Regionen tilbød ikke rettidig omvisitering

Patienten skulle udfylde en kontaktformular til Patientkontoret for at blive omvisiteret til et privathospital efter det udvidede frie sygehusvalg. Regionen håndterede ikke patientens anmodning, inden fristen på 30 dage var udløbet.

Sagsnummer:

22SFP108

Offentliggørelsesdato:

6. december 2022

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke omvisiterede dig til et privathospital, inden fristen på 30 dage udløb.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at din ret til at vælge et privathospital blev tilsidesat.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Du blev den 24. juni 2022 henvist af din egen læge til udredning af smerter i dit højre knæ.

Den 29. juni 2022 fik du et indkaldelsesbrev med en tid til forundersøgelse den 12. oktober 2022. Der stod i brevet, at sygehuset ikke kunne udrede dig inden for 30 dage, og at du derfor havde ret til udvidet frit sygehusvalg. Der stod også, at du på regionens hjemmeside skulle udfylde et skema til Patientkontoret, hvis du ønskede omvisitering til et privathospital.

Samme dag henvendte du dig til Patientkontoret.

Den 29. juli 2022 vendte Patientkontoret tilbage til dig, og du blev samme dag omvisiteret til .

Du har oplyst, at du den 29. juni 2022 fik en tid til forundersøgelse 3,5 måned fremme. Derfor ønskede du at blive omvisiteret til et privathospital. Du kontaktede samme dag Patientkontoret, men fik oplyst, at de havde ca. tre ugers ventetid, og du kunne derfor ikke komme videre. Fristen på 30 dage kunne derfor ikke overholdes.

Patientkontoret har oplyst, at de forsøgte at kontakte dig den 28. juli 2022, men først fik kontakt til dig dagen efter. De omvisiterede dig samme dag til et privathospital. I forbindelse med overgangen til et nyt digitalt system i februar 2022 har Patientkontoret oplevet længere ventetid, da systemet havde en række fejl, der skulle udbedres. Samtidig har Patientkontoret oplevet massiv efterspørgsel fra patienter på at blive omvisiteret til et privathospital efter COVID-19 og sygeplejestrejke, hvor mange undersøgelser og behandlinger blev udskudt. De to omstændigheder har medført længere ventetid.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til udredning på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at de har modtaget en henvisning. Det gælder dog kun, hvis det er på grund af kapacitet, og regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Der er ikke fastsat en frist for, hvor hurtigt regionen skal håndtere en anmodning om udvidet frit sygehusvalg. Formålet med reglerne gør dog, at regionen skal håndtere anmodningen fra patienten, inden de 30 dage er udløbet.

Styrelsen har ikke kompetence til at tage stilling til regionens sagsbehandlingstid, hvis den ikke overstiger 30 dage. Det skyldes, at regionens sagsbehandlingstid i den situation ikke nødvendigvis indebærer, at regionen ikke kan håndtere patientens anmodning om behandling på et privathospital inden for fristen. Regionens sagsbehandlingstid er i den situation alene et spørgsmål om god forvaltningsskik.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen har tilsidesat din ret til at vælge et privathospital.

Vi har lagt vægt på:

  • at sygehuset modtog din henvisning til udredning den 24. juni 2022. Fristen på 30 dage udløb derfor den 24. juli 2022.
  • at du kontaktede patientkontoret den 29. juni 2022 og bad om at blive omvisiteret til et privathospital.
  • at regionen først håndterede din anmodning om at blive udredt på et privathospital den 29. juli 2022, efter fristen på 30 dage var udløbet.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 87, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
  • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

  • § 14, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til udredning
  • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

  • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.