Kommunen burde have vejledt om specialtandpleje

Kommunen burde have begrundet, hvorfor borgeren ikke var omfattet af omsorgstandplejens personkreds. Kommunen burde også have vejledt borgeren om muligheden for at blive henvist til specialtandplejen, ligesom kommunens klagevejledning ikke var korrekt

Sagsnummer:

22SFP81

Offentliggørelsesdato:

7. september 2022

Juridisk tema:

Omsorgstandpleje

Kategori:

Patientrettigheder

Styrelsen tiltræder afgørelsen fra Kommune:

 • om afslag på omsorgstandpleje.

Det betyder, at du ikke havde ret til omsorgstandpleje.

Kommunen har i øvrigt handlet i strid med reglerne om vejledning.

Kommunen har også handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse.

Kommunen har også handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på omsorgstandpleje.

SAGSFREMSTILLING

Den 30. marts 2022 modtog kommunen din ansøgning om omsorgstandpleje. Det fremgår heraf, at du er alvorlig psykisk syg, og at stemmer styrer dig og tandlægeklinikken. Stemmerne styrer dig især, når du ønsker at gå til tandlæge. Det fremgår videre, at du har gigt, og at du er i genoptræning efter en menisklæsion. Du bruger krykker og kørestol efter behov. Du har sidst været hos en tandlæge i udlandet i 2019. Det fremgår også, at du har regelmæssige tandplejevaner, og at du vil kunne samarbejde til et tandeftersyn.

Du havde derudover vedlagt dit medicinkort. Det fremgår heraf, at du blandt andet er i medicinsk behandling med Methotrexat mod leddegigt og Quetiapin mod sindslidelse.

Den 7. april 2022 gav kommunen dig afslag på omsorgstandpleje. Det fremgår af afgørelsen, at den blev truffet ud fra den indsendte ansøgning. Kommunen oplistede herefter en overordnet beskrivelse af personkredsen for omsorgstandpleje. På baggrund heraf vurderede kommunen, at du ikke hørte under personkredsen. Det fremgår blandt andet, at personkredsen omfatter personer med udviklingshæmning og sindslidelse, herunder personer med ophold i midlertidige og varige botilbud.

Du blev i afgørelsen vejledt om, at hvis du ønskede at klage over afgørelsen, skulle klagen sendes til kommunen.

Den 10. april 2022 sendte du en klage over afgørelsen til kommunen. Det fremgår heraf, at du synes, at du hører under personkredsen for at modtage omsorgstandpleje, da personkredsen også omfatter personer med sindslidelse. Du har en personlighedsforstyrrelse. Du har videre symptomer på skizofreni, og du havde tidligere fået diagnosen af flere psykiatere. Det fremgår videre af klagen, at du skal have en visdomstand fjernet, hvilket er en kompliceret operation. Herudover er stemmerne i dit hoved højere og mere alvorlige, når du skal en stor og vigtig ting. Stemmerne giver dig også mere gigt i alle dine led, så det er vanskeligt for dig at bevæge dig.

Det fremgår endvidere af din klage, at en tandlæge, som normalt ikke arbejder med psykisk og fysisk alvorligt syge patienter, hurtigt vil blive nervøs og irriteret på dig, fordi stemmerne skælder ud på tandlægen og alle, som er i klinikken. Du kan ikke styre stemmerne, som tænker negativt om alt og alle. Tandlægen kan høre stemmerne, som blander sig med dine tanker, men tandlægen kan ikke vide, at de negative tanker er stemmernes og ikke dine. Du tror derfor, at tandlægen vil behandle dig dårligt og pinefuldt, og du vil måske blive fejlbehandlet. I omsorgstandplejen har tandlægen mere erfaring med psykisk syge patienter, og du mener derfor også, at tandlægen vil forstå din sygdom og ikke straffe dig.

Den 26. april 2022 genvurderede kommunen afgørelsen af 7. april 2022, som de herefter fastholdt.

Du har oplyst, at du den 4. april 2022 blev oplyst af en overlæge på en psykiatrisk afdeling, at du formentlig har skizofreni og en personlighedsforstyrrelse. Du venter dog fortsat på at blive endelig udredt og modtage korrekt behandling.

Du har vedlagt flere dokumenter. Det fremgår blandt andet af et journalnotat fra et privathospital i , at du blev opereret i dit knæ den 13. december 2021.

Det fremgår videre af journalnotater fra den 6. til den 8. marts 2022, hvor du var indlagt på en psykiatrisk akutafdeling, at det er satan, der er årsagen til, at du hører stemmer. Han er meget snu, for det bliver altid mindre, når du søger hjælp. Du er derfor blevet beskyldt for at simulere. Det fremgår videre, at 90 % af alle dine tanker er stemmernes og ikke dine egne, samt at alle mennesker og dyr, fx fugle, kan læse dine tanker. Stemmerne er ofte devaluerende, og de kan opfordre til selvskade. Det fremgår ligeledes, at du har mange smerter grundet knæ og en gigt problematik.

Det fremgår endvidere af et journalnotat af 11. marts 2022 fra Regionshospitalet , at der under en nylig indlæggelse i psykiatrisk regi opstod mistanke om, at du har en personlighedsforstyrrelse i stedet for skizofreni. Det fremgår videre, at du var til effektvurdering efter øgning i Methotrexat (mod gigt). Du havde ikke oplevet tilstrækkeligt effekt af behandlingen, og du blev tilbudt steroidinjektion, hvilket du takkede nej til. Det blev besluttet at du var kandidat til biologisk behandling. Det fremgår også af journalnotatet, at du kom til konsultationen med krykker, og at du gik med stort besvær.

BEGRUNDELSE

Reglerne om omsorgstandpleje

Personer over 18 år med nedsat førlighed eller vidtgående fysiske eller psykiske handicap kan få omsorgstandpleje. Personen har typisk svært ved at bruge de almindelige tandplejeklinikker.

Tilbuddet er som udgangspunkt til ældre borgere, der bor i en pleje- eller ældrebolig eller på et plejehjem, og som på grund af begrænset egenomsorg og nedsat funktionsevne har et stort behov for personlig og praktisk hjælp i dagligdagen. Derudover kan personer, der bor i eget hjem og får omfattende hjælp fra hjemmepleje og hjemmesygepleje også omfattes af omsorgstandplejens personkreds.

Tilbuddet kan også omfatte personer med udviklingshæmning og sindslidelse, som ikke i tilstrækkelig grad er i stand til at bruge de eksisterende tandplejetilbud hos praksistandplejen på grund af dårlig egenomsorg, herunder også nedsat eller manglende evne til at klare den daglige hjemmetandpleje.

Omsorgstandplejen er ikke tiltænkt personer, som principielt kan bruge de eksisterende private tandplejeklinikker, men som af sociale eller andre grunde har fravalgt dette.

Kommunen skal altid foretage en konkret og individuel vurdering af ansøgerens funktionsniveau på ansøgningstidspunktet. Kommunen skal anvende de visitationsprincipper, som bruges ved visitation til fx personlig hjælp og pleje.

Det er ikke et krav, at ansøgeren ikke kan bruge de almindelige private tandplejeklinikker. Kommunen skal dog lægge vægt på, om ansøgeren kan bruge en handicapvenlig tandplejeklinik. Kommunen kan også lægge vægt på ansøgerens førlighed i forhold til, om den er kronisk nedsat, og om ansøgeren selv er i stand til at flytte sig til og fra en stol og derved kan få behandling i en almindelig tandlægestol.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke opfylder kravene for at blive tilbudt omsorgstandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at der ikke er oplysninger om, at du bor på et plejehjem eller i en ældrebolig.
 • at der ikke er oplysninger om, at du har behov for personlig pleje eller praktisk hjælp i dagligdagen.
 • at der ikke er oplysninger om, at din psykiske tilstand medfører, at du har en begrænset egenomsorg. Du har derimod oplyst, at du har regelmæssige tandplejevaner og vil kunne samarbejde til tandeftersyn.
 • at du tidligere har fået udført behandling hos en tandlæge i udlandet i 2019.
 • at du er gangbesværet og anvender krykker, men at sagen ikke indeholder oplysninger om, at din fysiske tilstand medfører, at du ikke kan benytte en handicapvenlig tandlægeklinik.

Vi tiltræder derfor kommunens afgørelse af 7. april 2022 om omsorgstandpleje.

Forvaltningsretlige regler om vejledningspligt

En kommune skal som myndighed normalt vejlede borgere, der henvender sig til kommunen med spørgsmål inden for kommunens sagsområder. Vejledningen skal sikre, at borgeren får viden om, hvilke regler der er på et bestemt område, og hvordan borgeren lettest og mest effektivt kan opfylde de krav, der er i lovgivningen. Kommunen har også pligt til at vejlede en borger, som henvender sig, selv om borgeren ikke direkte eller indirekte har bedt om vejledning, men hvor det vil være naturligt og relevant at give borgeren vejledning om forhold, som borgeren ikke synes at kende.

Vejledningens form og omfang er en konkret vurdering i forhold til borgerens behov. Vejledningspligten skærpes, hvis borgeren har særlige problemer som fx ordblindhed eller et andet kommunikationsproblem, herunder også problemer som skyldtes psykisk sygdom.

Hvis der i en sag om afslag på omsorgstandpleje er oplysninger, som indikerer, at borgeren muligvis kan være omfattet af målgruppen for specialtandplejen, vil det herefter være i overensstemmelse med vejledningspligten, at kommunen vejleder borgeren om tilbuddet om specialtandpleje.

Det er dermed ikke tilstrækkeligt, at kommunen kun forholder sig til, om borgeren er omfattet af omsorgstandplejen. Det kan i den forbindelse ikke forventes, at borgeren selv ved, om det vil være mest hensigtsmæssigt at søge om omsorgstandpleje eller specialtandpleje.

Manglende eller mangelfuld vejledning kan betyde, at borgeren skal stilles, som om borgeren fik tilstrækkelig vejledning. Tilsidesættelse af vejledningspligten, enten ved manglende eller ufuldstændig vejledning, vil normalt ikke kunne påvirke en afgørelses gyldighed.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke fik tilstrækkelig vejledning i forbindelse med din ansøgning om omsorgstandpleje.

Vi har lagt vægt på:

 • at kommunen på baggrund af oplysningerne om din psykiske tilstand har en skærpet vejledningspligt.
 • at kommunen derfor burde have vejledt dig om muligheden for at blive henvist til specialtandpleje.

Vi vurderer også, at du ikke har ret til specialtandpleje på trods af den manglende vejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at du ikke kan få en bedre retstilling, end der følger af loven.
 • at vi kun kan tage stilling til en borgers ret til specialtandpleje, hvis kommunen forinden har truffet afgørelse herom.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om vejledning, men det ændrer ikke på din ret til tandpleje.

Forvaltningsretlige regler om begrundelse

En skriftlig afgørelse skal normalt være begrundet. Begrundelsen skal indeholde de regler, der er brugt. Begrundelsen skal også oplyse om de forhold, der har haft betydning, hvis der er lavet et skøn. Den skal også indeholde en kort gennemgang af de oplysninger, som har været vigtige for afgørelsens resultat, hvis det er nødvendigt.

En afgørelse kan blive ugyldig, hvis der mangler en begrundelse, eller hvis begrundelsen ikke er god nok.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har begrundet afgørelsen tilstrækkeligt.

Vi har lagt vægt på:

 • at kommunen ikke har begrundet, hvorfor du ikke er omfattet af den beskrevne målgruppe for omsorgstandpleje. Kommunen har oplyst, at de har lagt vægt på den indsendte ansøgning. Det fremgår dog ikke, hvad kommunen helt konkret har inddraget og lagt vægt på i ansøgningen.
 • at kommunen dermed ikke har oplyst om de forhold, der havde betydning for deres skøn.

Vi vurderer også, at kommunens afgørelse ikke er ugyldig.

Vi har lagt vægt på:

 • at manglen ikke var væsentlig, fordi vi er enige i resultatet af kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om en afgørelses begrundelse, men afgørelsen er ikke ugyldig.

Forvaltningsretlige regler om klagevejledning

I en skriftlig afgørelse skal der normalt være en klagevejledning, hvis der kan klages over afgørelsen. Det skal fremgå, hvem man kan klage til, hvordan man klager, og hvad fristen er.

Manglende eller ukorrekt klagevejledning betyder ikke, at afgørelsen bliver ugyldig. En eventuel klagefrist vil dog først løbe fra korrekt klagevejledning er modtaget.

Vores resultat

Vi vurderer, at kommunen ikke har givet en korrekt klagevejledning.

Vi har lagt vægt på:

 • at afgørelsen ikke indeholdt en korrekt klagevejledning, fordi det fremgår, at klagen skal sendes til kommunen med henblik på en genvurdering. Det fremgår ligeledes, at det er Ankestyrelsen som træffer afgørelse om, hvorvidt klagefristen er overholdt.
 • at kommunen derfor ikke har henvist til det korrekte sted at klage.
 • at korrekt klagevejledning ville være, at du kunne klage digitalt til Styrelsen for Patientklager, inden for 4 uger efter du modtog kommunens afgørelse.

Kommunen har derfor handlet i strid med reglerne om klagevejledning.

Afsluttende bemærkninger til dig

Personer med psykisk sygdom kan blive tilbudt specialtandpleje, hvis de ikke kan bruge de almindelige tandplejetilbud i praksistandplejen. Personerne har primært en psykisk funktionsnedsættelse, men ofte også fysiske tillægshandicaps.

Du kan som udgangspunkt ikke selv ansøge om at blive omfattet af specialtandplejen. Du skal have en henvisning fra fx din praktiserende læge eller din behandlende speciallæge i psykiatrien. Kommunen tager herefter stilling til, om du er berettiget til at modtage specialtandpleje.

Du kan derfor tage kontakt til din læge med henblik på at blive henvist til specialtandpleje.

Afsluttende bemærkninger til kommunen

Personer, der er indlagt på eller tilknyttet psykiatriske hospitalsafdelinger, herunder distriktspsykiatriske ordninger, kan blive henvist direkte til specialtandplejen med henblik på tandbehandling af akut karakter. Der skal herefter foretages en tandlægefaglig vurdering af, om borgerens tandpleje kan foretages i omsorgstandplejen eller praksistandplejen, eller om borgeren skal visiteres ind i specialtandplejen.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven), som ændret ved lov nr. 1053 af 30. juni 2020:

 • § 5, nr. 4, om omsorgstandpleje efter § 131 og § 132 i sundhedsloven og regler fastsat med hjemmel heri

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 131 om personer med nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap, der kan tilbydes omsorgstandpleje

Bekendtgørelse nr. 959 af 14. juni 2022 om tandpleje:

 • § 7, stk. 1, om den omfattede persongruppe

Bekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014 af forvaltningsloven:

 • 7, stk. 1, om kommunens vejledningspligt
 • 22 om skriftlig afgørelse
 • 24 om begrundelsens indhold
 • 25 om klagevejledning

Sundhedsministeriets cirkulære nr. 9924 af 11. november 2021 om regulering for 2022 af egenbetalingen i omsorgstandplejen, specialtandplejen m.v. efter sundhedsloven

Vejledninger

Vejledning nr. 9660 af 29. september 2020 om omfanget af og kravene til den kommunale tandpleje

 • Punkt 5 om omsorgstandpleje
 • Punkt 5.1 om personkreds