Manglende opfølgning på henvisning mellem regioner

Sygehus får kritik for ikke at følge op på, om en elektronisk henvisning til røntgenkontrol blev modtaget af patientens hjemsygehus, som var beliggende i en anden region.

Sagsnummer:

22SFP24

Offentliggørelsesdato:

3. februar 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Sygehus , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling den 26. juli 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , den 26. juli 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at s far ikke blev oplyst om, at hun skulle til røntgenkontrol efter 5-10 dage
 • at ikke på relevant vis blev henvist til efterfølgende røntgenkontrol på sit hjemsygehus.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 26. juli 2021 blev 8-årige tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , da hun var faldet og havde pådraget sig et brud på håndleddet i højre arm. Bruddet blev sat på plads i fuld bedøvelse, og der blev anlagt vinkelgips og taget røntgenbilleder, som viste en acceptabel stilling af bruddet. Det blev vurderet, at skulle henvises til opfølgning på sit hjemsygehus.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at s far ikke blev oplyst om, at hun skulle ses til røntgenkontrol på sit hjemsygehus efter 5-10 dage.

Det fremgår af journalen, at det blev anbefalet, at skulle ses til klinisk og radiologisk kontrol på sit hjemsygehus efter henholdsvis 5 og 10 dage med en total bandageringstid på 4 til 6 uger, såfremt frakturen holder sig stabil, samt at og hendes far blev postoperativ orienteret.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at oplysningerne i journalen generelt tillægges stor bevisværdi. Dette skyldes, at journalnotater bliver skrevet i umiddelbar tilknytning til behandlingen og således på et tidspunkt, hvor der endnu ikke er klaget over behandlingen.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag, og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at s far ikke blev orienteret om, at der skulle foretages røntgenkontrol på deres hjemsygehus efter 5 og 10 dage.

Det fremgår videre af klagen, at der aldrig blev sendt en henvisning til s hjemsygehus, hvorfor hun ikke blev indkaldt til kontrol. Klager har i denne forbindelse anført, at armen nu er vokset skævt sammen uden mulighed for reoperation.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , at der blev sendt en henvisning til s hjemsygehus elektronisk, men at henvisningen ikke gik igennem, da hjemsygehuset ikke modtager elektroniske henvisninger fra det system, som Sygehus bruger. Dette fremgår i sygehusets system ved, at der udfyldes én gul streg, fordi henvisningen er sendt, men at der ikke efterfølgende udfyldes flere streger. Der blev desværre ikke fulgt op herpå fra afdelingens side.

Der foreligger således modstridende oplysninger fra og Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , om, hvorvidt der blev sendt en henvisning til s hjemsygehus.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke foreligger yderligere oplysninger i sagen, der kan understøtte den ene forklaring frem for den anden.
 • at styrelsen ikke har mulighed for at få sagen yderligere belyst, da styrelsen træffer afgørelse på skriftligt grundlag og i modsætning til domstolene ikke har mulighed for at afhøre parter og vidner i forbindelse med behandlingen af sagen.

Styrelsen finder herefter ikke grundlag for at fastslå, at Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , undlod at sende en henvisning til s hjemsygehus.

På baggrund af udtalelsen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , lægger styrelsen dog til grund, at s hjemsygehus ikke modtog henvisningen, da hjemsygehuset ikke kunne modtage elektroniske henvisninger fra det system, som Sygehus brugte.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling for orienteringen af s far.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der blev givet relevante og tilstrækkelige oplysninger til s far vedrørende det postoperative forløb, ligesom afdelingen opfordrede familien til at kontakte skadestuen enten på Sygehus eller på deres hjemsygehus, såfremt der opstod problemer.
 • at en patient eller patientens familie har ansvar for egen omsorg og således må kontakte det behandlende sygehus, hvis der er tvivl om, hvad der er blevet oplyst vedrørende det efterfølgende forløb.

Styrelsen finder på den baggrund, at dele af den behandling, som modtog den 26. juli 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling for manglende opfølgning på henvisningen til s hjemsygehus.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at afdelingen var ansvarlig for at påse, at henvisningen til efterfølgende røntgenkontrol blev sendt på en sådan måde, at den kunne modtages af s hjemsygehus.
 • at afdelingen burde have fulgt op på, om s hjemsygehus havde modtaget henvisningen ved at tjekke status på forsendelsen i sygehusets system.
 • at på denne baggrund ikke blev henvist til efterfølgende røntgenkontrol på sit hjemsygehus på relevant og tilstrækkelig vis.

Styrelsen finder på den baggrund, at dele af den behandling, som modtog den 26. juli 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Sygehus , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed