Psykiatrisk vurdering burde have været foretaget

Sygehus får kritik for ikke anmode om et psykiatrisk tilsyn eller konferering vedr. patientens psykiske tilstand, da patienten havde haft påtrængende selvmordstan-ker og havde et alkoholoverforbrug, hvilket indikerede, at han var psykisk ustabil.

Sagsnummer:

22SFP106

Offentliggørelsesdato:

29. november 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen den 19. maj 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , den 19. maj 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant behandling henset hans tilstand, herunder at det ikke var forsvarligt at udskrive ham uden at have foretaget en psykiatrisk vurdering.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 19. maj 2022 blev 77-årige tilset på , . kom direkte fra sin praktiserende læge, som også havde sendt en henvisning til , . blev ved sin ankomst tilset, og det blev i den forbindelse noteret i journalen, at han periodevist havde et alkoholoverforbrug, og at han havde drukket, selvom han fik antabus. havde fået et nyt knæ en måned forinden, og havde efterfølgende været deprimeret og angivet, at han ikke ville leve mere. Den 19. maj 2022 havde han siddet med en jagtriffel og angivet, at han ville skyde sig selv. Hans hustru havde fået riflen fra ham, hvorefter de var taget til hans praktiserende læge. Det blev desuden noteret, at fremstod enormt grådlabil og pudsig i sin fremtoning.

Senere samme dag blev der foretaget en undersøgelse af , hvor hans aktuelle tilstand blev gennemgået. var faldet dagen forinden og havde slået hovedet frontalt samt albuer og venstre knæ. Han var indbragt til sygehuset, da han skulle have foretaget en vurdering heraf, men også fordi hans hustru havde fundet ham siddende i haven med et gevær. erkendte dette, og angav, at han var træt af livet, men uden yderligere uddybning. Der blev spurgt ind til s tilstand og alkoholforbrug. oplyste hertil, at han havde et alkoholoverforbrug. Derudover blev der foretaget en objektiv undersøgelse, måling af hans blodtryk og promille samt booket en CT-skanning til skanning af s hoved.

CT-skanningsbeskrivelsen fremkom senere på dagen den 19. maj 2022. blev derefter spurgt ind til, om han havde selvmordstanker, og der blev kort talt om, hvilke problemstillinger han havde. blev rådet til at kontakte sin praktiserende læge og blev hjemsendt. 

afgik ved døden om natten.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det indledningsvist var relevant, at , afklarede den fysiske del (somatiske) vedrørende , idet han dagen forinden havde slået hovedet frontalt samt slået sine albuer og venstre knæ. Grundet hans skader, hans adfærdsændring og traume mod hovedet, var det relevant, at , foretog en CT-skanning for at udelukke blødning i hjernen, som kan forårsage disse symptomer. CT-skanningen viste ikke tegn på skade, og den objektive undersøgelse var uden yderligere fund.
  • at ikke blev relevant behandlet henset sin tilstand, da der burde være foretaget en psykiatrisk vurdering eller psykiatrisk konferering, inden han blev udskrevet. blev beskrevet som grådlabil og pudsig i fremtoningen, og var tidligere fundet med en riffel i hånden, og havde givet udtryk for, at det ikke var værd at leve. Disse forhold sammenholdt med et alkoholindtag og en promille på 3,1 indikerede, at var psykisk ustabil. blev også beskrevet til ikke at være selvmordstruet eller psykotisk, hvilket umiddelbart muliggør en udskrivelse til hjemmet. Da dog tidligere på dagen havde haft selvmordstanker, og havde en promille på 3,1 var det ikke sundhedsfagligt forsvarligt at udskrive ham uden en vurdering fra en psykiater. En psykiatrisk vurdering i en akutmodtagelse kan være svær, ligeledes hos en patient med en promille på 3,1. Udtryk for selvmordstanker kategoriseres som værende tegn på akut selvmordsfare og bør adresseres. burde være tilset eller konfereret med en psykiater, inden han blev udskrevet fra , .

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 19. maj 2022 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed