Manglende reaktion på infektionstegn

Sygehus får kritik for ikke at reagere på infektionstegn i operationsområde, da operationsområdet ikke blev efterset forud for operationen og inden anlæggelsen af bedøvelse.

Sagsnummer:

22SFP61

Offentliggørelsesdato:

15. juni 2022

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling, Journalføring

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen og journalføringen på Kirurgisk Afdeling den 7. september 2021.

Det betyder, at behandlingen og journalføringen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kirurgisk Afdeling, , den 7. september 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at en blist på benet ikke blev undersøgt og vurderet på relevant vis inden operation
  • at der blev anlagt bedøvelse, inden den opererende kirurg havde tilset .

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 7. september 2021 om morgenen mødte , 81 år, ind på Kirurgisk Afdeling, , da han senere samme dag skulle have en knæoperation.

Inden operationen skulle finde sted, fik anlagt en rygmarvsbedøvelse.

Efter anlæggelse af spinalbedøvelse (rygmarvsbedøvelse) blev det konstateret, at der var en betændt blist i operationsområdet, hvorefter operationen blev aflyst.

Det fremgår ikke af journalmaterialet, at operationsområdet blev tilset af den opererende kirurg eller medopererende kirurg, inden rygmarvsbedøvelsen blev anlagt.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at blisten på knæet burde være blevet undersøgt, inden der blev anlagt rygmarvsbedøvelse, idet det følger af Sundhedsstyrelsens vejledning om ”Sikker Kirurgi”, at den opererende kirurg skal efterse et operationsområde forud for en operation og inden anlæggelsen af bedøvelse. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 7. september 2021 på Kirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at der ikke blev foretaget korrekt journalføring af behandlingen af på Kirurgisk Afdeling, , den 7. september 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at det ikke blev journalført, at havde en blist i operationsområdet

SAGSFREMSTILLING

Det fremgår af klagen, at om morgenen den 7. september 2021, da han mødte ind til operationen, gjorde opmærksom på, at han i løbet af natten havde fået en blist på 1 millimeter og med gul betændelse lige over knæet, som skulle opereres. 

Det fremgår af en udtalelse fra , at om morgenen den 7. september 2021, da han mødte ind til operationen, oplyste om, at han havde en blist lige over knæet, som skulle opereres, men at dette ved en fejl ikke blev journalført.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om journalføringen har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god journalføring, og svarer til kravene i journalføringsbekendtgørelsen.

Patientjournalen tjener bl.a. det formål, at den skal sikre udveksling af relevant information mellem de fagpersoner, der er involveret i behandlingen af en patient.

Det fremgår af journalføringsbekendtgørelsens § 11, stk. 1 og § 15, stk. 1, nr. 2, at patientjournalen skal indeholde de oplysninger om behandlingen, som er nødvendige for en god og sikker patientbehandling, herunder oplysninger om nuværende tilstand.

På baggrund af klagers oplysninger og idet oplysningerne er blevet bekræftet af behandlingsstedet, lægger styrelsen til grund, at forud for operationen oplyste om, at han havde en betændt blist over det knæ, som skulle opereres.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kirurgisk Afdeling, , for journalføringen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at det burde have været journalført, at havde en betændt blist over det knæ, som skulle opereres for således at sikre, at der var de nødvendige oplysninger til rådighed for hans behandling og for sikre udvekslingen af relevant information mellem de fagpersoner, som var involveret i behandlingen af ham.

Styrelsen finder på den baggrund, at journalføringen af behandlingen, som modtog den 7. september 2021 på Kirurgisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 731 af 8. juli 2019 af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (autorisationsloven):

  • § 21 om journalføring

Bekendtgørelse nr. 1225 af 8. juni 2021 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføringsbekendtgørelsen)

  • 11 om journalens indhold
  • § 15 om faglige og medicinske oplysninger

Vejledning nr. 9808 af 13. december 2013 om sikker kirurgi.