Samtykke til COVID-19 vaccination af børn under 15

Vaccinationsklinik får ikke kritik for at indhente et udtrykkeligt samtykke til vaccination mod COVID-19 fra den ene forældremyndighedsindehaver, idet der ikke var grund til at tro, at forældremyndighedsindehaverne ikke var enige om beslutningen.

Sagsnummer:

22SFP68

Offentliggørelsesdato:

4. juli 2022

Speciale:

Infektionsmedicin

Behandlingssted:

Præhospital indsats

Type:

Indhentelse af informeret samtykke

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

 • Vaccinationsklinik , Region for indhentelse af informeret samtykke.

Det betyder, at der blev indhentet samtykke i overensstemmelse med sundhedsloven.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at der ikke blev indhentet et tilstrækkeligt informeret samtykke forud for vaccinationen af på Vaccinationsklinik , Region , den 21. december 2021 og den 14. januar 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev indhentet et samtykke fra s far forud for COVID-19-vaccinationen af hende.

SAGSFREMSTILLING

Den 21. december 2021 og den 14. januar 2022 blev 9-årige vaccineret mod COVID-19 på Vaccinationsklinik med samtykke fra sin mor.

Det fremgår af klagen, at blev vaccineret uden begge forældres samtykke.

Det fremgår videre af en udtalelse fra klager, at han af regionen er blevet oplyst, at loven går forud for Sundhedsstyrelsens retningslinjer, og at vaccination kræver samtykke fra begge forældre.

Vaccinationsklinik har til brug for sagen indsendt deres interne retningslinje for vaccination mod COVID-19. Af denne fremgår det, at borgere under 15 år skulle have mundtligt forældresamtykke til vaccination på dagen. Videre at forældresamtykket skulle journalføres med fulde navn og forhold til borgeren.

BEGRUNDELSE

Det fremgår af sundhedslovens § 15, at ingen behandling som udgangspunkt må indledes eller fortsættes uden patientens informerede samtykke. Samtykket skal være givet til en konkret behandling og på baggrund af fyldestgørende information fra en sundhedsperson.

Det fremgår af sundhedslovens § 17, stk. 1, at en patient, der er fyldt 15 år, selv kan give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal dog have information efter § 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.

Modsætningsvis fremgår det af sundhedslovens § 17, at forældremyndighedens indehaver skal give samtykke til behandling, hvis patienten er under 15 år, da det er forældremyndighedens indehaver, der kan handle på barnets vegne jf. forældreansvarslovens § 2, stk. 1. Videre at den mindreårige skal informeres og inddrages i behandlingen, i det omfang denne forstår behandlingssituationen.

Styrelsen bemærker, at der ikke i sundhedslovgivningen udtrykkeligt er taget stilling til, hvornår behandling kræver samtykke fra begge forældremyndighedsindehavere.

Styrelsen bemærker videre, at forældreansvarslovens § 3 regulerer beslutningsbeføjelser ved fælles forældremyndighed. Det er således styrelsens opfattelse, at gældende ret på sundhedsområdet må findes ved at fortolke sundhedslovens regler i lyset af reglerne i forældreansvarsloven.

Det fremgår af forældreansvarslovens § 3, stk. 1, at væsentlige beslutninger vedrørende barnets forhold kræver enighed mellem forældrene, hvis der er fælles forældremyndighed, hvorimod bopælsforælderen på egen hånd kan træffe beslutning om overordnede forhold vedrørende barnets daglige liv.

Det fremgår af forældreansvarsvejledningen, at væsentlige beslutninger, som forældremyndighedens indehavere skal være enige om, er defineret som forhold, der må anses for så indgribende for barnet, at begge forældre skal være enige herom. Der nævnes i den forbindelse som eksempel væsentlige lægelige indgreb samt væsentlig medicinsk behandling.

Styrelsen bemærker herudover, at Sundhedsstyrelsen i forbindelse med situationen med COVID-19 har ydet et fortolkningsbidrag til reglerne om samtykke fra forældremyndighedens indehavere på sundhedsområdet ved vaccination af børn under 15 år. Af Sundhedsstyrelsens retningslinje fremgår det, at et samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver som udgangspunkt vil være tilstrækkeligt i relation til beslutning om vaccination i det nationale COVID-19-vaccinationsprogram. Opstår der imidlertid uenighed på vaccinationsstedet mellem forældremyndighedens indehavere om, hvorvidt barnet skal vaccineres, vil en vaccination ikke kunne gennemføres, før det er sikret, at begge forældremyndighedsindehavere har samtykket.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Vaccinationsklinik , Region for indhentelsen af informeret samtykke.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at vaccinationen af var en væsentlig medicinsk beslutning, som krævede enighed mellem forældremyndighedens indehavere, idet vaccinationen var en irreversibel behandling, hvilket vil sige en behandling, som ikke kan ændres eller gøres om. Hertil kommer, at COVID-19-vaccinen på tidspunktet for behandlingen var ny, og at behovet for vaccination af børn ikke var tidskritisk, idet anbefalingen om vaccination af børn i højere grad byggede på hensynet til smitte i samfundet end hensynet til det enkelte barn.
 • at der ikke var grundlag for at tro, at forældremyndighedens indehavere ikke var enige om, at skulle vaccineres mod COVID-19, idet mødte op på vaccinationscenteret med sin mor med henblik på vaccination. Videre idet der ikke var eller blev oplyst om uenighed blandt forældremyndighedens indehavere i forhold til vaccinationen af .

  Styrelsen bemærker hertil at der i forbindelse med invitationen til vaccination af mindreårige børn blevet sendt en indbydelse ud med skriftlig information til samtlige af forældremyndighedens indehavere, hvilket vil sige til både mor og far i de tilfælde, hvor der var fælles forældremyndighed, således det blev sikret, at begge forældre var bekendt med invitationen og muligheden for vaccination.
 • at der på relevant vis blev indhentet samtykke fra s mor forud for vaccinationerne af den 21. december 2021 og den 14. januar 2022, idet moderen som forældremyndighedsindehaver kunne handle på s vegne.
 • at indhentelsen af det informerede samtykke den 21. december 2021 og den 14. januar 2022 var tilstrækkeligt, idet der ikke var kendt uenighed mellem forældremyndighedens indehavere i forhold til beslutningen om at lade vaccinere mod COVID-19. Henset hertil var det således ikke nødvendigt at indhente samtykke fra både s mor og far, idet der ikke var grund til at tro, at forældrene ikke var enige om beslutningen.

  Styrelsen bemærker i den forbindelse, at Sundhedsstyrelsens retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 foreskrev, at et samtykke fra den ene forældre som udgangspunkt var tilstrækkeligt i relation til beslutningen om at lade sit barn vaccinere i det nationale COVID-19-vaccinationsprogram, men at der ved kendt uenighed skulle indhentes samtykke fra begge forældre, inden vaccinationen kunne gennemføres. 

Styrelsen finder på den baggrund, at indhentelse af informeret samtykke forud for den behandling, som modtog den 21. december 2021 og den 14. januar 2022 på Vaccinationsklinik , Region , var i overensstemmelse med sundhedsloven.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • 15 om informeret samtykke
 • 17 om informeret samtykke

Bekendtgørelse nr. 1768 af 30. november 2020 af forældreansvarsloven:

 • 2 om forældremyndighedsindehaverens kompetence
 • 3 om enighed ved væsentlige beslutninger

Social- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 10064 af 20. december 2020 om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær.

 • Punkt 3.1.1. om beslutninger ved fælles forældremyndighed

Retningslinjer:

Sundhedsstyrelsen, Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram af den 13. december 2021:

 • Afsnit 6.3 om informeret samtykke
 • Afsnit 6.4 om særlige forhold vedr. personer under 18 år

Sundhedsstyrelsen, Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram af den 22. december 2021:

 • Afsnit 6.3 om informeret samtykke
 • Afsnit 6.4 om særlige forhold vedr. personer under 18 år