Hoftelidelse hos et barn overset på billeder

Ortopædkirurgisk Afdeling og Radiologisk Afdeling får kritik for at overse en hofte-lidelse hos et barn, idet der på både røntgenbilleder og MR-skanning sås, at lårbenshovedet og lårbenshalsen var gledet i forhold til hinanden i begge hofter.

Sagsnummer:

22SFP16

Offentliggørelsesdato:

25. januar 2022

Speciale:

Røntgen (radiologi), Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Radiologisk Afdeling den august 2019.
  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling, den 24. juni 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling og på Radiologisk Afdeling, , i perioden fra den 24. juni 2019 og til den 12. november 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en hoftelidelse blev overset og dermed ikke relevant og tilstrækkeligt behandlet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 12 år var af egen læge henvist til Ortopædkirurgisk Afdeling grundet smerter i benene. Den 24. juni 2019 blev tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse, og Ortopædkirurgisk Afdeling henviste til en røntgenundersøgelse med opmærksomhed på hofteepifysiolyse (at hofteledhovedet var gledet fra lårbenshalsen) og en MR-skanning af bækken og hofteled grundet venstresidige hoftesmerter.

Røntgenundersøgelsen blev set og godkendt den 24. juni 2019 af Ortopædkirurgisk Afdeling.

MR-skanningen blev beskrevet den 7. august 2019. Det fremgik af beskrivelsen fra Radiologisk Afdeling, at der sås symmetriske normale forhold.

Den 20. august 2019 fik s mor telefonisk svar af Ortopædkirurgisk Afdeling vedrørende MR-skanningen. Ortopædkirurgisk Afdeling oplyste, at MR-skanningen viste normale forhold. Der blev aftalt ny kontrol om fire måneder.

Den 12. november 2019 var til kontrol på Ortopædkirurgisk Afdeling. Hun havde haft god effekt af fysioterapi og følte tydelig bedring. Hun følte, at hendes ben fungerede dårligt. Der blev foretaget en undersøgelse af hofteleddene, som fortsat viste normale forhold. Der blev planlagt fortsættelse af træning hos fysioterapi og i hjemmet. Der blev ikke planlagt yderligere kontrol eller opfølgning.

Det fremgår af klagen, at i efteråret 2020 fik konstateret hofteepifysiolyse.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset billederne af røntgenundersøgelsen den 24. juni 2019 samt billeder af MR-skanningen den 7. august 2019.

Styrelsen vurderer, at der er ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen i perioden fra den 8. august 2019 til den 12. november 2019.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Ortopædkirurgisk Afdeling relevant valgte at se tiden an, da en MR-skanning, beskrevet af en specialafdeling, viste normale forhold. Ortopædkirurgiske afdelinger støtter sig almindeligvis til specialafdelingers vurderinger af MR-skanninger, hvorfor man ikke kunne forvente, at Ortopædkirurgisk Afdeling foretog sig yderligere, men valgte at se tiden an, idet s følte, at fysioterapi havde bedret tilstanden.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling og Ortopædkirurgisk Afdeling, , for den øvrige behandling

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at Ortopædkirurgisk Afdeling ikke på relevant vis vurderede og beskrev billedoptagelserne fra røntgenundersøgelsen af bækkenet og lårbenshalse fra den 24. juni 2019, idet Ortopædkirurgisk Afdeling ikke beskrev, at billederne viser, at lårbenshovedet og lårbenshalsen var gledet (forskudt) i forhold til hinanden, mest på højre side. På optagelsen taget i frøstilling ses, at den nederste kontur på begge lårbenshalse ikke er i kontinuitet med lårbenshovederne, idet der er et spring i overgangen, hvilket er abnormt og tyder på afglidning, og det ses i både højre og venstre hofte. Desuden er vækstzonen (mellem lårbenshals og hoved) irregulær. Ortopædkirurgisk Afdeling burde således have vurderet, at der forelå en tilstand, hvor lårbenshovedet og lårbenshalsen var gledet i forhold til hinanden i begge hofter.

Styrelsen skal bemærke, at røntgenundersøgelsen foretaget den 24. juni 2019 ifølge interne aftaler udelukkende blev vurderet og beskrevet af Ortopædkirurgisk Afdeling.

  • at Radiologisk Afdeling den 7. august 2019 ikke foretog en relevant og tilstrækkelig beskrivelse af en MR-skanning, idet der blev beskrevet normale forhold, hvilket ikke var korrekt. Undersøgelsen viseret abnormt væskesignal i både lårbenshalse og lårbenshoveder, mest udtalt omkring vækstskiven, hvor afglidningen er sket. Der er endvidere abnormt udseende (irregulær bredde) vækstzone i både højre og venstre side. På både højre og venstre side ses, at lårbenshovedet er lavt placeret i forhold til halsen, hvilket tyder på afglidning. Der er suppleret med en sekvens, som viser venstre hofte set fra siden. På denne ses lårbenshovedet tydeligt afgledet i forhold til lårbenshalsen. Ifølge beskrivelsen fra Radiologisk Afdeling sås symmetriske og normale forhold. Det er korrekt, at der ses tæt på symmetriske forhold, men ved epifysiolyser af denne type (afglidning af lårbenshovedet) ses der ofte denne tilstand på begge sider, og symmetri er derfor ikke et kriterium for normalitet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 24. juni 2019 og til den 7. august 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling og på Radiologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed