevares på Fertilitetsklinikken i 10 år, og deponenten skal tage kontakt til klinikken, hvis perioden ønskes forlænget.

Regionen har oplyst, at det ikke har været muligt at fremfinde yderligere informationsmateriale.

Du har hertil oplyst, at regionen henviser til retningslinjer fra december 2011, som ligger efter du deponerede din sæd.

Det fremgår af journalnotat af 3. juni 2011, at du på foranledning af urinvejskirurgisk afdeling, Hospital A, havde fået foretaget sæddeponering ved sædbank.

Vi har lagt til grund, at du betalte regningen i 2016.

BEGRUNDELSE

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

Regionen bestemmer som udgangspunkt selv, hvilke behandlinger, de tilbyder på deres sygehuse, og på hvilke indikationer. Hvis regionen tilbyder en behandling på deres sygehuse, kan regionen dog ikke uden videre kræve, at patienten skal betale for den.

Vi vurderer, at du selv skulle betale for forlængelse af opbevaring af din sæd hos sædbank.

Vi har lagt vægt på:

  • at regionens retningslinje var, at regionen betalte for 5 års deponering hos sædbank, og hvis man ønskede forlængelse, skulle man selv betale.
  • at denne retningslinje var gældende på tidspunktet, hvor du deponerede din sæd.
  • at det forhold at regionen har udstedt nye retningslinjer for deponering og opbevaring af sæd efter din deponering, kan ikke føre til en ændret vurdering. 

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for forlængelsen af opbevaringen af din sæd hos sædbank.

Vi har ikke kompetence til at tage stilling til, om du har krav på erstatning fra regionen som følge af manglende vejledning om dine rettigheder, da du ikke havde en ret efter sundhedsloven.

Hvis parterne ikke kan blive enige, er det i sidste ende domstolene, der tager stilling til et eventuelt erstatningskrav.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 81, stk. 1, om at sygehusbehandling i de fleste tilfælde er gratis i Danmark