Frit sygehusvalg ej forelagt anklagemyndigheden

Regionen havde ikke ret til selv at afvise ønsket om frit sygehusvalg. Patienten var indlagt på psykiatrisk afdeling i henhold til en dom til behandling og kunne benytte sig af det frie sygehusvalg, hvis det kunne godkendes af anklagemyndigheden.

Sagsnummer:

22SFP58

Offentliggørelsesdato:

10. juni 2022

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Det betyder, at dit ønske om at vælge et andet sygehus skulle være forelagt anklagemyndigheden.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik lov til selv at vælge sygehus.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 5. april 2017 fik du ved Retten i en dom til behandling med en længstetid på fem år.

Den 17. maj 2020 blev du anholdt og sigtet for overtrædelser af straffeloven, hvorefter dommen blev aktiveret, og du blev indlagt til psykiatrisk behandling på Retspsykiatrisk Afdeling .

Den 7. juni 2020 gav du udtryk for, at du ønskede at blive overflyttet til en anden afdeling.

Den 8. juni 2020 oplyste du igen, at du ville flyttes til en anden afdeling, hvor de kendte dig bedre. Du oplyste også, at du gerne ville til Psykiatrisk Afdeling i eller til Afdeling for Retspsykiatri i . Samme dag anmodede din advokat om, at du blev overført til et andet psykiatrisk hospital, som minimum til en anden afdeling.

Den 17. juni 2020 modtog din advokat en afgørelse fra Psykiatrien i Region , hvori du fik afslag på at blive overflyttet til en anden afdeling eller et andet hospital. Afslaget blev dels begrundet med, at du var blevet indlagt akut, og at retten til frit sygehusvalg ikke indbefatter tilfælde, hvor en patient indlægges akut uden forudgående henvisning. Afslaget blev yderligere begrundet med, at du var indlagt i henhold til dom, og at der jf. sundhedsloven er mulighed for at begrænse adgangen til frit sygehusvalg for personer, der er frihedsberøvet jf. straffeloven.

Den 23. juli 2020 blev det noteret i din journal, at du havde været i kontakt med din advokat, som fortsat mente, at du havde ret til frit sygehusvalg.

Den 28. juli 2020 ønskede du fortsat at blive flyttet. Du blev informeret om, at du måtte tale med din advokat igen og gå videre til ledelsen.

Den 13. august 2020 blev du orienteret om, at din advokat havde taget kontakt til overlægen, og at der ville blive taget kontakt til juridisk afdeling med henblik på videre underbyggelse af nødvendigheden af, at du blev på afdelingen.

Den 24. august 2020 modtog din advokat en uddybende begrundelse for afslaget på overførsel til et andet psykiatrisk hospital.

I brevet blev der henvist til den tidligere afgørelse. Det fremgik yderligere af brevet, at du geografisk var henhørende under Psykiatrisk Afdeling i , og at du ved akutte indlæggelser derfor blev indlagt her. Det fremgik også, at en indlæggelse på et andet psykiatrisk hospital ikke ville være faglig optimal, da Psykiatrisk Afdeling i havde indgående kendskab til dig over mange år. Dette kendskab manglede på andre hospitaler.

Din advokat har gjort gældende, at Psykiatrien i Region s afslag på at overføre dig til et andet psykiatrisk hospital, er i strid med sundhedslovens regler om frit sygehusvalg. Din ret til frit sygehusvalg kan alene begrænses af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til retshåndhævelsen.

Vi har spurgt regionen, om beslutningen om at afvise dit ønske om frit sygehusvalg blev truffet af regionen alene, eller om beslutningen blev godkendt af anklagemyndigheden. Regionen har svaret, at det var Retspsykiatrisk Afdeling alene, der traf beslutning om, at du ikke skulle flyttes til et andet sygehus.

Vi har lagt til grund, at det ikke fremgår af din dom til behandling, at du skal behandles på et bestemt sygehus.

