Manglende henvisning til specialiseret regi

Sygehus får kritik for ikke at henvise patient til specialiseret regi i starten af behandlingsforløbet, idet patientens henvendelsesårsag var relateret til en Mitrofanoff-kanal, der tidligere var anlagt i specialiseret regi.

Sagsnummer:

22SFP43

Offentliggørelsesdato:

8. april 2022

Speciale:

Akutmedicin

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på , i perioden fra den 26. til den 29. marts 2021.

Det betyder, at behandlingen var under med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , , i perioden fra den 26. til den 29. marts 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling i forbindelse med en infektion i blæren.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

I perioden fra den 26. til den 29. marts 2021 var , 40 år, indlagt flere gange på , , i forbindelse med rødme og smerter omkring udmundingen af en såkaldt Mitrofanoff-kanal, der er en kanal fra blæren ud til huden, der er dannet af blindtarmen. havde på grund af tidligere læsioner pådraget sig en skrumpeblære, hvorfor der i 2017 var blevet anlagt en Mitrofanoff-kanal.

Under indlæggelserne fik kortvarigt anlagt kateter gennem Mitrofanoff-kanalen, men det blev fjernet igen, da hun følte, at det forværrede tilstanden. Hun fik endvidere foretaget en CT-scanning, hvor der blev fundet normale forhold med kun lidt inflammation og væskeophobning omkring åbningen til huden fra kanalen. Herudover blev der foretaget en ultralydsscanning, hvor der blev forsøgt tømning af en byld langs kanalen. Afslutningsvist overgik hun til behandling på et andet sygehus.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere , , for behandlingen med antibiotika og smertedækningen ved tømning af en byld.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at på relevant vis fik behandling med erythromycin, idet hun som multiallergiker burde kunne tåle dette indholdsstof, ligesom der ikke fremgik noget om en allergi over for indholdsstoffet. Idet der ikke var en oplagt allergi, var det derfor relevant at forsøge antibiotikabehandling, ligesom det var relevant at forsætte behandlingen, da s utilpashed med svimmelhed ikke blev vurderet som allergisk betinget, men som en følge af smerte.
  • at ved tømningen af en byld modtog en relevant smertedækning, idet der blev lagt lokalbedøvelse, som er den sædvanlige procedure ved tømning af en byld.

Styrelsen finder på den baggrund, at behandlingen med antibiotika og smertedækningen ved tømning af en byld, som modtog i perioden fra den 26. til den 29. marts 2021 på , , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere , , for den øvrige behandling.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at burde være blevet henvist til en vurdering på en specialafdeling med særlig ekspertise i starten af behandlingsforløbet, hvorfor den iværksatte behandling på afdelingen ikke var relevant. Dette henset til, at tidligere havde fået anlagt en Mitrofanoff-kanal på en specialafdeling på et andet sygehus, da hendes blære havde været fibrotisk. fik på afdelingen anlagt et kateter gennem Mitrofanoff-kanalen, og hun blev efterfølgende udskrevet, hvorefter hun blev genindlagt dagen efter med tilbud om topkateter og kateter i kanalen. Idet indledningsvist burde være henvist til en specialafdeling, var det endvidere ikke en tilstrækkelig behandling, da afdelingen i forbindelse med en senere genindlæggelse var i kontakt med en specialafdeling.

Styrelsen kan hertil oplyse, at en Mitrofanoff-kanal er en kanal fra blæren ud til huden, der er dannet af blindtarmen. Kanalen er tæt og skal tømmes med kateter. Såfremt der er meget arvævsdannelse i en blære (fibrotisk blære), anlægges der ikke alene en Mitrofanoff-kanal, men blæren udvides også med fx et stykke tyndtarm.

  • at oplevede komplikationer i form af rødme og smerter omkring udmundingen af Mitrofanoff-kanalen, hvorfor afdelingen burde have søgt viden ved at kontakte den specialiserede afdeling, der tidligere havde opereret hende. Dette henset til, at afdelingen ikke på tilstrækkelig vis satte sig ind i, hvordan s urinveje var sat sammen.

Styrelsen kan hertil oplyse, at patienter med urinafledning i en eller anden form fra tid til anden kan opleve komplikationer. Såfremt komplikationerne ikke håndteres sundhedsfagligt relevant, kan det have vidtrækkende konsekvenser for patienten fremover.

  • at der på baggrund af s indledningsvise symptomer i form af rødme og hævelse omkring Mitrofanoff-kanalen samt ømhed burde mistænkes en byld, selv om der ikke blev fundet en diffus ømhed i maven.
  • at der blev iværksat en CT-scanning den 27. marts 2021, hvor det blev vurderet, at der ikke umiddelbart var en byld langs med kanalen, men at området dagen efter var hårdt, hvorfor der alligevel burde mistænkes en byld langs kanalen.

Styrelsen kan hertil oplyse, at behandlingen af en byld er at tømme denne. Patienter med urinafledning må dog i vid udstrækning modtage behandling på højt specialiserede afdelinger.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 26. til den 29. marts 2021 på , , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Denne afgørelse er sendt til sagens parter, regionen og Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed