Hjælp fra pårørende var et usagligt hensyn

Kommunen måtte ikke lægge vægt på, at borgeren kunne klare egenomsorg med hjælp fra hustru. Kommunen inddrog heller ikke borgerens psykiske funktionsnedsættelse grundet angst og PTSD i vurderingen af, om han kunne bruge en privatpraktiserende tandlæge.

Sagsnummer:

22SFP80

Offentliggørelsesdato:

6. september 2022

Juridisk tema:

Omsorgstandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Vi hjemviser afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på omsorgstandpleje.

Det betyder, at kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse.

Kommunen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på omsorgstandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Den 16. marts 2022 modtog kommunen din ansøgning om omsorgstandpleje. Det fremgår heraf, at du ikke kan komme ud blandt folk, og at du ikke kan varetage almindelige dagligdagsopgaver i hjemmet. Du får hjemmehjælp, og på grund af dit dårlige helbred, modtager du hjælp efter servicelovens § 100. Du kan ikke bukke dig ned eller selv komme i tøjet, samt tage sko af og på. Det fremgår videre, at du har tinnitus, ankelskade, hælskade, nakkeskade og dropfod. Du kan ikke gå mere end 50 meter med krykker. Du har ligeledes ikke været til tandlæge i 8 år grundet angst og PTSD. Du har smerter i tænderne hver dag.

Du har telefonisk oplyst til kommunen, at du kommer til læge med taxa bevilliget af kommunen. Videre har du oplyst, at du ikke selv kan klippe dine negle, og at din hustru hjælper dig med at tage tøj på. Du har smerter i tænderne i både over- og undermunden. Du havde en dårlig oplevelse ved en tandlæge for lang tid siden, og du var syg i en hel uge efter behandlingen. Du har i den forbindelse oplyst, at du har hørt, at omsorgstandplejen tager længere tid om hver behandling.

På baggrund af din ansøgning kontaktede kommunen kørselskontoret, som oplyste, at du er bevilliget kørsel til læge uden egenbetaling. Videre er du bevilliget handicapkørsel til privat kørsel, som også må bruges til tandlæge. Handicapkørsel er med egenbetaling.

Visitationen har til kommunen oplyst, at du sammen med din hustru får husstandsydelse, hvilket omfatter 20 minutters rengøring hver 3. uge og 8 minutters rengøring hver 6. uge.

Kommunen kontaktede dig herefter telefonisk, hvor du blev oplyst, at det ikke blev vurderet, at du hører under målgruppen for omsorgstandpleje. Du får ikke hjælp til personlig pleje, og du kan selv tage en taxa til tandlægen. Du blev videre oplyst, at du måske hører under målgruppen for specialtandpleje, men at du ikke selv kan søge om dette. Dette kræver en anmodning fra egen læge, tandlæge eller psykiater. Du blev ligeledes oplyst, at du har en bevilling på handicapkørsel med egenbetaling, som kan benyttes til tandlægebesøg, hvilket du lød overrasket over. Du blev spurgt om, hvad der skal til, før du kan benytte en almindelig tandlæge, hvortil du svarede, at det vidste du ikke.

Den 23. marts 2022 ringede du til kommunen og oplyste, at du havde bedt om et møde med en visitator med henblik på at afklare, hvor meget hjælp, du havde ret til. Du ønskede derfor, at der først blev truffet afgørelse om din ansøgning til omsorgstandpleje efter dette møde.

Den 20. april 2022 blev der afholdt en samtale med en visitator, hvor du deltog sammen med din hustru. Det blev til mødet oplyst, at din hustru hjælper dig med personlig pleje. Hun hjælper dig primært med benklæder morgen og aften og med sko morgen, middag og aften. Du har ligeledes fået et hjælpemiddel til tørring efter bad, og er blevet bevilliget hjælp til at få klippet negle på dine fødder. Det fremgår videre, at du ikke kan hjælpe med praktiske opgaver. Din hustru varetager alle rengøringsopgaver, samt laver og serverer mad og handler ind. Hvis der er få mennesker, tager du med ud og handler ind, hvor du går ved indkøbsvognen. Din hustru føler sig mere belastet i nogle perioder end andre, og vil gerne aflastes mere i de praktiske opgaver. Der blev under mødet snakket om instruktion af mulige hjælpemidler og skønsomme teknikker, for at aflaste leddene, hvilket din hustru takkede ja til.

