Ikke ret til godtgørelse for barn og ledsager

Da udgiften for barnet ikke oversteg minimumsbeløbet, havde hverken barnet eller ledsageren ret til kørselsgodtgørelse.

Sagsnummer:

22SFP79

Offentliggørelsesdato:

5. september 2022

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi tiltræder afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at ikke havde ret til kørselsgodtgørelse.

Det betyder også, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse som ledsager.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din datter, s behandling på sygehuset.

SAGSFREMSTILLING

Den 15. marts 2022 var din datter til behandling på Sygehus . Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 20. april 2022 gav regionen afslag på kørselsgodtgørelse. Din datter fik afslag, fordi din datters udgifter for det billigste forsvarlige befordringsmiddel ikke oversteg minimumsbeløbet på 104 kr.

I afslaget har regionen oplyst, at de har udregnet udgiften til det billigste, forsvarlige befordringsmiddel til 82 kr.

Du har oplyst, at din datter på fjorten år ikke kan tage offentlige transport selv fra jeres bopæl til sygehuset, da I bor ude på landet, og at din datter har brug for ledsager.

Regionen har beregnet udgiften til offentlig transport ud fra enkeltbilletpriser for et barn.

Det fremgår af ansøgningen om kørselsgodtgørelse til behandlingen den 15. marts 2022, at din datter var helbredsmæssigt i stand til at tage offentlig transport.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har blandt andet ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse til et sygehus, hvis udgiften frem og tilbage er over 104 kr. i alt. Udgiften skal også være over 104 kr. Dette gælder også, når patienten er et barn.

Når barnet faktisk har været ledsaget af en voksen, og det derfor har været muligt at anvende offentlige transportmidler, ser man alene på barnets transportudgift, uanset at det er en forudsætning at den voksne rejser med. Beregningen sker ud fra en teknisk beregning, hvor man anvender billetprisen for et barn.

En ledsager til en patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patientens alder eller helbred gør det nødvendigt, og hvis patienten selv har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse. Det betyder, at en voksen ledsager alene kan få dækket sine transportudgifter, hvis barnet har en selvstændig ret til at få dækket sin udgift.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse der svarer til, hvad turen ville koste med det billigste, forsvarlige transportmiddel. Det gælder også, selvom patienten har taget et dyrere transportmiddel.

Det skal dog være muligt for patienten at tage det transportmiddel, regionen giver kørselsgodtgørelse til. Det er ikke muligt, hvis der er urimeligt langt fra patientens bopæl til nærmeste stoppested eller togstation. Der skal heller ikke være urimeligt langt fra sygehuset til nærmeste stoppested eller togstation.

En patient har ret til at få dækket den udgift, patienten har haft, når patienten har brugt offentlig transport uden rabatordning.

Vores resultat

Vi vurderer, at din datter ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra sin behandling på sygehuset.

Vi vurderer også, at du som ledsager ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din datters behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på:

 • at der er 50,5 km mellem din bopæl og Sygehus .
 • at det fremgår af ansøgningen, at din datter helbredsmæssigt var i stand til at benytte offentlig transport.
 • at det var praktisk muligt at anvende offentlige transportmidler, idet der jævnligt kører busser i gåafstand fra din bopæl.
 • at prisen for en enkeltbillet tur/retur for et barn var under 104 kr.
 • at din datter derfor ikke opfylder betingelsen om, at udgiften til det billigste forsvarlige transportmiddel skal overstige 104 kr. 
 • at du derfor ikke har ret til kørselsgodtgørelse som ledsager, fordi din datter ikke har ret til kørselsgodtgørelse.

Vi tiltræder derfor regionens afgørelse af 20. april 2022 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus. 

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 27 om ledsagelse
 • 30 om billigste, forsvarlige transportmiddel
 • 31, stk. 2, om udgiftens størrelse