Britisk borger havde ret til refusion

Regionen skulle refundere opkrævet betaling for behandling af britisk borger, når patienten havde dokumenteret at være omfattet af EU-forordningen om social sikring, da Danmark og Storbritannien har indgået en afkaldsaftale.

Sagsnummer:

22SFP109

Offentliggørelsesdato:

14. december 2022

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen måtte kræve betaling for din behandling.

Du kan dog søge regionen om refusion.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du skulle betale for sygehusbehandling på .

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 19. august 2021 modtog du behandling på . Ved ankomsten udfyldte og underskrev du og dit barnebarn et oplysningsskema, og du betalte 2.000 kr. Det fremgår af skemaet, at du havde bopæl i Storbritannien. Du fremviste dit britiske pas.

Den 9. september 20021 afgjorde regionen, at du skulle betale for din behandling på . Du modtog i den forbindelse en regning på 20.545 kr. De 2.000 kr. var fratrukket det fulde beløb på 22.545 kr.

Dit barnebarn har oplyst, at du modtog blod på , da du har tendens til blodmangel. Du fik en henvisning fra dit barnebarns egen læge til . Ved ankomsten blev du informeret om, at prisen for behandlingen var 2.000 kr., da det var en proces, der kun varede et par timer. Inden de bestilte blodet på sygehuset, betalte I som aftalt de 2.000 kr. Da du kom hjem til England fik du tilsendt en regning på 22.545 kr. Da I blev informeret om, at prisen var 2.000 kr., som I betalte inden behandlingen begyndte, var I overbeviste om, at regningen på 22.545 kr. måtte bero på en fejl. Hvis personalet havde informeret jer om, at prisen var på 22.545 kr. inden de bestilte blodet, havde du takket nej til behandlingen.

Regionen har oplyst, at du i akutmodtagelsen blev oplyst om, at der blev opkrævet et depositum på 2.000 kr. for behandlingen, hvilket er fast praksis ved behandling af borgere uden bopæl i Danmark, der ikke kan fremvise gyldigt EU-sygesikringskort eller i dette tilfælde gyldigt britisk sygesikringskort. Dette accepterede du og betalte inden blodtransfusionen. Du underskrev ligeledes regionens oplysningsskema, hvor det fremgår, at du med din underskrift var indforstået med, at du efterfølgende ville kunne blive mødt med et betalingskrav. Da du ikke kunne dokumentere din ret til sygesikring i Storbritannien, modtog du en faktura for den behandling, som du modtog på akutafdelingen på .

Dit barnebarn har hertil oplyst, at du var i besiddelse af et gyldigt EU-sygesikringskort, og du ønsker derfor at få de 2.000 kr. refunderet og at få annulleret den tilsendte regning på de 22.545 kr. Dit barnebarn har indsendt en kopi af dit britiske EU-sygesikringskort, der var gyldigt til den 4. april 2022.

Vi har lagt til grund, at du er statsborger i og havde bopæl i Storbritannien. Vi har også lagt til grund, at du havde et gyldigt britisk EU-sygesikringsbevis, som du imidlertid ikke fremviste.

BEGRUNDELSE

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

EU-borgere med et gyldigt EU-sygesikringskort har under et midlertidigt ophold i Danmark ret til den behandling, der bliver medicinsk nødvendig, idet der tages hensyn til opholdets længde og behandlingens karakter.

Storbritannien er ikke længere en del af EU, men skal betragtes som et tredjeland. EU har dog indgået to aftaler med Storbritannien, der giver rettigheder til personer med tilknytning til EU og Storbritannien. Aftalerne sikrer blandt andet, at borgere fra Storbritannien stadig er dækket af deres EU-sygesikringskort under midlertidige ophold i et EU-land. Personer fra Storbritannien har derfor fortsat ret til behandling, der bliver medicinsk nødvendig under et midlertidigt ophold i Danmark, selvom Storbritannien ikke længere er medlem af EU.

Behandlingen ydes på samme vilkår som til danske sikrede, det vil sige for sygehusbehandlings vedkommende gratis. Det er lægen på det danske behandlingssted, som vurderer, om behandlingen er nødvendig under opholdet. Det følger af reglerne om det blå EU-sygesikringskort.

Patienten skal ved behov for sygehjælp under ophold i Danmark vise sit EU-sygesikringskort.

Hvis patienten ikke har et gyldigt kort – eller har glemt at medbringe det - og den pågældende har behov for sygehusbehandling, kan sygehusmyndigheden bede patientens sygeforsikring om at sende en attest, der midlertidigt erstatter EU-sygesikringskortet.

Hvis hverken patienten eller sygehuset kan nå at indhente eller modtage denne dokumentation fra personens sikringsland inden personen forlader sygehuset, kan regionen som udgangspunkt opkræve betaling fra patienten. Patienten kan efterfølgende søge refusion ved at dokumentere at være omfattet af EU-forordningen om social sikring.

Personer fra Storbritannien, som ikke er omfattet af EU-forordningen om social sikring, opkræves betaling.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen måtte kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke boede i Danmark på det tidspunkt, du modtog behandling på .
 • at du er britisk statsborger med bopæl i Storbritannien.
 • at du var informeret om, at du kunne blive opkrævet betaling.
 • at du ikke fremviste dit EU-sygesikringsbevis og derfor ikke kunne dokumentere din ret til sygehusbehandling.
 • at sygehuset derfor var berettiget til at opkræve betaling.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 9. september 2021 om betaling for sygehusbehandling.

Du kan søge regionen om refusion

Danmark har indgået en aftale med Storbritannien om fuldstændig afkald på refusion af udgifter til sygehjælp. Konsekvensen af afkaldsaftalen er, at regionen ikke kan opkræve bopælslandet refusion af udgifter til medicinsk nødvendig behandling til personer omfattet af aftalen.

Det betyder, at regionen skal refundere opkrævet betaling for medicinsk nødvendig sygehusbehandling for personer fra Storbritannien, når personen har dokumenteret at være omfattet af EU-forordningen om social sikring. Hvis regionen har behandlet en person fra Storbritannien, er det altså til udgift for regionen.

Da du har dokumenteret, at du er omfattet af EU-forordningen om social sikring, kan du søge regionen om refusion.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark
 • § 237, 1. pkt., om opholdsregionens udgift

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 6, om planlagt sygehusbehandling
 • 7, om EU/EØS-borgeres ret til medicinsk nødvendig behandling
 • 50, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling for planlagt sygehusbehandling
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Vejledninger

Vejledning nr. 9503 af 25. juni 2021 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark

 • Punkt 3.5.3 om ingen refusion med de nordiske lande, Irland, Portugal og Storbritannien
 • Punkt 5.1.2 om afkaldsaftaler