Utilstrækkelig udredning for kræft

Sygehus får kritik for utilstrækkelig udredning af en patient henvist i et kræftpakkeforløb samt for to gange at have udskudt planlagt operation, hvilket havde alvorlige konsekvenser for patienten.

Sagsnummer:

22SFP57

Offentliggørelsesdato:

13. juni 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Regionshospitalet , for behandlingen på Røntgen og Skanning i perioden fra den 7. til den 12. februar 2019 og for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling i perioden fra den 10. januar til den 3. august 2019.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Røntgen og Skanning og Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , i perioden fra den 10. januar til den 3. august 2019.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at MR-scanningen af ikke blev vurderet på relevant vis, idet man overså kræft
 • at ikke blev behandlet på relevant og tilstrækkelig vis, herunder at operationen burde være udført på et tidligere tidpunkt.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. januar 2019 var 60-årige , der var kendt med iskæmisk hjertesygdom, forhøjet kolesterolindhold i blodet og forhøjet blodtryk, til en konsultation på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , hvortil han var henvist fra sin praktiserende læge grundet en forandring ved højre skulderblad. Der blev foretaget en objektive undersøgelse af , hvor forandringen fandtes at være ca. 6 x 5 cm, uøm og frit forskydelig fra underlaget. Videre var der ingen hudforandringer over forandringen ved skulderbladet. På denne baggrund blev det vurderet, at der kunne være tale om en fedtknude (lipom), og blev henvist til en MR-scanning af forandringen ved skulderbladet.

Den 7. februar 2019 fik foretaget en MR-scanning af forandringen ved højre skulderblad på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet .

Den 12. februar 2019 blev MR-scanningen af vurderet på Røntgen og Skanning, og det blev på denne baggrund konkluderet, at der var tale om en byld under huden.

Den 27. februar 2019 blev det noteret i journalen på Ortopædkirurgisk Afdeling, at MR-scanningen viste tegn på en byld under huden (subkutan absces). Da man ikke kunne komme i telefonisk kontakt med , blev der sendt et brev herom.

Den 13. marts 2019 var til en konsultation på Ortopædkirurgisk Afdeling med henblik på planlægning af operativ fjernelse af forandringen. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af , hvor forandringen ikke fandtes at være rød eller øm, og den var ikke meget forskydelig fra underlaget. oplyste, at han ønskede operation efter den 7. maj 2019, og han blev herefter skrevet op til operation. Han fik videre oplyst, at han skulle søge lægehjælp ved tegn på infektion.

Den 3. august 2019 blev indlagt på en anden afdeling grundet feber og almen utilpashed. Det blev besluttet at fjerne forandringen, da der var mistanke, at forandringen kunne være årsag til feberen, og blev herefter overflyttet til Ortopædkirurgisk Afdeling med henblik på operation. I forbindelse med den operative fjernelse af forandringen blev det vurderet, at der var tale om en godartet fedtknude. Man kunne dog ikke udelukke kræft, hvorfor der blev bestilt en patologisk undersøgelse af det fjernede væv.

Det fremgår af patologisvaret dateret efter klageperioden, at der var kræftceller i det fjernede væv.

Det fremgår af den sygehushenvisning, som s praktiserende læge udfærdigede, at var henvist til udredning i et kræftpakkeforløb grundet mistanke om kræft i forandringen ved skulderbladet.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , at planlægningen af operationen skete med baggrund i beskrivelsen af godartede forhold på MR-scanningen.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af klagen, at blev tilbudt en operation med henblik på fjernelse af forandringen både i juni og i august, men at begge operationer blev aflyst.

Det fremgår ikke af journalen, at blev tilbudt en operation i perioden fra den 10. januar til den 3. august 2019, ligesom det ikke fremgår af journalen, at en planlagt operation blev aflyst.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , at afdelingen aflyste den planlagte operation mindst to gange.

På baggrund af oplysningerne i klagen, og idet oplysningerne ikke er bestridt af Ortopædkirurgisk Afdeling, lægger styrelsen til grund, at i forløbet blev tilbudt mindst to operationer, som efterfølgende blev aflyst af afdelingen.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet MR-scanningen af 7. februar 2019.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Røntgen og Skanning for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at de symptomer, som blev beskrevet i henvisningen til MR-scanningen, ikke tydede på en fedtknude, hvilket burde have givet anledning til at foretage en MR-scanning med kontrast.
 • at det ikke var relevant at konkludere, at der var tale om en byld under huden alene på baggrund af, at forandringen havde begrænset gennemstrømning (diffusionsrestriktion), idet der ikke var andre fund, der understøttede denne konklusion. Derimod var der flere forhold, som talte imod en byld, da vævet omkring forandringen var upåfaldende, ligesom det i henvisningen til MR-scanningen var angivet, at forandringen var uøm, og at der ikke var nogen hudforandringer.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ved en byld ofte ses øget væskeholdighed i det tilstødende væv på MR-scanningen, ligesom smerte og rødme er et dominerende symptom.

 • at det burde være blevet beskrevet, at der ud over en byld kunne være tale om en cellerig tumor af såvel godartet som ondartet karakter, idet begrænset gennemstrømning er en egenskab, der både kendetegner en byld og en tumor med høj celletæthed, herunder en kræftknude, og idet en cellerig tumor kunne give det samme billede. Dertil kommer, at der ikke blev givet kontrastvæske i forbindelse med MR-scanningen, og at det ofte vil være lettere at skelne mellem en byld og en cellerig tumor ved en MR-scanning med kontrast.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 7. til den 12. februar 2019 på Røntgen og Skanning, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer videre, at der er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at der ikke blev fulgt tilstrækkeligt op på den praktiserende læges mistanke om kræft i forandringen på højre skulderblad, da tilstedeværelsen af kræft blev udelukket ved den indledende konsultation, selvom der på baggrund af den praktiserende læges beskrivelse af en 5 x 5 cm stor forandring, som var fast i konsistens, ikke mobil og vurderet for fast til at være en fedtknude, var grundlag for at mistænke kræft. Der burde således have være foretaget yderligere undersøgelser, før kræft blev udelukket.
 • at i forbindelse med konsultationen den 10. januar 2019 burde være blevet henvist til en MR-scanning med kontrast, idet konsultationen fandt sted som led i et kræftpakkeforløb, og idet det kan være vanskeligt at diagnosticere en kræftknude (sarkom) på en MR-scanning uden kontrast.
 • at der ikke blev foretaget en tilstrækkelig opfølgning på MR-scanningen af , idet der først blev reageret på MR-scanningens beskrivelse af en byld den 27. februar 2019, hvilket var tre uger efter det tidspunkt, hvor undersøgelsen fandt sted, og syv uger efter den indledende undersøgelse på afdelingen.
 • at MR-scanningens beskrivelse af en byld burde have givet anledning til en faglig diskussion mellem Ortopædkirurgisk Afdeling og Røntgen og Skanning, idet beskrivelsen ikke stemte overens med den kliniske undersøgelse af , hvor der ikke var fundet tegn på en byld, da der ikke var varme, rødme eller ømhed, ligesom ikke havde feber.
 • at den manglende overensstemmelse mellem de kliniske fund og beskrivelsen af MR-scanningen dertil burde have givet anledning til yderligere undersøgelser af , herunder burde MR-scanningen være blevet suppleret med en MR-scanning med kontrast, ligesom Ortopædkirurgisk Afdeling burde have konfereret med et sarkomcenter med henblik på at kunne udelukke en kræftknude.
 • at det ikke var sundhedsfagligt forsvarligt at aflyse de planlagte operationer af under mistanken om en byld, idet en byld kræver hurtig handling og skal tømmes, da man ellers risikerer en blodforgiftning. Operationen burde således være blevet udført på et tidligere tidspunkt, uanset at der ikke var mistanke om kræft.
 • at forløbet på afdelingen ikke blev gennemført under hensyntagen til, at var henvist til udredning i et kræftpakkeforløb, idet dette forløb er et accelereret udrednings- og behandlingsforløb, som skal forkorte unødig ventetid, og idet s udrednings- og behandlingsforløb varede næsten syv måneder.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 10. januar til den 3. august 2019 på Ortopædkirurgisk Afdeling, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed