Vigtigt at kommunikere om henvendelsesårsag

Lægeklinik får ikke kritik for visitering af patient. Patienten ønskede generelt helbredstjek, men opfyldte ifølge det oplyste ikke kriterierne herfor, hvorfor patienten blev vejledt om at kontakte klinikken i lægens telefontid for vurdering heraf.

Sagsnummer:

22SFP90

Offentliggørelsesdato:

5. oktober 2022

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger, Sygeplejersker

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • for behandlingen.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos den 10. marts 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke modtog en relevant og tilstrækkelig behandling, idet hun ikke blev tilbudt tid til konsultation.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 10. marts 2022 kontaktede 28-årige , idet hun ønsket tid til helbredstjek. blev i denne sammenhæng vejledt om, at et sådant helbredstjek skulle lægeordineres, da hun ikke modtog medicin eller fejlede noget. ønskede fortsat en lægetid, og det blev noteret, at der ikke var flere tider den pågældende dag. Der blev samtidig foretaget en vurdering af, at der ikke var behov for lægekonsultationen. blev herefter vejledt om at kontakte lægehuset den efterfølgende dag mellem kl. 8.00-8.50 for at tale med en læge.

kontaktede senere samme dag lægehuset, idet hun fortsat ønskede en lægetid. Det blev noteret, at hun ikke ville oplyse, hvad henvendelsen drejede sig om, hvorfor hun blev vejledt om at kontakte lægehuset en anden dag.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at der på baggrund af første samtale den 10. marts 2022 ikke var indikation for at visitere til et helbredstjek, idet ifølge det oplyste ikke var kendt med kronisk diagnose eller var i fast medicinsk behandling. Der forelå desuden ikke oplysninger, som gav anledning til mistanke om akut sygdom. Det var på denne baggrund relevant at henvise til en lægesamtale den efterfølgende dag forud for tildeling af tid.

    Styrelsen kan oplyse, at helbredstjek i almen praksis tilbydes patienter med kendt kronisk diagnose, patienter som er i fast medicinsk behandling eller ved disposition for organlidelse. Generelle helbredstjek er ikke akutte og planlægges på almindelig tid. Helbredstjek på raske patienter, som ønsker undersøgelse uden symptomer, udføres sædvanligvis ikke, da der ikke er indikation herfor.
  • at modtog en relevant visitering ved anden samtale den 10. marts 2022, hvor hun blev vejledt om at kontakte lægehuset en anden dag, idet der ikke var flere konsultationstider den pågældende dag. ønskede endvidere ikke at oplyse, hvad henvendelsen drejede sig om, hvorfor der ikke forelå oplysninger, der kunne give mistanke om akut sygdom.

    Styrelsen kan oplyse, at det er almindeligt, at patienter ved kontakt til en lægepraksis oplyser om henvendelsesårsag for, at visitationen kan foregå relevant, og patienter med akutte tilstande kan prioriteres. Det visiterende sundhedspersonale er uddannet til at vurdere, hvilket patienter som skal tilses akut ud fra de beskrevne symptomer. Når en patient ikke ønsker at oplyse om årsagen til henvendelsen, bliver visitationen vanskelig, og patienten må derfor som udgangspunkt henvises til at henvende sig i lægens telefontid.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 10. marts 2022 hos , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed