Rullebensbrud burde sættes på plads indenfor 1 uge

Rullebensbrud i fod burde være konfereret med specialiseret ortopædkirurg for at sikre relevant behandling, herunder særlig opmærksomhed på knoglens blodforsyning.

Sagsnummer:

22SFP46

Offentliggørelsesdato:

26. april 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • , for behandlingen på Akutafdelingen den 25. april 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutafdelingen på , den 25. april 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at han ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, idet han burde være tilbudt operativ behandling.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

33-årige blev den 25. april 2021 behandlet på Akutafdelingen på , idet han var vredet om på sin venstre ankel i forbindelse med fodbold og havde smerter.

Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af s venstre ankel, og der blev foretaget en røntgenundersøgelse og en CT-scanning af anklen.

fik herefter udleveret en Aircast-støvle, der er en støvle, der aflaster og hjælper til at holde foden i ro (immobiliserer), ligesom den fordeler trykket i fod og ankelleddet. blev herudover anbefalet at holde foden i ro, at afkøle foden med is, og at kontakte sin praktiserende læge, hvis generne fortsatte.

Det fremgår af det efterfølgende journalmateriale, at blev opereret den 31. maj 2021.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet billeddiagnostisk materiale fra røntgenundersøgelsen og CT-scanningen i klageperioden.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutafdelingen, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, idet resultatet af røntgen- og CT-undersøgelsen burde være blevet konfereret med ortopædkirurgisk afdeling, en ortopædkirurgisk speciallæge eller en fodkirurg, som kunne have vurderet, om det var relevant at foretage en operation. Hermed blev det ikke sikret, at resultatet fra undersøgelserne blev vurderet korrekt, og at den udførte behandling var tilstrækkelig. Det er styrelsens vurdering, at røntgenundersøgelsen og CT-scanningen viser et knogle/bruskbrud i anklen på forreste del af rullebenet (en osteochondral fractur i laterale forreste talushjørne). Bruddet er ikke på plads og ligger ikke umiddelbart i kontakt med rullebenet, hvorved knoglestykket mister blodforsyningen, hvorfor bruddet burde være sat på plads inden for en uge.

Styrelsen kan oplyse, at der ved vrid i anklen kan opstå flere skader i selve ankelledet og omgivelserne, og at brud på forreste del af rullebenet, der ikke ligger på plads, er sjældne. Det kan videre oplyses, at rullebenet er den knogle i kroppen, der har den største dækning af brusk, og at blodforsyningen til knoglen af denne grund er begrænset, idet blodet alene kommer ind i knoglen via kar, der hvor der ikke er brusk. Det betyder, at områder af knoglen kun har én blodforsyning, og når knoglen brækker, som i dette tilfælde, forsvinder blodforsyningen til det skalformede knoglestykke. Af den grund bør knoglestykket sættes på plads inden for en uge.

Styrelsen kan videre oplyse, at forholdene omkring rullebenet og den specielle blodforsyning ikke er almen viden, hvorfor det ikke kan forventes, at alle læger kender til dette specifikke problem. På er der en ortopædkirurgisk afdeling med en fodkirurgisk sektion med regionsfunktion (dvs. at afdelingen har specialfunktion i regionen), som havde fagligheden til at identificere og behandle denne type brud.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Akutafdelingen på , for den øvrige del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blev undersøgt på relevant vis, idet der blev spurgt ind til skadens opståen, hvorefter der blev foretaget en objektiv undersøgelse af s ankel, hvor ankelleddets strukturer blev undersøgt for smerter, hvilket er sædvanlig praksis. Ligeledes blev de ankelnære strukturer undersøgt. Der blev i forbindelse med undersøgelsen lokaliseret ømhed ved ydersiden af venstre ankel samt nedsat bevægelse. Der blev på denne baggrund foretaget en røntgenundersøgelse, hvilket er i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Herudover blev der foretaget en CT-undersøgelse, idet røntgenundersøgelsen viste en afrivning ved rullebenet, hvorfor det var relevant at supplere med en CT-scanning for at bekræfte diagnosen.

Styrelsen finder på baggrund ovenstående, at den behandling, som modtog den 25. april 2021 på Akutafdelingen på , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed