Fravalg af indlæggelse sundhedsfaglig forsvarlig

Lægevagt får ikke kritik for ikke at indlægge en ældre, dement patient på et tidligere tidspunkt, idet indlæggelse af specielt ældre og demente patienter kan være en meget stor belastning, hvorfor fordelene ved indlæggelse skal overstige ulemperne.

Sagsnummer:

22SFP49

Offentliggørelsesdato:

3. maj 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Lægevagten, Region for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Styrelsen for Patientklager har modtaget en klage fra .

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægevagten, Region , i perioden fra den 31. juli til den 1. august 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant behandlet og tilstrækkeligt undersøgt, herunder at han burde have været indlagt på et tidligere tidspunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 31. juli 2021 blev der taget kontakt til Lægevagten i Region , da 93-årige var sløj, havde rallende vejrtrækning og et CRP på 151. På baggrund af samtalen blev sat i medicinsk behandling med Primcillin. Der blev aftalt opfølgning ved praktiserende læge.

Lægevagten i Region blev kontaktet igen 4 gange i løbet af den 1. august 2021, da der var problemer med at anlægge et KAD kateter, og da fortsat havde raslende, rallende vejrtrækning, var blevet tiltagende dårlig, ikke reagerede, og da hans CRP var steget til over 200. Der blev aftalt et besøg ved i forbindelse med 2. kontakt. Derudover blev der aftalt opstart af tryghedskasse. På baggrund af besøget fra lægevagten blev det vurderet, at skulle indlægges.

havde ofte lungeinfektioner og var kendt med demens og var multimorbid.

Det fremgår af klagen, at da blev indlagt den 1. august 2021, havde han meget alvorligt nyresvigt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægevagten, Region for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at når man vælger at indlægge patienter, er det, fordi fordelene ved at blive indlagt fremfor at blive behandlet uden for sygehus, overstiger ulemperne. Derudover kan mange tilstande behandles lige så godt uden for sygehuset.
 • at det kan være en meget stor belastning at blive indlagt, specielt for ældre, demente patienter. Disse vil sjældent have glæde af den højt specialiserede og højteknologiske behandling, som sygehuset kan tilbyde. Derudover kan en indlæggelse for en dement patient være en meget stor belastning med al den uro og tumult, som en indlæggelse indebærer. Derfor vil man gerne undgå indlæggelse i de omfang, det kan lade sig gøre, ikke af økonomiske eller praktiske hensyn, men fordi ældre patienter som hovedregel får det dårligere af at blive indlagt.
 • at det i sidste ende er lægens beslutning, om en patient skal indlægges. En patient kan frabede sig indlæggelse, men kan ikke kræve at blive indlagt.
 • at der ikke var en klar indlæggelsesindikation den 31. juli 2021, idet blev sat i behandling med Primcillin, og da der blev lavet en relevant plan for opfølgning via praktiserende læge. Derudover var der ikke alarmsymptomer, og det var ikke vurderingen, at en fysisk undersøgelse ved en læge var nødvendig, henset til at en stetoskopi i denne situation havde meget begrænset klinisk værdi, og da personalet, som kendte , vurderede, at han ikke var dårlig.

  Styrelsen kan desuden oplyse, at en læge gerne må læne sig op ad andre fagpersoners vurdering, når lægen skal træffe et valg i forhold til udredning og behandling.
 • at den vurdering, der blev foretaget i Lægevagten i Region den 31. juli 2021, lever op til god lægelig standard, idet det hos patienter som er god lægelig standard ikke at indlægge for en sikkerheds skyld, men kun hvis det vurderes klart nødvendigt.
 • at den behandling med Primcillin, der blev igangsat den 31. juli 2021, var relevant, henset til at var kendt med hyppige lungeinfektioner.
 • at vurderingen af, der fortsat ikke var indikation for at foretage en stetoskopi den 1. august 2021, levede op til god faglig standard, idet der ikke var noget bekymrende over de målte værdier, og da var i relevant behandling for lungeinfektion. Derudover blev de pårørende informeret om, at der var tale om en alvorlig tilstand, idet en 95-årig patient med en infektion altid er i livsfare.
 • at det var god lægelig standard at aftale et lægebesøg senere på dagen den 1. august 2021 med henblik på mulig indlæggelse, idet s infektionstal blev ved med at stige på trods af relevant behandling mod en lungeinfektion og da der var dårlig kontakt. Ligeledes var det god lægelig standard at iværksætte lindrende behandling i ventetiden.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som i perioden fra den 31. juli til den 1. august 2021 ved Lægevagten i Region , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed