Pensionist havde ret til gratis sygehusbehandling

Dansk pensionist med bopæl i havde ret til gratis planlagt sygehusbehandling. har ikke indført en ordning med forhåndsgodkendelse. Regionen kunne ikke kræve, at patienten betalte for behandlingen og efterfølgende søgte refusion.

Sagsnummer:

22SFP45

Offentliggørelsesdato:

26. april 2022

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke måtte kræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du selv skulle lægge ud for sygehusbehandling.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 7. juli 2021 var du til behandling på Hospital A. Hospital A henviste dig til behandling på Hospital B.

Den 7. juli 2021 afviste Hospital B din henvisning, fordi du ikke var interesseret i selv at skulle betale for din behandling. Du var blevet vejledt om, at du skulle søge Styrelsen for Patientsikkerhed om kaution, eller selv gøre udlæg for behandlingen og efterfølgende søge refusion. Du fik at vide, at du kunne blive genhenvist, når dette var bragt i orden.

Du har oplyst, at du blev nægtet sygehusbehandling med henvisning til, at du ikke betaler skat i Danmark og bor i udlandet. Du blev henvist til behandling på Hospital B fra Akutmodtagelsen på Hospital A. Du blev kontaktet telefonisk af Hospital B, der fortalte, at du ikke havde ret til behandling. Du gjorde dem opmærksom på, at du havde et dansk udstedt sundhedskort, boede i Tjekkiet og var førtidspensionist. Du gjorde dem også opmærksom på, at du betalte skat i Danmark og havde et gyldigt blåt EU-sygesikringsbevis, og ikke behøvede henvisning eller tilladelse fra Tjekkiet. Du bad dem om en skriftlig afgørelse, men dette blev afvist i telefonen. Du fik også at vide, at der var forskel på akut behandling og planlagt sygehusbehandling.

Du har oplyst, at du bor i Tjekkiet, som er et af de lande, der er undtaget henvisningspligt. Der er heller ikke krav om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling (S2), når man bor i Tjekkiet.

Hospital B har på vegne af regionen oplyst, at du blev oplyst om, at du skulle søge Styrelsen for Patientsikkerhed om kaution, og alternativt selv gøre udlæg og efterfølgende søge om refusion. Du var ikke interesseret i at gøre udlæg. Du blev oplyst om dine rettigheder i forhold til at søge om kaution.

Det fremgår af Det Centrale Personregister (CPR), at du ikke er tilmeldt en folkeregisteradresse i Danmark.

Vi har lagt til grund, at du er dansk statsborger, førtidspensionist og bosat i Tjekkiet.

BEGRUNDELSE

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark.

EU-borgere med et gyldigt EU-sygesikringskort har under et midlertidigt ophold i Danmark ret til den behandling, der bliver medicinsk nødvendig, idet der tages hensyn til opholdets længde og behandlingens karakter.

Personer, som bor i et andet EU/EØS-land og får pension fra Danmark, har ret til alle sundhedsydelser i Danmark. Det gælder dog som udgangspunkt ikke planlagt behandling på et sygehus.

Personer, som bor i Estland, Finland, Island, Lichtenstein, Litauen, Nederlandene, Norge, Sverige eller Tjekkiet og får pension fra Danmark, har dog også ret til planlagt behandling på et sygehus i Danmark.

EU-borgere skal som udgangspunkt have en forhåndsgodkendelse for at få gratis planlagt sygehusbehandling i Danmark.

Personer, som bor i et andet EU/EØS-land og får pension fra Danmark, har ret til planlagt sygehusbehandling, hvis behandlingen ifølge bopælslandets lovgivning ikke forudsætter en forhåndsgodkendelse som betingelse for refusion af udgifterne til sygehusbehandling, når behandlingen ydes uden for bopælslandet.

Hvis man bor i Tjekkiet, er der ikke et krav om forhåndsgodkendelse til planlagt sygehusbehandling i Danmark. Tjekkiet har ikke indført en ordning med forhåndsgodkendelse i forbindelse med godtgørelse af udgifter til grænseoverskridende sundhedsydelser ved landets implementering af direktivet i den nationale lovgivning, og derfor er der ikke en lovgivning, der forudsætter en forhåndsgodkendelse. Danske pensionister, som bor i Tjekkiet, har derfor under ophold i Danmark ret til planlagt sygehusbehandling efter sundhedsloven på samme vilkår som danske sikrede.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke boede i Danmark på det tidspunkt, du blev henvist til behandling på Hospital B.
 • at du er dansk pensionist med bopæl i
 • at der ikke er krav om forhåndsgodkendelse til planlagt behandling i Danmark for pensionister med bopæl i
 • at du derfor havde ret til planlagt sygehusbehandling på samme vilkår som dansk sikrede.
 • at du således havde ret til gratis planlagt sygehusbehandling.
 • at regionen derfor ikke måtte kræve, at du lagde ud for betalingen.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 7. juli 2021 om betaling for sygehusbehandling.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 78 a i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 78 a, stk. 1, om behandling mod betaling for patienter fra EU/EØS-borgere
 • § 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.

 • 7, stk. 2, om planlagt sygehusbehandling til pensionister

Bekendtgørelse nr. 1072 af 31. maj 2021 om ret til ydelser i sundhedsloven til visse personer med bopæl i et andet EU-/EØS-land:

 • § 1, nr. 1, om ret til sundhedsydelser i Danmark for personer, som modtager pension fra Danmark
 • § 2, stk. 1, om ret til alle sundhedsydelser i Danmark undtagen planlagt sygehusbehandling
 • § 2, stk. 2, om ret til planlagt behandling med og uden forhåndsgodkendelse
 • 3 om at ydelserne gives på samme vilkår som til gruppe 1-sikrede med bopæl i Danmark

Vejledning nr. 9733 af 5. juli 2016 om grænseoverskridende sundhedsydelser i EU/EØS-lande (regler i medfør af patientsmobilitetsdirektivet)

 • Punkt 10.2.1. om planlagt sygehusbehandling i Danmark
 • Punkt 10.2.2.1 om lande som ikke har forhåndsgodkendelsesordning