Regionen tilbød rettidig omvisitering

Patienten kontaktede patientkontoret for at blive omvisiteret til et privathospital efter det udvidede frie sygehusvalg. Regionen håndterede patientens anmodning efter 22 dage, men inden fristen på 30 dage var udløbet.

Sagsnummer:

23SFP01

Offentliggørelsesdato:

4. januar 2023

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Region har ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Det betyder, at regionen ikke har tilsidesat din ret til at vælge et privathospital.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke fik mulighed for at vælge et privathospital.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 5. maj 2022 blev du indstillet til operation med fjernelse af galdeblæren.

Den 9. maj 2022 blev du indkaldt til operation på den 13. juni 2022. Det fremgik af indkaldelsen, at du ikke kunne blive behandlet på regionens hospitaler inden for 30 dage fra den 5. maj 2022, og at du derfor havde ret til at blive behandlet på et privathospital. Det fremgik også, at hvis du ønskede dette, skulle du udfylde et skema på regionens hjemmeside.

Den 9. maj 2022 henvendte du dig til Patientkontoret vedrørende omvisitering, og den 31. maj 2022 blev du kontaktet af Patientkontoret, som vejledte dig om dine rettigheder og ventetider.  Du valgte at fastholde din operationstid den 13. juni 2022.

Du har oplyst, at du den 31. maj 2022 fik at vide af Patientkontoret, at du ikke kunne blive omvisiteret inden den 13. juni 2022. Du har derfor ikke fået mulighed for at vælge et privathospital.

Vi har lagt til grund, at regionen oplyste dig om, at du ikke kunne få en tid på et privathospital, inden den tid du havde på det offentlige sygehus.

Regionen har oplyst, at på grund af en længere periode med COVID-19 og sygeplejerskestrejke, der har medført mange aflyste undersøgelser og behandlinger, har kontoret oplevet et ekstraordinært stort antal henvendelser. Endvidere har kontoret taget et nyt IT-system i brug. Dette har samlet set skabt længere ventetid. 

Regionen har også oplyst, at den aktuelle ventetid var på to uger for komplicerede henvendelser og en uge for ukomplicerede henvendelser.

BEGRUNDELSE

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan vælge at blive udredt på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til udredning på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten endelig udredning inden for 30 dage efter, at de har modtaget en henvisning. Det gælder dog kun, hvis det er på grund af kapacitet, og regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

En patient har ikke ret til at vælge et privathospital, hvis ventetiden på behandling på privathospitalet er længere end den ventetid, regionen kan tilbyde.

Der er ikke fastsat en frist for, hvor hurtigt regionen skal håndtere en anmodning om udvidet frit sygehusvalg. Formålet med reglerne gør dog, at regionen skal håndtere anmodningen fra patienten, inden de 30 dage er udløbet.

Styrelsen har ikke kompetence til at tage stilling til regionens sagsbehandlingstid, hvis den ikke overstiger 30 dage. Det skyldes, at regionens sagsbehandlingstid i den situation ikke nødvendigvis indebærer, at regionen ikke kan håndtere patientens anmodning om behandling på et privathospital inden for fristen. Regionens sagsbehandlingstid er i den situation alene et spørgsmål om god forvaltningsskik.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke har tilsidesat din ret til at vælge et privathospital.

Vi har lagt vægt på:

 • at regionen håndterede din anmodning om at blive behandlet på et privathospital, inden fristen på 30 dage var udløbet.
 • at ventetiden på privathospitalet var længere end ventetiden på .
 • at du derfor ikke havde ret til at blive omvisiteret til et privathospital.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 19, stk. 1, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • § 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen
 • § 22 om bortfald af retten

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg.