Mangelfuld udredning af nyresvigt

Sygehus får kritik for ikke at reagere relevant på blodprøvesvar, idet konstatering af nyrepåvirkning burde have resulteret i yderligere udredning af patienten og for ikke at foretage en relevant vurdering i forhold til dehydrering.

Sagsnummer:

22SFP17

Offentliggørelsesdato:

26. januar 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen den 20. juli 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen, , den 20. juli 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev undersøgt på tilstrækkelig vis, herunder at der ikke blev reageret relevant på blodprøvesvarene.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 20. juli 2021 blev 63-årige undersøgt på Akutafdelingen, . Han henvendte sig med smerter i højre nedre del af maven, som han havde haft gennem cirka tre uger. Han havde været hos egen læge, som havde henvist til afdelingen på grund af skæve blodprøver. Egen læge havde fundet nyresvigt i forbindelse med blodprøvetagning. Han drak sparsomt med væske og havde også gjort dette i forbindelse med et par dage med høje varmegrader. Han angav sig som velbefindende og uden gener. Han havde fået taget blodprøver på afdelingen dagen før. Hans blodtryk var forhøjet. Det blev vurderet, at der var tale om dehydrering. Der blev anbefalet et væskeindtag på 2-2½ liter væske dagligt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev undersøgt på tilstrækkelig vis, herunder at der ikke blev reageret relevant på blodprøvesvarene, idet konstateringen af nyrepåvirkning på blodprøvesvarene burde have givet anledning til yderligere udredning, herunder monitorering af urinproduktion og ultralydsundersøgelse af nyrer og urinveje med henblik på afløbsforhold.

    Styrelsen kan oplyse, at ifølge Dansk Nefrologisk Selskab skal nyresvigt altid udredes. Udredning af akut nyresvigt er næsten altid en sygehusopgave. Der anbefales som minimum udredningstiltag i form af en bred blodprøvescreening, undersøgelse med urin-stix, monitorering af urinproduktion over seks timer samt ultralydsundersøgelse af nyrer og urinveje med henblik på afløbsforhold og nyrestørrelse. Derudover bør patientens medicin gennemgås for nyreskadelige stoffer med henblik på at undgå yderligere nyreskade. Der skal ske pausering af blodtryksnedsættende stoffer, hvis patienten har væskemangel. Det anbefales videre, at der inden for tolv timer gennemføres en aflastning af afløbshindringen.
  • at det ikke var relevant at vurdere, at der var tale om dehydrering, da der ikke var subjektive eller objektive fund, der støttede dette kliniske skøn som for eksempel tørst, ubehag, træthed, hovedpine, svimmelhed, forstoppelse, tørre slimhinder og lavt blodtryk. Diagnosen dehydrering kunne ikke forklare sygehistorien med mavesmerter, som sammenholdt med blodprøverne tydede på et problem i nyrer eller urinveje. Forhøjet blodtryk var videre et fund, der ikke understøttede diagnosen dehydrering. Der blev ved vurderingen af s væskeindtag ikke inddraget væskeindtagelse fra maden.

Styrelsen kan oplyse, at nyresvigt defineres som akut, når der er indsættende tab af nyrefunktion over timer til uger. Akut nyresvigt kan skyldes en lang række sygdomme og inddeles typisk i tre hovedgrupper. Akut nyresvigt kan skyldes et påvirket kredsløb i kroppen og dermed nyrernes evne til at fungere normalt. Langt de fleste tilfælde hører til denne gruppe, og væske-mangel er en hyppig årsag til denne form for akut nyresvigt. Akut nyresvigt kan også skyldes sygdom i selve nyrerne, som kan opstå i forbindelse med svære infektioner, større blødninger, andre alvorlige sygdomme og betændelseslignende sygdomme i nyrerne. Akut nyresvigt kan videre skyldes sygdom i urinvejene, der påvirker urinens passage fra nyrerne og ud af kroppen. Nyresten, forstørret prostata og kræftsygdomme i urinvejene kan være årsag til denne type nyresvigt.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 20. juli 2021 på Akutafdelingen, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed