Utilstrækkelig udredning for blodprop i benet

Sygehus får kritik for ikke at udrede for blodprop i en pulsåre i benet trods patientens oplysninger om, at benet føltes koldere end det andet. Akutmodtagelsen udredte udelukkende for blodprop i en vene.

Sagsnummer:

22SFP69

Offentliggørelsesdato:

11. juli 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • Hospital, for behandlingen på Akutmodtagelsen den 3. januar 2021.

Der gives ikke kritik til:

 • Lægecenteret , for behandlingen.

Hospital, for behandlingen på Radiologisk Sektion.

Det betyder, at behandlingen på Akutmodtagelsen, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

1. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos Lægecenteret , i perioden fra den 29. december 2020 til den 8. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, henset til symptomerne i form af smerte og hævelse i venstre ben.
 • at ikke blev henvist til videre undersøgelse og behandling af sit venstre ben.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 29. december 2020 blev 62-årige tilset hos Lægecenteret , grundet smerter i venstre underben. Smerterne var tilstede ved fysisk aktivitet. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse af benet og ordineret smertestillende medicin i form af Ibumentin i 7-10 dage samt vejledt om genhenvendelse ved forværring i symptomerne.

Den 4. januar 2021 blev igen undersøgt hos lægecenteret. Han havde dagen forinden fået foretaget en ultralydsundersøgelse af sit venstre underben på et hospital, grundet mistanken om en blodprop i benet, hvilket ikke blev påvist. oplyste om fortsatte smerter i benet, men at der ikke var nattelige smerter i benet. Hos Lægecenteret blev der foretaget en objektiv undersøgelse af s venstre ben og målt blodtryk, og der blev henvist til måling af blodtryk i benet samt planlagt tid til blodprøvetagning, ordineret muskelafslappende middel i form af Klorzoxazon samt vejledt om rygestop.

Ved konsultation den 8. januar 2020 oplyste om fortsatte smerter i benet. Lægecenteret ordinerede på baggrund heraf smertestillende medicin i form af morfin til .

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret en blodprop i venstre ben.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Lægecenteret for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Lægecenteret foretog tilstrækkelige undersøgelser af i perioden fra den 29. december 2020 til den 8. januar 2021, idet der ved konsultationen den 29. december 2020 blev foretaget en relevant objektiv undersøgelse af s venstre ben, hvor det blev fundet, at der var smerter og ømhed opadtil i læggen med stråling mod skinnebenet, men ingen misfarvninger, og s oplyste, at smerterne kun var tilstede ved fysisk aktivitet, hvorfor det således var relevant, at Lægecenteret ordinerede Ibumetin i 7-10 dage grundet mistænke om, at generne var relateret til muskelspændinger.
 • at det ved konsultationen den 4. januar 2021 var relevant at henvise til måling af blodtryk i benet, idet der ved undersøgelsen ikke var fundet fodpuls, men kolde tæer med lilla storetå. var dagen forinden blevet undersøgt for blodprop i benet på et hospital, hvilket var blevet afvist, hvorfor det ved konsultationen den 4. januar 2021 således var relevant at forsøge med smertestillende muskelafslappende medicin grundet den fortsatte mistanke om, at smerterne var muskelrelateret.
 • at det var relevant at ordinere smertestillende medicin i form af morfin ved konsultationen den 8. januar 2021, idet oplyste om fortsatte smerter i benet. Han var forinden udredt for mulig blodprop i benet samt henvist til måling af blodtryk i benet, hvorfor der således ikke var indikation for at henvise til yderligere udredningstiltag, men derimod at forsøge at lindre smerterne med smertestillende medicin i form af morfin, idet ikke havde oplevet effekt af de mildere smertestillende præparater.

Den omstændighed, at har oplyst, at han efterfølgende fik konstateret en blodprop i sit venstre ben, er ikke ens betydende med, at behandlingen hos Lægecenteret ikke var relevant.

Styrelsen kan hertil oplyse, at der ved mistanke om nedsat blodforsyning i benene, skelnes mellem, om årsagen skyldes åreforkalkning, eller om det skyldes såkaldt kritisk iskæmi. Det kan oplyses, at åreforkalkning typisk kommer til udtryk ved, at patienten oplever funktionssmerter, eller smerter ved fysisk aktivitet, og ingen smerter i hvile, og udredningen herfor foretages typisk ved en måling af blodtrykket i benene. Ved kritisk iskæmi oplever patienten smerter i hvile, ofte om natten, og der vil være sår eller nekrose på benet grundet den manglende blodtilførsel. Udredning for kritisk iskæmi vil typisk være i karkirurgisk regi, idet der er en betydelig risiko for at miste benet, hvis ikke blodtilførslen til benet oprettes hurtigt. 

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog i perioden fra den 29. december 2020 til den 8. januar 2021, hos Lægecenteret , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

2. KLAGEPUNKT

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Akutmodtagelsen og på Radiologisk , Hospital, den 3. januar 2021.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at ikke blev relevant og tilstrækkeligt undersøgt og behandlet, herunder at han ikke fik foretaget en tilstrækkelig ultralydsundersøgelsen af sit venstre underben, henset til at han efterfølgende fik påvist en blodprop i underbenet.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 3. januar 2021 blev tilset på Akutmodtagelsen, Hospital, idet han i en uge havde oplevet hævelse og smerter i sit venstre underben, især ved fysisk aktivitet, og en fornemmelse af, at venstre underben var koldere end det højre ben. Generne var nu tiltagne. På Akutmodtagelsen blev der taget blodprøver, målt vitale værdier og foretaget en objektiv undersøgelse af s venstre ben samt henvist til en ultralydsundersøgelse af benet, grundet mistanken om en blodprop.

Ultralydsundersøgelsen blev foretaget på Radiologisk . På baggrund af undersøgelsen blev det vurderet, at der ikke var tegn på blodprop i s venstre underben.

Det fremgår af klagen, at efterfølgende fik konstateret en blodprop i benet.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet instruksen for udredning og behandling af dyb venetrombose (DVT) på Akutmodtagelsen, Hospital. Det kan oplyses, at DVT er en blodprop i en blodåre i benet. Det fremgår af instruksen fra Akutmodtagelsen, at der ved mistanke om DVT skal foretages blodprøver, herunder måling af D-dimer samt foretages en vurdering af risikoen for DVT ved hjælp af såkaldt Well Score, efterfulgt af en ultralydsundersøgelse af venerne i benet.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Akutmodtagelsen for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Akutmodtagelsen foretog en relevant objektiv undersøgelse af s venstre ben den 3. januar 2021, hvor det blev fundet, at der var smerter i benet, og at venstre læg var 2 cm hævet sammenlignet med den højre. I overensstemmelse med instruksen blev der relevant foretaget blodprøver med måling af D-dimer, som var på 1,4 samt foretaget vurdering ved hjælp af Well Score, som viste en samlet risiko for DVT på +1. På baggrund af resultatet af undersøgelen blev henvist til en ultralydsundersøgelse af venerne i sit ben, hvilket ikke var tilstrækkeligt.

Styrelsen kan oplyse, at Well Score er et kliniks scoringssystem, som ud fra en samlet score udregner risikoen for en DVT på baggrund af en liste symptomer og tidligere diagnoser, som øger risikoen for DVT, herunder om patienten oplever smerter langs de dybe vener i benet, om der er ensidig hævelse i hele benet eller i læggen på mere end 3 cm, om patienten er kræftpatient eller tidligere er diagnosticeret med DVT, eller om patienten er immobil. Den samlede score udregner risikoen for DVT, og hvad den efterfølgende udredning og behandling af patienten bør være.

 • at det ikke var relevant, at kun blev henvist til en ultralydsundersøgelse af venerne i benet. oplyste, at han havde en fornemmelse af, at venstre underben føltes koldere end højre, hvorfor Akutmodtagelsen derfor burde have henvist til en blodtryksmåling af benet samt have henvist til en ultralydsundersøgelse af både vener og arterier i venstre ben, idet oplysningerne om smerter og et koldere underben, burde have ført til mistanken om utilstrækkelig passage i en pulsåre til benet.
 • at det derfor efter styrelsens vurdering ikke var tilstrækkeligt, at Akutmodtagelsen kun henviste til udredning for en blodprop i en vene i benet, til trods for, at afdelingens instruks for udredning for DVT ikke lister anbefalinger til yderligere udredning af symptomer fra benet, hvis DVT-mistanken er afkræftet. Det er styrelsens vurdering, at oplysningerne om smerter og et koldere underben burde have ført til mistanken om utilstrækkelig passage i en pulsåre til benet.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. januar 2021 på Akutmodtagelsen, Hospital, var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere Radiologisk for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at Radiologisk foretog en tilstrækkelig ultralydsundersøgelse af s venstre underben den 3. januar 2021, idet der blev foretaget en ultralydsundersøgelse i overensstemmelse med praksis, som viste ompressible vener med flow, og at der således ikke var mistanke om en blodprop i en vene i s venstre ben.

Styrelsen kan hertil oplyse, at det er den henvisende afdeling, der vælger undersøgelsesmetoden ud fra den kliniske mistanke om en mulig diagnose. Hvis den radiologiske afdeling i forbindelse med undersøgelsen finder mistanke om anden diagnose eller om fund, som bør undersøgelse yderligere med en anden undersøgelsesmetode, skal den radiologiske afdeling informere den henvisende afdeling herom. 

 • at det fremgik af henvisningen til Radiologisk , at var henvist til en ultralydsundersøgelse af sit venstre underben, idet der var mistanke om DVT med hævelse af venstre læg, samt forhøjede D-dimer. På baggrund af fund ved ultralydsundersøgelsen samt oplysninger i henvisningen var der ikke indikation for at Radiologisk skulle anbefale yderligere kliniske undersøgelser.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 3. januar 2021 på Radiologisk , Hospital, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig