Regionen skal handle, når ventetiden overskrides

Regionen skal oplyse patienten om de konkrete muligheder, når de maksimale ventetider ikke overholdes. Det er ikke nok at oplyse, at patienten selv kan tage kontakt for at få undersøgt, om patienten kan få en tid inden for fristen på andre sygehuse.

Sagsnummer:

23SFP05

Offentliggørelsesdato:

18. januar 2023

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Region har handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Det betyder, at du ikke blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider. Regionen skulle derfor tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kunne overholde ventetiden.

Det betyder, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Det betyder også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at konferencen og samtalen med dig først blev afholdt efter fristens udløb.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke blev tilbudt en forundersøgelse og operationer inden for de maksimale ventetider.
 • at du ikke blev udredt hurtigt nok.

Vi tager ikke stilling til den lægefaglige vurdering. Det betyder, at vi ikke tager stilling til, om du blev tilbudt den rigtige undersøgelse eller den rigtige behandling.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 2. juli 2021 fik du foretaget en screeningsmammografi på Hospital A.

Den 26. juli 2021 forelå det endelige svar på screeningen. På baggrund af røntgenbillederne blev det anbefalet, at du fik lavet en supplerende undersøgelse af dine bryster. Du blev informeret om dette i et brev samme dag.

Den 27. juli 2021 blev du indkaldt til undersøgelse (klinisk mammografi) på Afdeling for , Hospital B den 17. august 2021. Sammen med indkaldelsen fik du et brev med information om, at Hospital B ikke havde kapacitet til at indkalde dig til en forundersøgelse inden for 14 dage fra henvisningen, som du havde ret til. Det var heller ikke muligt at tilbyde dig en tid inden for fristen på et andet sygehus i Region . Du kunne tage kontakt til regionen, hvis du ville have undersøgt, om du kunne få en tid inden for fristen på et hospital uden for regionen.

Den 17. august 2021 blev den kliniske mammografi udført som planlagt. Ved undersøgelsen blev der udtaget en vævsprøve (biopsi) fra en suspekt forandring i venstre bryst. Prøven blev sendt til undersøgelse.

Den 23. august 2021 forelå svaret på vævsprøven. Prøven viste, at der var celleforandringer i brystet, som kunne være ondartede.

Den 26. august 2021 blev resultatet drøftet på en multidisciplinær teamkonference. Her blev det besluttet, at man ville anbefale dig en fjernelse af tumoren ved en brystbevarende operation (lumpektomi). Ved operationen ville man også udtage skildvagtslymfeknuderne i armhulen med henblik på at undersøge, om der var spredning af kræft. Senere samme dag blev du orienteret om behandlingsplanen, og du gav dit samtykke til operationen.

Den 6. september 2021 blev operationen udført som planlagt, og vævsmateriale fra tumoren i brystet samt to lymfeknuder i armhulen blev sendt til undersøgelse.

Den 16. september 2021 forelå svaret på vævsprøverne. Prøverne viste, tumoren i brystet var ondartet, og at kræften havde spredt til lymfeknuderne.

Den 20. september 2021 blev resultatet drøftet på en multidisciplinær konference. Det blev vurderet, at du på grund af risikoen for spredning skulle behandles for kræft i de resterende lymfeknuder i armhulen. Du skulle tilbydes at deltage i et projekt, hvor man sammenlignede effekten af henholdsvis bortoperation og strålebehandling af lymfeknuderne.

Senere samme dag blev du orienteret om beslutningen og projektet, og du ønskede at deltage i dette. Ved lodtrækning blev det bestemt, at du skulle have bortopereret lymfeknuderne.

Den 27. september 2021 blev operationen gennemført.

Du har oplyst, at der højst må gå 14 dage, fra en kvinde får foretaget en mammografiscreening, til svaret ligger klart. Der var 45 dage mellem din screeningsundersøgelse den 2. juli 2021 og de yderligere undersøgelser på Hospital B den 17. august 2021. Efterfølgende blev du opereret to gange, fordi der blev konstateret spredning til lymfeknuderne. Hvis du var blevet undersøgt tidligere kunne spredningen måske være undgået.

