Utilstrækkelig undersøgelse før testikelfjernelse

Sygehus får kritik for ikke at have undersøgt tilstrækkeligt, hvorvidt det var den maligne suspekte testikel, der blev fjernet.

Sagsnummer:

22SFP67

Offentliggørelsesdato:

5. juli 2022

Speciale:

Urinvejskirurgi (urologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • Regionshospitalet , for behandlingen på Afdelingen for Urinvejskirurgi den 9. november 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Afdelingen for Urinvejskirurgi, Regionshospitalet , i perioden fra den 3. november til den 9. november 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at operationen ikke blev udført på relevant vis, herunder at den forkerte testikel blev fjernet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. november 2021 var 46-årige til undersøgelse på Afdelingen for Urinvejskirurgi, Regionshospitalet , da han var henvist grundet mistanke om kræft i højre testikel. Afdelingen var enig i vurderingen og tilbød en orkiektomi i højre testikel (fjernelse) og en biopsi i venstre testikel ved samme indgreb. Det blev ved forundersøgelsen oplyst, at som barn var opereret for retentio testis (når en eller begge testikler ikke er sunket ned i pungen).

Den 9. november 2021 blev opereret, hvor højre testikel blev fjernet. Under indgrebet opstod der mistanke om, at det burde have været venstre testikel, der skulle have været fjernet i stedet.

Det fremgår af klagen, at senere ligeledes fik fjernet den venstre testikel.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Afdelingen for Urinvejskirurgi, Regionshospitalet , for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at forundersøgelsen vurderes at være udført i overensstemmelse med normen henset til indhold og udførsel, ligesom det relevant blev noteret, at der tidligere var opereret for retentio testis. Det kan ikke ved en forundersøgelse ses eller mærkes, om der evt. skulle være sket krydsfiksering af testiklerne i forbindelse med operation for retentio testis
  • at der ved operationen burde være opstået tvivl om, hvorvidt højre testikel skulle fjernes på mistanke om kræft, idet denne ved operationen fandtes blød og lettere atrofisk (lettere indsvundet) og ved forundersøgelsen var fundet hård og hævet
  • at der i forbindelse med indgrebet, forud for fjernelse af testiklen, burde have været sat en blød tang på funiklen (funiklen indeholder blodforsyningen og sædlederen til testiklen), hvorefter testiklen kunne trækkes op i operationsfeltet. Dette ville både have givet bedre mulighed for at undersøge testiklen før fjernelse af denne, samtidig med at det ville have forhindret spredning via blodbanen ved en eventuel kræft i testiklen
  • at der således burde have været foretaget en grundigere undersøgelse før fjernelse af højre testikel, hvor det burde have været bemærket, at den ikke som forventet var hård og hævet, ligesom man ved tvivl burde have undladt at fjerne testiklen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 9. november 2021 på Afdelingen for Urinvejskirurgi, Regionshospitalet , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed