Ret til godtgørelse ved påbegyndt behandling på sygehuset

Behandlingen for en patient, der mødte fastende op på sygehuset til operation måtte anses som påbegyndt, selvom operationen blev aflyst.

Sagsnummer:

22SFP51

Offentliggørelsesdato:

10. maj 2022

Juridisk tema:

Befordring og befordringsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi hjemviser afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse

Det betyder, at regionen skal se på din sag igen og træffe en ny afgørelse.

Regionen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om klagevejledning og begrundelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Den 9. december 2021 var du til behandling på . Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 28. januar 2022 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi regionen ikke har hjemmel til at udbetale kørselsgodtgørelse, når behandlingen ikke har fundet sted.

Du har oplyst, at du den 9. december 2021 mødte fastende op, blev stillet spørgsmål af tre lægestuderende, og at du dernæst blev klargjort til operation. Du har også oplyst, at du efter lang ventetid fik besked om, at man desværre ikke kunne gennemføre din planlagte operation, da der ikke var flere narkosehold til rådighed.

Du har senere oplyst til os, at du ved din ankomst til sygehuset blev indlagt, og at du i den forbindelse fik lagt en venflon i håndryggen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehusbehandling, når patienten har ret til vederlagsfri sygehusbehandling. En patient har i øvrigt kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehuset, når patienten har modtaget behandling på sygehuset.

Behandling i sundhedslovens forstand omfatter undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme.

Vi anser det som en integreret del af behandlingen på sygehus, når en patient møder fastende op til behandlingen.

Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der er tale om forberedelse, som er en uadskillelig del af behandlingen på sygehuset, da det er en forudsætning for gennemførelsen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er kommet nye oplysninger i sagen, som kan have betydning for afgørelsen, og som regionen ikke var bekendt med, da de traf afgørelse. Regionen skal derfor træffe en ny afgørelse, hvor disse oplysninger inddrages.

Vi har lagt vægt på:

 • at du mødte fastende op, at du blev stillet spørgsmål af tre lægestuderende, at du blev indlagt, og at du fik lagt en venflon i håndryggen.
 • at behandlingen derfor blev påbegyndt.
 • at du derfor havde ret til kørselsgodtgørelse, såfremt du opfyldte de øvrige betingelser herfor.
 • at der ikke foreligger oplysninger om, hvorvidt du opfyldte de øvrige betingelser for at modtage kørselsgodtgørelse for den konkrete behandlingsdato.

Vi hjemviser derfor regionens afgørelse af 28. januar 2022 om kørselsgodtgørelse.

Regionen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse. Regionen skal undersøge, om du har ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset den 9. december 2021, herunder om du helbredsmæssigt var i stand til at benytte offentlige transportmidler til og fra din behandling. 

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Der kan klages til Styrelsens for Patientklager over vilkår for en persons ret til befordring og befordringsgodtgørelse ved sygehusbehandling efter § 171 i sundhedsloven. Styrelsen for Patientklager overtog al behandling af klagersager fra Styrelsen for Patientsikkerhed den 1. juli 2018.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har givet klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at brevet den 9. januar 2022 var en afgørelse i forvaltningslovens forstand.
 • at afgørelsen ikke indeholdt en klagevejledning.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog regionens afgørelse.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

En afgørelse kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt de regler, regionen har brugt.
 • at regionen burde have henvist til relevante regler vedrørende kørselsgodtgørelse i forbindelse med behandling på sygehuset.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse.

Vi vurderer også, at regionens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at manglen ikke var væsentlig, fordi den ikke har haft betydning for vores vurdering af sagen.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Afsluttende bemærkninger til regionen

Regionen skal træffe en ny afgørelse, når en sag bliver hjemvist.

Regionen skal kun sende den nye afgørelse til borgeren, ikke til os, da sagen er afsluttet hos os.

Når regionen træffer en ny afgørelse i en hjemvist sag, gælder den i stedet for den tidligere afgørelse. Regionen skal derfor sammen med den nye afgørelse oplyse borgeren om, at det er muligt at klage over den nye afgørelse til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandling
 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 2 om sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • § 22 om begrundelse
 • § 24 om krav til begrundelsens indhold
 • § 25 om klagevejledning