BEGRUNDELSE

Reglerne om frit sygehusvalg

En patient har normalt ret til selv at vælge sygehus, når patienten er henvist til behandling på et sygehus.

En læge skal henvise til det sygehus, som patienten vælger, hvis sygehuset kan behandle patientens sygdom. Lægen henviser på vegne af regionen.

En patient har ikke ret til selv at vælge sygehus, hvis patienten bliver indlagt akut uden en henvisning fra en læge. Patienter, som allerede er i behandling på et sygehus, fx efter en akut indlæggelse, har adgang til at vælge fortsat behandling på et andet sygehus.

Retten til selv at vælge sygehus giver patienten ret til at skifte til et sygehus, der kan give den samme behandling. En patient, der behandles på en retspsykiatrisk afdeling, kan derfor kun vælge et andet sygehus, der modtager retspsykiatriske patienter.

Retten til selv at vælge sygehus giver ikke en patient ret til at vælge mellem de enkelte afdelinger eller afsnit på et sygehus, hvis der er flere afdelinger eller afsnit på sygehuset, der kan behandle patienten.

For personer, der er optaget i kriminalforsorgens institutioner, eller som opholder sig i en institution i henhold til retsplejeloven, straffeloven eller et farlighedsdekret efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, kan retten til at vælge sygehus begrænses af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til retshåndhævelsen. Den myndighed, der meddeler tilladelse til udgang m.v., træffer afgørelse herom.

Personer, der i henhold til en dom behandles på et psykiatrisk sygehus, kan benytte sig af det frie sygehusvalg, hvis det kan godkendes af anklagemyndigheden.

Siden 1. september 2014 har der ikke været adgang til at begrænse en psykiatrisk patients ret til frit sygehusvalg af hensyn til patienten.

Vores resultat

Vi vurderer, at dit ønske om at vælge et andet sygehus skulle være forelagt anklagemyndigheden.

Vi har lagt vægt på:

 • at din ret til selv at vælge sygehus ikke gav dig ret til at blive flyttet til et andet afsnit på Psykiatrisk Afdeling .
 • at din ret til selv at vælge sygehus ikke var begrænset af, at du var blevet indlagt uden en henvisning, da retten til frit sygehusvalg også giver adgang til at vælge fortsat behandling på et andet sygehus fx efter en akut indlæggelse.
 • at du ikke var omfattet af reglen om begrænsning af retten til frit sygehusvalg af sikkerhedsmæssige hensyn eller af hensyn til retshåndhævelsen, da du ikke var optaget i en af kriminalforsorgens institutioner eller opholdt dig i en institution i henhold til retsplejeloven, straffeloven eller et farlighedsdekret efter lov om anvendelse af tvang i psykiatrien.
 • at du var indlagt i henhold til en dom til behandling på psykiatrisk sygehus, og at du derfor kunne benytte dig af det frie sygehusvalg, hvis det blev godkendt af anklagemyndigheden.
 • at Retspsykiatrisk Afdeling afviste dit ønske om at benytte det frie sygehusvalg, uden at det blev forelagt for anklagemyndigheden.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om frit sygehusvalg efter § 86

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 86 om frit sygehusvalg

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 15, stk. 1, om frit sygehusvalg
 • § 15, stk. 4, om frit sygehusvalg uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling
 • § 15, stk. 5, om henvisning til det sygehus, patienten vælger
 • § 17 om begrænsning af retten til frit sygehusvalg for visse personer af sikkerhedsmæssige hensyn eller hensyn til retshåndhævelsen
 • § 18, stk. 1, nr. 2, om psykiatriske sygehuse eller sygehusafdelingers pligt til at modtage personer, der skal anbringes eller behandles i henhold til dom eller kendelse
 • § 18, stk. 2, om Statsadvokatens beføjelse til at bestemme hvilket sygehus eller sygehusafdeling uden for bopælsregionen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • Pkt. 1.0 om det frie sygehusvalg
 • Pkt. 1.1 om udøvelsen af det frie sygehusvalg
 • Pkt. 1.2 om undtagelser