Hjemvisning pga. nye oplysninger om vejarbejde.

Patienten kom med nye oplysninger om, at det på grund af vejarbejde ikke var muligt at benytte den rute, som regionen havde beregnet afstanden efter.

Sagsnummer:

22SFP97

Offentliggørelsesdato:

9. november 2022

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi hjemviser afgørelsen fra Region :

  • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at regionen skal se på din sag igen og træffe en ny afgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

  • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse.

SAGSFREMSTILLING

Den 13. september 2021 var du til behandling på Radiologisk Afdeling, . Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Det fremgår af ansøgningsskemaet, at du ikke er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport.

Den 18. september 2021 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi afstanden mellem din bopæl og var under 50 km. Ruten var beregnet på baggrund af Kraks alternative rute.

Du har oplyst, at du er kronisk smertepatient, og at du af den grund ikke kan køre med offentlige transport. Du skal også have en ledsager med. Du søger om kørselsgodtgørelse, fordi din mand kørte dig til behandlingen. Du forstår ikke begrundelsen i afgørelsen fra regionen, fordi den hurtigste på Krak er 53,8 km. Du kørte dog 59 km, fordi der var vejarbejde på ruten. Du spørger undrende til, hvad den alternative rute er. Ligesom du spørger, om du skulle tage en flyvemaskine til behandlingen. Ruten, som Krak viser, er lukket.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Ved beregning af afstanden bruger man den korteste rute på Krak. Krak viser den korteste rute, hvis man vælger funktionen ”Alternativ rute”. Det gælder dog ikke, hvis Krak viser en rute med veje, hvor der eksempelvis er vejarbejde. I de tilfælde bruger man den korteste rute, der er praktisk mulig at køre.

Det er regionen, der har ansvaret for, at der er oplysninger nok til, at de kan afgøre sagen.

Vores resultat

Vi vurderer, at der er kommet nye oplysninger, som regionen skal tage stilling til.

Vi har lagt vægt på:

  • at regionen har brugt den alternative rute på Krak.
  • at du har oplyst, at du kørte en længere rute, fordi der var vejarbejde.
  • at du også har oplyst, at ruten, som Krak henviser til, var lukket.
  • at der derfor er nye oplysninger. Regionen skal i første omgang vurdere oplysningerne, inden vi kan vurdere dem.

Vi hjemviser derfor regionens afgørelse af 18. september 2021 om kørselsgodtgørelse.

Regionen skal behandle din sag igen og træffe en ny afgørelse. Regionen skal undersøge, om det var praktisk muligt at køre på Kraks alternative rute fra din bopæl til

Afsluttende bemærkninger til regionen

Regionen skal træffe en ny afgørelse, når en sag bliver hjemvist.

Regionen skal kun sende den nye afgørelse til borgeren, ikke til os, da sagen er afsluttet hos os.

Når regionen træffer en ny afgørelse i en hjemvist sag, gælder den i stedet for den tidligere afgørelse. Regionen skal derfor sammen med den nye afgørelse oplyse borgeren om, at det er muligt at klage over den nye afgørelse til Styrelsen for Patientklager inden for 4 uger.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

  • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling