Knoglebetændelse burde have været mistænkt

Sygehus får kritik for ikke at mistænke knoglebetændelse pga. knoglesvind og omfattende knoglenydannelse omkring et lårbensbrud. Ved et åbent brud er der øget risiko for betændelse, og derfor skal der i efterforløbet være særlig opmærksomhed herpå.

Sagsnummer:

22SFP38

Offentliggørelsesdato:

15. marts 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling i perioden fra den 28. januar til den 27. maj 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, , i perioden fra den 3. september 2020 til den 27. maj 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant behandling ved angivelsen af smerter og efter fund ved en røntgenundersøgelse, hvor der var tegn på en komplikation efter en operation af et lårbensbrud, og at diagnosticeringen med en knogleinfektion var forsinket.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. september 2020 blev , 16 år, tilset på Ortopædkirurgisk Afdeling, , idet han ved en operation seks uger tidligere havde fået en sammenføjning af et venstresidigt lårbensbrud med marvsøm, der var isat nedefra igennem lårbenets marvkanal. Der blev planlagt en kontrol med røntgenundersøgelse fire til fem måneder senere med stillingtagen til den fortsatte vækst, og hvor det skulle afgøres, om materialet fra operationen skulle fjernes. s smerter i baldemuskulaturen blev vurderet til at være muskelsmerter på grund af den skæve belastning, og der blev afslutningsvist udarbejdet en genoptræningsplan.

Den 28. januar 2021 kom til en røntgenundersøgelse på afdelingen, hvor der blev beskrevet tegn på brudheling, og hvor der ikke blev fundet indikation for at fjerne materialet fra operationen. Det blev derudover noteret, at han af og til havde smerter, og at han ønskede at få fjernet sømmet, hvorefter en operation ville blive tilbudt efter sommerferien, når der blev åbnet op efter Corona.

Den 18. marts 2021 kom til en kontrol på afdelingen, idet han havde tiltagende smerter fra knæet ved belastning, men hvor der ikke blev fundet smerter fra midt på lårbenet. Det blev ved kontrollen aftalt, at operationen måtte afventes til august måned, hvorfor den oprindelige plan blev fastholdt, da der var manglende opheling i bruddet, og smerterne blev vurderet som tålelige.

Den 20. maj 2021 blev tilset på afdelingen, efter at afdelingen tidligere var blevet kontaktet telefonisk, da han havde store smerter i venstre lår med hævelse. Han havde en temperatur på over 39 grader og et forhøjet infektionstal på cirka 120, hvor behandling med penicillin var opstartet. Der blev vurderet en væsentlig bedring efter opstart med penicillin, og der blev ved en røntgenundersøgelse set en opklaring langs sømmet. Der blev dagen efter lagt plan om en fjernelse af marvsømmet og en pausering af behandlingen med penicillin.

Den 26. maj 2021 fik lavet en røntgenundersøgelse på afdelingen forud for en operation for et dybt inficeret marvsøm i venstre lårbensknogle.

Den 27. maj 2021 blev opereret for knoglebetændelse på afdelingen, hvor marvsømmet blev fjernet ved adgang via knæet. Det blev noteret, at der var en knogledestruktion på røntgenbilleder. Under operationen blev dødt og betændt væv oprenset, og den betændte knogle i brudområdet blev fjernet, hvor lårbenet i den forbindelse blev forkortet 5 cm og stabiliseret med et marvsøm. Der blev herefter planlagt medicinsk behandling for betændelse, røntgenkontrol, genoptræning og udmåling af benlængdeforskel.

Det fremgår af klagen, at smerterne efter operationen af lårbensbruddet blev behandlet med smertestillende medicin frem for en operation, at en operation ikke blev fremrykket grundet en manglende opheling af bruddet, og at operationen ikke blev vurderet til at være akut i forbindelse med COVID-19 retningslinjer. Herudover blev der i forløbet ikke taget relevante blodprøver. Der var den 28. januar 2021, i forbindelse med en røntgenundersøgelse, tegn på en komplikation, men der blev ikke iværksat en relevant behandling heraf. Der var således en utilstrækkelig kontrol, og en forsinket diagnose med knogleinfektion. blev opereret for betændelse i knoglevæv i venstre lårben, som har forkortet hans venstre ben 5 cm, og hvor der herefter må iværksættes yderligere operationer.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, , for behandlingen i perioden fra den 3. september 2020 frem til den 28. januar 2021.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at efter operationen modtog en relevant og tilstrækkelig behandling, idet der indledningsvist må forventes smerter efter en operation for et lårbensbrud, da der kan være væsentlige smerter i flere uger eller måneder efter operationen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 3. september 2020 frem til den 28. januar 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, for behandlingen i perioden fra den 28. januar til den 27. maj 2021.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling af sit lårbensbrud, hvor der havde været et åbent brud i venstre lårben, da en røntgenundersøgelse af 28. januar 2021 viste omfattende knoglenydannelse omkring brudområdet og knoglesvind i brudområdet, hvilket sammenholdt med s fortsatte smerter skulle have givet mistanke om betændelse.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ved et åbent brud vil være en øget risiko for betændelse i brudområdet, hvorfor der skal være særlig opmærksomhed på risikoen for udvikling af knoglebetændelse i efterforløbet. Tegn på lokaliseret betændelse i en knogle efter et tidligere åbent brud er smerter, hævelse, rødme, varmeøgning, forandringer i arret efter operationen, mangelfuld brudheling, og knoglenydannelse omkring brudområdet og i de omkringliggende bløddele. Betændelse i en knogle efter et åbent brud kan både forårsage lokaliseret smerte og mere omfattende tegn på betændelse med påvirkning af almentilstanden.

  • at burde være opstartet i udredning for sine vedvarende smerter, funktionsforringelsen, og for de påviste forandringer i brudområdet, hvor blodprøver skulle have været en del af udredningen, idet kontakten den 28. januar 2021 burde have givet mistanke om en betændelse i brudområdet. Dette henset til, at knoglebetændelse efter et tidligere åbent brud er en alvorlig og potentielt førlighedstruende tilstand, hvoraf udredning og behandling ikke skal forsinkes unødigt. Idet der var tale om en akut behandlingskrævende tilstand, var det ikke sundhedsfagligt forsvarligt at udsætte operationen til den 27. maj 2021 uanset situationen med COVID-19.

Styrelsen kan oplyse, at det fremgår af dagældende retningslinje fra Sundhedsstyrelsen, at der skulle frigøres kapacitet, og at dette kunne gøres ved at udskyde behandling af ikke-akutte eller livstruende tilstande.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 28. januar til den 27. maj 2021 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2 om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Retningslinjer:

  • Sundhedsstyrelsen, Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet, 3. version, udgivet den 12. januar 2021.
  • Sundhedsstyrelsen, Covid-19: Generelle retningslinjer for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet, udgivet den 6. januar 2021.