Du oplyste under mødet, at du ville ansøge om en EL-cykel med lad, så du selv kan komme til træning og handle på vejen tilbage, hvilket vil aflaste din hustru.

Det fremgår også af oplysningerne fra mødet, at du fik en diskusprolaps i henholdsvis 1999, 2005 og 2017. Du har i den forbindelse oplyst, at en operation er udelukket, og at lægen havde oplyst, at du har 50 procents funktionsnedsættelse. Du har ligeledes nedsat kraft i arme og højre ben efter diskusprolapsen i 2017. Du fik en ankelskade i 1993-1994, og du har en udposning i højre hæl efter en operation. Du går derfor i specialfremstillet fodtøj. Det fremgår samtidig, at du har et forhøjet blodtryk, to fingre på hver hånd, som sover konstant og kronisk tinnitus. Det fremgår endvidere, at du har PTSD efter at have siddet fast i en udendørs elevator i flere timer i 50 graders varme. Du er meget påvirket af din PTSD. Du bliver urolig, hvis du er alene hjemme, og har derfor venner som kommer på besøg, hvis din hustru skal besøge sin datter. Du kan ikke være sammen med mange mennesker, du er meget træt og har nedsat overskud. Du har derfor brug for meget ro.

Den 6. maj 2022 ringede du til kommunen og præciserede, at i forhold til din ansøgning til en EL-cykel med lad, så er det små indkøb, du vil kunne foretage som eksempelvis at købe 1 liter mælk eller rugbrød.

Den 18. maj 2022 modtog du en skriftlig afgørelse fra kommunen med afslag på omsorgstandpleje, fordi kommunen vurderede, at du kunne varetage egenomsorg med hjælp fra din hustru.

Kommunen lagde derudover vægt på, at du selv kan tage med flextaxa til Smerteklinikken i Odense, og at dette fungerer godt. Kommunen lagde også vægt på, at du havde ansøgt om en ladcykel, så du selvstændigt kan komme til træning og foretage indkøb. Kommunen vurderede derfor, at der ikke var noget til hinder for, at du kunne få behandling hos en privatpraktiserende tandlæge.

Du har oplyst, at din hustru ofte må børste dine tænder, da du ikke altid kan bruge højre arm, og du kan ikke børste tænder med venstre arm. Videre har du oplyst, at du ikke kan stå op, og at du derfor må sidde ned over håndvasken.

Kommunen har oplyst, at en bevilling til omsorgstandpleje ikke vil løse problemet med at få hjælp til tandbørstning. Kommunen henviser til, at du i stedet kan søge om hjemmehjælp hos kommunen til at få hjælp til tandbørstning. Videre kan du søge om en taburet ved hjælpemiddelteamet i kommunen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om omsorgstandpleje

Personer over 18 år med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kan få omsorgstandpleje. Personen har typisk svært ved at bruge de almindelige tandplejeklinikker.

Tilbuddet er primært tiltænkt ældre personer, der opholder sig i en pleje- eller ældrebolig eller på et plejehjem, og som på grund af begrænset egenomsorg og nedsat funktionsevne har et stort behov for personlig og praktisk hjælp i dagligdagen. Derudover kan ældre, der opholder sig i eget hjem og modtager vidtgående hjælp fra hjemmepleje og hjemmesygepleje, herunder hjælp til at klare sin daglige tandpleje, også omfattes af omsorgstandplejens personkreds. Det gælder også, hvis ansøgeren har et generelt behov for egentlig pleje eller for hjælp i almindelige daglige funktioner, f.eks. i en ældrebolig.

Tilbuddet er også tiltænkt personer med udviklingshæmning og sindslidelse, som ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at benytte de eksisterende tandplejetilbud hos praksistandplejen på grund af dårlig egenomsorg, herunder nedsat eller manglende evne til at varetage den daglige hjemmetandpleje.

Omsorgstandplejen er dermed ikke tiltænkt som et tilbud til en bredere kreds af svagelige ældre eller personer med et handicap, der kan behandles på almindelige handicapvenlige indrettede tandplejeklinikker.

Kommunen skal altid foretage en konkret individuel vurdering af ansøgerens funktionsniveau på ansøgningstidspunktet. Kommunen skal anvende de visitationsprincipper, som bruges ved visitation til fx personlig hjælp og pleje.

Det er ikke et krav, at ansøgeren ikke kan bruge de almindelige tandplejeklinikker. Kommunen skal dog lægge vægt på, om ansøgeren kan bruge en handicapvenlig tandplejeklinik. Kommunen kan også lægge vægt på ansøgerens førlighed – herunder, om den er kronisk nedsat, og om ansøgeren selv er i stand til at flytte sig til og fra en stol og derved kan benytte en almindelig tandlægestol hos en tandlæge.

Der kan ikke ske afvisning med den begrundelse, at en ansøger kan udnytte et tandplejetilbud med familiens hjælp. Nære pårørende kan have en støttende funktion. Ved visitationsvurderingen af ansøgerens funktionsevne må der dog udelukkende lægges vægt på, hvad ansøgeren er i stand til ved egen kraft, og ikke hvad ansøgeren kan med hjælp fra pårørende.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen har lagt vægt på usaglige hensyn i vurderingen af, om du kan få omsorgstandpleje.

Vi vurderer også, at kommunen ikke har inddraget alle relevante oplysninger i vurderingen af, om du kan få omsorgstandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at du i det daglige klarer din egenomsorg og daglige tandbørstning med hjælp fra din hustru.
 • at du bor i egen bolig, men at din hustru varetager alle praktiske opgaver i hjemmet, herunder rengøring og madlavning.
 • at du modtager hjælp efter servicelovens § 100 som følge af din kroniske og varigt nedsatte funktionsevne, at du får hjælp til rengøring og til at få klippet negle på dine fødder. Herudover har du fået et hjælpemiddel til tørring efter bad.
 • at din egenomsorg derfor samlet set er så begrænset som følge af dine varige fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, at du har behov for hjælp til almindelige daglige funktioner og egentlig pleje.
 • at kommunen har lagt vægt på, at du kan varetage egenomsorg med hjælp fra din hustru.
 • at du ikke har været til tandlæge i 8 år som følge af dine psykiske funktionsnedsættelser i form af angst og PTSD.
 • at kommunen ikke har inddraget denne oplysning i deres vurdering af, om du kan få behandling hos en privatpraktiserende tandlægeklinik.
 • at den omstændighed, at du kan modtage behandling i en smerteklinik, ikke er ensbetydende med, at du også kan modtage behandling hos en tandlæge.
 • at kommunen har oplyst, at du muligvis opfylder kravene for at blive tilbudt specialtandpleje. Kommunen har dog ikke undersøgt dette nærmere af egen drift.

Vi hjemviser derfor kommunens afgørelse af 18. maj 2022 om afslag på omsorgstandpleje.

Kommunen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse.

Kommunen skal undersøge, om du med bevilget hjælp herefter vil kunne varetage tilstrækkelig egen tandpleje. Kommunen skal også undersøge, om du med bevilget støtte og ledsagelse vil kunne komme til tandlæge til trods for dine psykiske funktionsnedsættelser med angst og PTSD. Kommunen skal herefter inddrage disse oplysninger og foretage en ny individuel vurdering af, om du har ret til omsorgstandpleje.

Kommunen skal også vejlede dig yderligere om, hvorvidt du som følge af dine psykiske funktionsnedsættelser opfylder kravene for at blive tilbudt specialtandpleje, hvis du ikke har ret til omsorgstandpleje. Kommunen skal i den forbindelse indhente nødvendige oplysninger fra dig og relevante sundhedspersoner.

 

Kommunen skal træffe en ny afgørelse, når en sag bliver hjemvist. Kommunen skal kun sende den nye afgørelse til borgeren, ikke til os, da sagen er afsluttet hos os. Når kommunen træffer en ny afgørelse i en hjemvist sag, gælder den i stedet for den tidligere afgørelse. Kommunen skal derfor sammen med den nye afgørelse oplyse borgeren om, at det er muligt at klage over den nye afgørelse til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet en korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det fremgår, at klagen skal sendes til vores fysiske adresse. Kommunen har i øvrigt henvist til styrelsens tidligere adresse. Det fremgår også, at kommunen tidligere har oplyst dig om, at klagen skal sendes til Patientombuddet.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 4, om omsorgstandpleje efter § 131 og § 132 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 131 om personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der kan tilbydes omsorgstandpleje

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

 • § 7, stk. 1, om den omfattede persongruppe

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 25 om klagevejledning

Sundhedsministeriets cirkulære nr. 9924 af 11. november 2021 om regulering for 2022 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 • Punkt 5 om omsorgstandpleje
 • Punkt 5.1 om personkreds
 • Punkt 5.2 om visitation