Manglende reaktion på bifund ved CT-scanning

Sygehus får kritik for ikke at reagere tilstrækkeligt på bifund ved en CT-scanning. Det er den henvisende afdeling, som har ansvaret for at vurdere behovet for nærmere udredning på baggrund af et prøvesvar.

Sagsnummer:

23SFP03

Offentliggørelsesdato:

12. januar 2023

Speciale:

Kardiologi, Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

 • for behandlingen på Kardiologisk Afdeling den 17. september 2020.

Der gives ikke kritik til:

 • for behandlingen på Radiologisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen på Kardiologisk Afdeling var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Kardiologisk Afdeling og Radiologisk Afdeling, , den 17. september 2020.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

 • at der ikke blev reageret på relevant vis på fundene ved en CT-scanning.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. september 2020 fik 70-årige foretaget en CT-scanning af sin mave grundet smerter i maven. Han blev henvist til CT-scanningen af Kardiologisk Afdeling, hvor han dagen forinden var blevet indlagt til observation. CT-scanningen blev foretaget og beskrevet af Radiologisk Afdeling, . var kendt med åreforsnævringer omkring hjertet (iskæmisk hjertesygdom) og perifer karsygdom, og han havde tidligere fået foretaget en bypass operation. Det fremgår af beskrivelsen af CT-scanningen, at der i forbindelse med CT-scanningen af maven blev fundet et bifund i form af en knude på 10-11 mm nederst i venstre lunge.

Den 17. september 2020 blev udskrevet fra Kardiologisk Afdeling. Han var velbefindende og uden smerter i brystet eller maven.

Det fremgår af klagen, at den 1. september 2021 igen blev indlagt, og en fornyet scanning viste, at der var kræft i begge lunger, lever og lymfeknuder. Det fremgår endvidere, at hans hustru gennemgik CT-scanningen fra september 2020, hvor det viste sig, at han havde en nodulus (knude) på 10-11 mm nederst i venstre lunge.

Det fremgår af udtalelsen fra Kardiologisk Afdeling, , at CT-scanningen er markeret som set inden udskrivelsen af , og at knuden er et røntgen-diagnostisk bifund, og at røntgenbeskrivelsen var uklar i forhold til, hvad konsekvensen af fundet skulle være.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved styrelsens praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet CT-scanning af 17. september 2020.

Vedrørende Radiologisk Afdeling

Styrelsen vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Radiologisk Afdeling for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at beskrivelsen af CT-scanningen blev udarbejdet i overensstemmelse med sædvanlig praksis, herunder at bifundet blev beskrevet på relevant vis, idet det ikke ud fra CT-scanningen var muligt at se, om der var tale om et godartet eller ondartet fund. Det var derfor ikke muligt at beskrive bifundet af knuden i lungen tydeligere
 • at det er den henvisende afdeling, som er ansvarlig for en patients forløb, herunder for at vurdere den videre behandling og reagere på prøvesvar. var henvist til en CT-scanning af en anden afdeling, hvorfor der ikke var grundlag for, at Radiologisk Afdeling skulle have reageret yderligere på bifundet. Det er derfor styrelsens vurdering, at Radiologisk Afdeling reagerede på relevant vis på fundene ved CT-scanningen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. september 2020 på Radiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vedrørende Kardiologisk Afdeling

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere Kardiologisk Afdeling for behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

 • at det er den henvisende afdeling, som har ansvaret for at vurdere, om en patient skal henvises til yderligere udredning på baggrund af et prøvesvar. Kardiologisk Afdeling burde derfor have reageret på bifundet på CT-scanningen i form af en knude i lungen, idet der burde have været taget stilling til, om skulle have været henvist til yderligere udredning eller undersøgelser, da bifundet kunne have været indikation for en behandlingskrævende sygdom

  Styrelsen kan oplyse, at et bifund repræsenterer en forandring på en undersøgelse, som er lavet med et andet sigte. Der skal kun reageres på et bifund, hvis dette kan have behandlingsmæssig betydning eller konsekvens. Således er der en masse med sikkerhed betydningsløse bifund, som ikke behøver at forfølges yderligere. Andre bifund kræver yderligere diagnosticering, før det kan fastslås, om de har eller ikke har potentiel betydning for en patients helbredsforhold.
 • at Kardiologisk Afdeling burde have konfereret bifundet med en specialafdeling, fx lungemedicinere, radiologer eller ortopædkirurger med henblik på en afklaring af, om der var en indikation for videre udredning af det beskrevne fund.
 • at Kardiologisk Afdeling burde have orienteret om bifundet i form af en knude, ligesom de burde have videreformidlet bifundet i epikrisen til hans praktiserende læge, således at de kunne være opmærksomme herpå, hvis fik symptomer, som kunne skyldes knuden. Det er på baggrund af dette og ovenstående styrelsens vurdering, at Kardiologisk Afdeling ikke reagerede relevant på fundene ved CT-scanningen.

Styrelsen finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 17. september 2020 på Kardiologisk Afdeling, , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed