Tredjelands borger skal betale for akut behandling

Patienten modtog under et midlertidigt ophold i Danmark akut sygehusbehandling. Regionen var berettiget til at opkræve betaling, også selvom patienten var strandet i landet på grund af rejserestriktioner forårsaget af COVID-19-pandemien

Sagsnummer:

21SFP94

Offentliggørelsesdato:

2. juli 2021

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Region har ikke handlet i strid med reglerne om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen må kræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du selv skulle betale for sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du oplevede under dit ophold i Danmark smerter og infektion i maveregionen, hvorfor du søgte behandling på . Dit behandlingsforløb strakte sig fra den 3. til den 30. juli 2020 og bestod både af akut og fortsat sygehusbehandling.

Du modtog den 8. januar 2021 en faktura, hvor regionen opkrævede 19.094 kr. i betaling for den udførte behandling.

Det fremgår af klagen, at det opkrævede beløb svarer til en årsløn i Thailand, og at du ikke er i stand til at betale dette beløb. Det oplyses videre, at det ikke kan være rimeligt, at regionen opkræver betaling for en nødvendig sygehusbehandling i en tid, hvor den internationale flytrafik er hårdt ramt på grund af rejserestriktioner opstået som følge af COVID-19-pandemien.

Det fremgår også af klagen, at du flere gange forgæves forsøgte at rejse hjem, men at flyselskabernes konstante aflysninger og ændringer resulterede i, at du var strandet i Danmark helt frem til den 11. oktober 2020.

Din kæreste har oplyst, at I også forsøgte at få forlænget din rejseforsikring, men at det imidlertid ikke var muligt, da virksomheden, som I havde købt tjenesteydelsen fra, var utilgængelig. Han har desuden understreget, at du ikke – forud for behandlingen - blev informeret om, at regionen ville opkræve betaling.

Regionen har oplyst, at retten til at opkræve betaling for akut og fortsat sygehusbehandling ikke berøres af COVID-19-pandemien. Regionen har hertil anført, at både Styrelsen for Patientsikkerhed og International sygesikring hos Udbetaling Danmark har bekræftet regionen i dette. Regionen har også oplyst, at du burde have indset, at den oprindelig planlagte hjemrejse ikke kunne lade sig gøre, hvorfor du burde have fået forlænget din rejseforsikring.

Regionen har til sagen fremsendt et udfyldt skema, som du har udfyldt i forbindelse med din behandling på . Det fremgår af informationen i det nævnte skema, at du vil blive opkrævet betaling for behandlingen.

Det fremgår af et journalnotat af 7. juli 2020, at skemaet blev udleveret to gange til dig.

Vi har på baggrund af sagens oplysninger lagt til grund, at du er statsborger i Thailand, og at du ikke er tilmeldt en folkeregisteradresse i Danmark.

Vi har også lagt til grund, at du – forud for din behandling – fik udleveret et skema, hvoraf det fremgik, at du ville blive opkrævet betaling for behandlingen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

Det er regionen, der vurderer, om behandlingen skal være gratis eller ej. Vi kan alene tage stilling til, om regionen har lagt vægt på saglige kriterier.

Regionen kan lægge vægt på karakteren af opholdet i Danmark, fx ferie, arbejde, uddannelsesophold, eller ophold som følge af ansøgning om familiesammenføring eller anden opholdstilladelse. Regionen kan også lægge vægt på, om opholdet kunne have været planlagt på en sådan måde, at det ville have været muligt at få behandling i hjemlandet.

Regionen skal oplyse patienten om, at regionen tager betaling for behandlingen. Det skal ske inden behandlingen starter. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betalingen efter behandlingen.

Det skal fremgå af patientjournalen, hvilken mundtlig eller eventuel skriftlig information, der er givet til patienten, og hvad patienten på denne baggrund har tilkendegivet.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen må kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke boede i Danmark på det tidspunkt, du modtog behandling på .
 • at regionen – forud for din behandling – informerede dig om, at du ville blive opkrævet betaling for behandlingen på .
 • at det er patienten, der er nærmest til at bære risikoen for eventuelle uforudsete udgifter og udfordringer, herunder rejserestriktioner opstået på grund af COVID-19, når denne – uden at være sikret – opholder sig midlertidigt i et andet land.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at regionen ved afgørelsen lagde vægt på usaglige kriterier.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven ved afgørelsen om, at du selv skulle betale for din behandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Vejledninger

Vejledning nr. 9610 af 4. juli 2019 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark