Forværring af tanderosion skyldtes Sjøgrens syndrom

Regionen kunne ikke give afslag på den ansøgte kronebehandling. Patientens fortsatte hurtige forværring af tanderosion og udtalt mundtørhed på diagnosetidspunktet, som skyldtes den nedsatte spytsekretion, var en følge af Sjøgrens syndrom.

Sagsnummer:

22SFP12

Offentliggørelsesdato:

14. januar 2022

Juridisk tema:

Tilskud til tandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om tilskud til tandpleje.

Det betyder, at du havde ret til tilskud til tandpleje.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik tilskud til tandpleje.

SAGSFREMSTILLING

I 2012 blev du diagnosticeret med Sjøgrens syndrom. Efter ansøgning fik du en løbende tilskudsbevilling til tandpleje gældende fra den 15. august 2012.

Den 22. februar 2021 modtog regionen din ansøgning om tilskud til tandpleje. Det fremgår heraf, at kraftig erosion på især dine kindtænder har medført nedsat tyggefunktion på grund af færre tandkontakter (okklusion). Din tænder er derudover svækkede som følge af erosion, som ifølge din tandlæge skyldes kraftig mundtørhed og dermed nedsat neutralisering af syre.

Din tandlæge har også oplyst, at behandlingen med genopbygning af dine kindtænder er nødvendig for at give dig en tilstrækkelig tyggefunktion. Tandlægen har hertil oplyst, at det er nødvendigt med fuldkroner for at forhindre yderligere syrepåvirkninger.

Ansøgningen var vedlagt et prisoverslag af 18. februar 2021. Du søgte om tilskud til behandling i form af ni metalkeramikkroner svarende til tænderne +5, +4, 4+ og 5+ samt tænderne -6, -5, -4, 4- og 5- til en samlet pris på 62.874 kr.

Vi har ikke oplysninger om, at var du til undersøgelse (visitation) i regionens tandpleje efter ansøgningen.

Den 1. juni 2021 fik du afslag fra regionen på tilskud til tandpleje. Du fik afslag, fordi regionen vurderede, at dit behandlingsbehov ikke havde årsagssammenhæng med Sjøgrens syndrom. Regionen lagde vægt på, at selvom nedsat spytsekretion kan øge virkningen af tilstedeværende syre i mundhulen, kan det ikke i sig selv medføre tanderosioner.

Du har blandt andet oplyst, at du og din tandlæge er uenig i regionens begrundelse. Du har som følge af Sjøgrens syndrom væsentlig nedsat spytproduktion og konstant mundtørhed. Du har hertil oplyst, at du i forbindelse med din diagnosticering i 2012 fik konstateret og lavet en del huller og syreskader (erosioner) på tænderne. Du havde ikke tidligere haft huller og behandlingskrævende tandskader i dette omfang, og tandproblemerne opstod blandt andet på grund af din tiltagende mundtørhed. Der blev i den forbindelse iværksat forebyggende behandling med fluor, som har mindsket antallet af huller og behovet for at udskifte fyldninger.

Du har også oplyst, at flourbehandlingen dog ikke har standset udviklingen af syreskader, som er fortsat i en sådan grad, at fyldningerne nu "stritter" ud af tænderne. Ændringerne i din mund slår derfor mere igennem nu end tidligere, fordi syren ikke bliver neutraliseret og fortyndet som følge af din nedsatte spytmængde. Du og din tandlæge mener derfor, at din nedsatte spytreduktion har øget virkningen af syre i mundhulen, som har betydet, at tanderosionerne nu er blevet behandlingskrævende.

BEGRUNDELSE

Reglerne om tilskud til tandpleje

Regionen kan give et særligt tilskud til tandpleje til patienter, der lider af sygdommen Sjøgrens syndrom. Det er et krav, at patienten har fået betydelige tandproblemer som følge af sygdommen.

Regionen kan give tilskud til tandproteser, forebyggelse og behandling, som patienten har behov for på tidspunktet for ansøgningen.

Regionen skal lave en vurdering af, om tandproblemerne er en følge af Sjøgrens syndrom. Vurderingen tager udgangspunkt i udviklingen i patientens tandstatus fra det tidspunkt, hvor patienten fik stillet diagnosen. Patienten har ikke ret til tilskud, hvis problemerne er opstået før diagnosen blev stillet.

Regionen skal lave en helhedsvurdering af patientens tandstatus, hvis en patient har ret til tilskud. Regionen skal vurdere det dokumenterede behov for behandling og de muligheder, der er for behandling. Regionen skal derfor også vurdere, om bevillingen skal omfatte tilskud til forebyggende behandling, selvom der ikke er søgt om det. Forebyggende behandling kan fx være afpudsning, tandrensning, kontrol og instruktion. Regionen skal også være opmærksom på, at behandlingen bør medføre en blivende gevinst for patientens tandsundhed.

Mundtørhed og nedsat spytproduktion øger risikoen for erosioner

Spytkirtlerne bliver typisk påvirkede af Sjøgrens syndrom Det kan give tørhed i munden og nedsat produktion af spyt, som kan føre til tandproblemer.

Nedsat spytproduktion og den deraf følgende nedsatte evne til at neutralisere syre og opretholde et neutralt pH i mundhulen medvirker til udvikling af tanderosion. Erosion er en kemisk ikke-bakteriel betinget afkalkning (opløsning af tandsubstans) forårsaget af syrepåvirkning. Tanderosion kan også opstå som følge af den ændret spytsammensætning og den mindre beskyttende spytproteinfilm på tændernes overflade, som opstår ved nedsat spytproduktion. Derudover er der risiko for, at tænderne afkalker, fordi tænderne på grund af den nedsatte spytproduktion ikke kan holdes mættet med hensyn til kalk (calcium og fosfat).

Et studie har vist, at patienter med spytproduktion på 0,10 ml/min eller derunder, har fem gange forøget risiko for at udvikle tanderosion.

Både ydre og indre faktorer, der fører til lav pH (høj surhedsgrad) i mundhulen, kan udløse tanderosion. De ydre faktorer kan være indtagelse af drikke- og fødevarer, der er syrlige og har lavt pH, fx juice, cola, vin, æblecider og citrusfrugter. De indre faktorer kan fx være påvirkning af tænder ved gentagne opkastninger eller sure opstød (refluks).

Ved nedsat spytproduktion som følge af Sjøgrens syndrom, forværres spytkirtlernes funktion gradvist. En svær nedsat spytproduktion kan i sig selv øge risikoen for udvikling af tanderosion. Fordi spytproduktionen ved Sjøgrens syndrom gradvist mindskes over tid på grund af påvirkningen af spytkirtlerne, vil det også medføre en yderligere forværring af eksisterende tanderosioner.

Tandemaljens beskaffenhed og form samt sammenbiddet kan endvidere have betydning for den hastighed, som tanderosion udvikler sig med. Ofte vil der samtidigt med tanderosion være et tandslid, som er mekanisk betinget (tand mod tand kontakt).

Fluorbehandling er en forebyggende behandling ved tanderosion. Behandlingen har til formål at inkorporere fluorid i emaljen som erstatning for kalk. Det er dog langtfra alle tilfælde, hvor det er muligt at forhindre videre udvikling af tanderosion med fluoridbehandling.

Vores resultat

Vi vurderer, at du har behov for den ansøgte behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at tandsubstanstabet på især dine små kindtænder er så omfattende, at det svækker tænderne og mindsker antallet af tandkontakter ved sammenbid/tygning. Dette kan føre til en forringet tyggeevne, dybt bid og belastning af dine resterende tænder.
 • at det er vigtigt, at der anvendes samme materiale (metalkeramik) til kronerne i både over- og underkæbe for at mindske risikoen for slid ved tandkontakt.

Vi vurderer også, at behovet for den ansøgte behandling er en følge af Sjøgrens syndrom.

Vi har lagt vægt på:

 • at du på diagnosetidspunktet havde udtalt mundtørhed.
 • at du på diagnosetidspunktet havde tanderosion, som ikke kunne forklares med syrepåvirkning eller andre årsager end din nedsatte spytsekretion. Du havde på dette tidspunkt formentlig ingen tegn på tandslid.
 • at du på diagnosetidspunktet fik lavet tandrestaureringer i plast, og at du løbende i den efterfølgende periode gik til tandlæge for at få repareret disse plastfyldninger og syreskader.
 • at der ved visitationsundersøgelsen i 2013 var så tydelige tegn på nedsat spytproduktion på grund af Sjøgrens syndrom, at man undlod at foretage en spytmåling.
 • at du hverken har væsentlig cariesaktivitet eller problemer med tandkødet.
 • at det derfor er mest sandsynligt, at din tanderosion og den fortsatte hurtige forværring heraf, skyldes din svært nedsatte spytproduktion, som er en følge af Sjøgrens syndrom.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 1. juni 2021 om tilskud til tandpleje.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 11, om tilskud til tandpleje efter § 166 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 903 af 26. august 2019 af sundhedsloven:

 • § 166, stk. 2, om tilskud til tandpleje til patienter med Sjøgrens syndrom

Bekendtgørelse nr. 1077 af 30. juni 2020 om tandpleje:

 • § 28, stk. 1, om den omfattede patientgruppe og kravet om betydelige tandproblemer
 • § 28, stk. 2, om patientens dokumentation af behandlingsbehovet samt regionens udstedelse af tilskudsbevilling
 • § 28, stk. 3, om de behandlinger, der kan søges om tilskud til

Vejledninger

Vejledning nr. 10128 af 30. juni 2006 om omfanget af og kravene til den kommunale og regionale tandpleje mv.

 • Punkt 7.3 om Sjøgrens syndrom