Patientens bopæl er folkeregisteradressen

Regionen kunne ikke køre patienten til sygehusbehandling på grund af adgangsforholdene i patientens opgang. Patientens bopæl lå på 1. sal. Regionen var berettiget til at give afslag på kørsel.

Sagsnummer:

21SFP95

Offentliggørelsesdato:

6. juli 2021

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om kørsel
 • om kørsel med ambulance

Det betyder, at du ikke havde ret til kørsel.

Det betyder også, at du ikke havde ret til kørsel med ambulance.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørsel til sygehusbehandling.
 • at du fik afslag på kørsel med ambulance til sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre der står andet.

Den 25. februar 2021 blev du indlagt akut efter et fald i hjemmet. Du blev transporteret med ambulance til . I perioden mellem den 25. februar og den 2. marts 2021 var du indlagt på .

I forbindelse med udskrivelsen den 2. marts 2021 blev du kørt hjem med Flextrafik. Flextrafik måtte dog opgive at bringe dig op i din lejlighed på 1. sal, da deres stoletrappelift var for stor til at forcere trapperne i opgangen. Du blev derfor kørt tilbage til . Du blev derefter kørt hjem i ambulance liggende, og det lykkedes at få dig bragt fra ambulancen op i din lejlighed med deres stoletrappelift.

Den 5. marts 2021 skulle du til kontrol på , og du søgte derfor regionen om kørsel.

Regionen ville gerne køre dig fra indgangen til din opgang. Regionen kunne dog ikke tilbyde at hente dig fra døren til din lejlighed på 1. sal, fordi regionen ikke kunne stille en stoletrappelift til rådighed, som ville kunne forcere trapperne i din opgang.

Regionen afviste også at køre dig med ambulance. Du fik afslag, fordi du var i stand til at sidde op og derfor ikke var berettiget til liggende kørsel.

Du har oplyst, at regionen før har kunnet hente dig og bringe dig til sygehuset i forbindelse med din indlæggelse den 25. februar 2021 og udskrivelse den 2. marts 2021, hvor det har været muligt at forcere trappen. Du mener derfor, at regionen må kunne transportere dig med ambulance til dit kontrolbesøg.

Du har oplyst, at du ikke kom til kontrol den 5. marts 2021, fordi regionens normale kørselstilbud med Flextrafik ikke muliggjorde, at du kunne hentes på 1. sal.

Regionen har oplyst, at deres kørselstilbud om siddende patientbefordring sker med Flextrafik. Der ydes som udgangspunkt kun kørsel mellem patientens gadedør og det behandlende sygehus’ hovedindgang. Flexchaufførerne hjælper derudover patienter, når det er muligt, og hvis der er særligt behov herfor ind på adressen, fx kan chaufføren yde støtte med en arm eller ved hjælp af en trappetjener køre patienter, der er kørestolsbrugere, ind i boligen. Hjælpen ydes under iagttagelse af arbejdsmiljøreglerne, og chaufføren må derfor ikke løfte, bære eller lignende.

Regionen har oplyst, at Flextrafik ikke kan følge dig helt ind i din lejlighed på grund af adgangsforholdene i din beboelsesejendom. Dette skyldes, at du på grund af din gangfunktion ikke er i stand til at gå alene ved hjælp af en chaufførs arm op til din lejlighed på 1. sal. Adgangsforholdene i din beboelsesopgangen er således, at trappetjener heller ikke kan bruges, da der er et repos på 105 x 105 cm, og trappetjeneren skal bruge 120 x 120 cm, for at kunne komme rundt.

Regionen har oplyst, at du havde ret til kørsel til sygehuset, dog kunne regionen kun tilbyde dig siddende transport fra gadedøren, fordi adgangsforholdene på din hjemadresse ikke gjorde det muligt at hjælpe dig ned fra lejligheden på 1. sal med det udstyr, der er tilgængeligt i flexbilerne.

Regionen har oplyst, at transport med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj kun finder sted, hvis patientens tilstand nødvendiggør denne transportform under rejsen mellem bopæl og sygehus, og ikke fordi, der er behov for hjælp til at forcere en trappe i en beboelsesopgang. Regionen har oplyst, at din helbredsmæssige tilstand ikke nødvendiggjorde kørsel med ambulance eller særligt indrettet køretøj.

Regionen har oplyst, at du ikke har forladt din lejlighed siden den 24. december 2020, fordi du hverken selv eller med hjælp fra din ægtefælle, kan gå ned ad trappen. Regionen har oplyst, at du derfor generelt ikke er i stand til at benytte trappen og dermed forlade din lejlighed grundet dit nedsatte funktionsniveau. Din skade, som du pådrog dig i forbindelse med dit fald, er derfor ikke udslagsgivende for, at du ikke kan benytte trappen i din beboelsesejendom, da du allerede inden din tilskadekomst ikke var i stand til at benytte trappen på egen hånd eller ved støtte ved en arm.

Regionen har endelig oplyst, at der er forskel på akut og planlagt behov for ambulance.

Vi har lagt til grund, at regionen valgte ikke at tilbyde dig kørsel den 5. marts 2021, fordi det efter forholdene ikke var muligt for regionen at køre dig.

Vi har også lagt til grund, at du kun ønskede kørsel med ambulance, fordi ambulancen havde udstyr, der kunne forcere din trappe. Vi har derfor lagt til grund, at du godt kunne benytte siddende transport.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse fra sin bopæl til sygehusbehandling, hvis patienten får social pension.

Ved bopæl forstås patientens folkeregisteradresse. Det betyder, at patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse fra sin hoveddør. Patientens hoveddør er ikke nødvendigvis det samme som patientens gadedør.

Det er regionen, der afgør, om en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Vi kan derfor kun tage stilling til, om regionen har lagt vægt på saglige kriterier.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørsel til sygehusbehandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at du modtager pension, og derfor har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 • at du skulle til planlagt kontrol på sygehuset.
 • at du ikke har krav på, at regionen stiller en bestemt transportform til rådighed.
 • at der ikke er grundlag for at fastslå, at regionen lagde vægt på usaglige kriterier, da de afgjorde sagen.
 • at du ikke har ret til kørsel, selvom regionen før har kørt dig.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 5. marts 2021 om kørsel.

Reglerne om kørsel med ambulance

En patient har ret til kørsel med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj mellem patientens bopæl og sygehuset, hvis det er nødvendigt. Det betyder, at patienten skal være ude af stand til at bruge andre former for transport.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørsel med ambulance.

Vi har lagt vægt på:

 • at du gerne ville hentes i ambulance, fordi ambulancen havde en stoletrappelift, der kunne forcere din trappe.
 • at du var i stand til at bruge siddende transport.
 • at det derfor ikke var nødvendigt for dig at blive kørt med ambulance.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 5. marts 2021 om kørsel med ambulance.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 7, stk. 2 om bopæl i sundhedslovens forstand
 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 14 om kørsel med ambulance eller særligt indrettet sygekøretøj
 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • § 20, stk. 2 om kørsel eller kørselsgodtgørelse mellem patientens bopæl og sygehuset