Manglende regelmæssig indkaldelse

Tandklinik får kritik for ikke at have indkaldt patient til regelmæssig undersøgelse. Klinik var berettiget til at undlade at behandle patient yderligere, men dette skulle have været meddelt patienten.

Sagsnummer:

22SFP06

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2022

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for manglende regelmæssig indkaldelse i perioden fra den 16. december 2020 til den 13. juli 2021.

Det betyder, at der blev handlet i strid med sundhedslovens § 57 i, stk. 3, om regelmæssig indkaldelse til tandlæge.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke blev indkaldt regelmæssigt til tandlæge hos , i perioden fra den 16. september 2020 til den 13. juli 2021.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 16. september 2020 var 37-årige til undersøgelse hos , hvor blev indplaceret i risikoprofil gul med et undersøgelsesinterval på 6 måneder.

Den 16. december 2020 traf beslutning om, at ikke længere kunne behandles på klinikken og ikke ville få flere tider. Denne beslutning blev ikke meddelt .

Den 13. juli 2021 indgav en klage til Styrelsen for Patientklager, da ikke var blevet indkaldt til undersøgelse.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt der er sikret regelmæssig indkaldelse til tandlæge i overensstemmelse med sundhedslovens § 57 i, stk. 3. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 4.

Efter sundhedslovens § 57 i, stk. 3, skal der af privatpraktiserende tandlæger etableres en indkaldelsesordning, der sikrer, at patienter tilknyttet praksis regelmæssigt indkaldes til tandlæge. Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om der er handlet i overensstemmelse med bestemmelsen.

Styrelsen vurderer, at der er er grundlag for at kritisere for manglende regelmæssig indkaldelse.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det er oplyst til sagen, at havde været patient hos siden 2002, hvorfor bestemmelsen finder anvendelse
  • at var til undersøgelse den 16. september 2020, hvor blev indplaceret som risikoprofil gul, hvilket har oplyst svarer til et undersøgelsesinterval på 6 måneder for , hvorfor senest burde have været indkaldt den 16. marts 2021
  • at tandklinikker kan afvise patienter og/eller undlade yderligere indkald, hvis tandklinikken vurderer, at fortsat samarbejde ikke er muligt. var derfor berettiget til at vurdere, at ikke længere var velkommen på klinikken den 16. december 2020, men da dette ikke blev oplyst til , havde en berettiget forventning om fortsat at blive indkaldt til regelmæssige undersøgelser.

Styrelsen finder på den baggrund, at har handlet i strid med sundhedslovens § 57 i, stk. 3 i perioden fra den 16. december 2020 til den 13. juli 2021.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 4 om klager over manglende regelmæssig indkaldelse til tandlæge

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

  • § 57 i, stk. 3 om regelmæssig indkaldelse til tandlæge