Regionen har oplyst, at Afdeling for oplevede en stor tilgang af henviste patienter og derfor var meget udfordret i forhold til at efterkomme de gældende garantitider for udredning. I indkaldelsesbrevet blev der gjort opmærksom på, at regionen ikke kunne overholde de maksimale 14 dage, og at du kunne kontakte afdelingen, hvis du ville have undersøgt, om det var muligt at få en tid på et andet hospital udenfor Region .

BEGRUNDELSE

Reglerne om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Der er maksimale ventetider for behandling af patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling for en livstruende kræftsygdom.

En patient skal have besked om muligheden for undersøgelse eller behandling inden for de maksimale ventetider senest 11 kalenderdage efter, at sygehuset har modtaget en henvisning. Patienten skal have en tid, hvis sygehuset kan overholde ventetiden.

Kan ventetiden ikke overholdes, skal regionen med patientens samtykke tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kan overholde ventetiden. Det kan være et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et offentligt eller privat sygehus i udlandet. Hvis dette ikke er muligt, skal regionen straks oplyse dette til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at patienten vejledes om muligheden for selv at kontakte regionen for at få undersøgt, om det er muligt at få en tid inden for fristen på et andet sygehus.

Vores resultat

Forundersøgelse

En patient skal have tilbudt en forundersøgelse inden for 14 dage, når patienten efter undersøgelse hos en læge henvises til nærmere udredning på et sygehus for en påvist kræftsygdom. Det gælder også, hvis der på baggrund af undersøgelsen er mistanke om en kræftsygdom.

Hvis mistanken om kræft opstår på baggrund af en screeningsundersøgelse, som er et led i det befolkningsrettede screeningsprogram for brystkræft, beregnes den maksimale ventetid fra det tidspunkt, hvor det endelige svar på undersøgelsen foreligger. Det endelige svar foreligger den dag, hvor det er registreret, at to speciallæger er enige om, at der er billeddiagnostiske suspekte forandringer, og at patienten derfor skal indkaldes til udredning.

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider. Regionen skulle derfor tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kunne overholde ventetiden.

Vi har lagt vægt på:

 • at det endelige svar på screeningsundersøgelsen forelå den 26. juli 2021.
 • at du blev tilbudt en forundersøgelse den 17. august 2021. Det er mere end 14 dage, fra det endelige svar forelå.
 • at Hospital B oplyste dig om, at det ikke var muligt at få en tid inden for fristen på regionens egne sygehuse.
 • at regionen ikke samtidig oplyste dig om, hvor du konkret kunne få en tid inden for fristen, men alene oplyste dig om, at du selv kunne tage kontakt for at høre, om du kunne få en tid inden for fristen på et hospital uden for regionen.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider i forbindelse med forundersøgelsen.

Operation

En operation for kræft skal ske inden for 14 dage, fra patienten har givet samtykke til operationen. Operationen skal også ske senest 28 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen til behandling.

En beslutning ved en multidisciplinær teamkonference om et konkret behandlingstilbud til en patient skal sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.

Vi vurderer, at du blev tilbudt begge operationer inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ved konferencen den 26. august 2021 blev besluttet, at du skulle have et konkret behandlingstilbud i form af en operation. Dette sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.
 • at du gav samtykke til operationen den 26. august 2021.
 • at du blev opereret den 6. september 2021. Det er mindre end 14 dage, fra du gav dit samtykke. Det er også mindre end 28 dage fra konferencebeslutningen.
 • at det ved en ny konference den 20. september 2021 blev besluttet, at du skulle have et nyt konkret behandlingstilbud i form af enten strålebehandling eller operation.
 • at du gav samtykke til behandlingen den 20. september 2021. Behandlingen blev en operation.
 • at du blev opereret den 27. september 2021. Det er mindre end 14 dage, fra du gav dit samtykke. Det er også mindre end 28 dage fra konferencebeslutningen.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider i forbindelse med operationerne.

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. De 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Regionen skal om nødvendigt planlægge mere end en undersøgelse samme dag. Tilsvarende gælder for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er dette en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan for eksempel være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Kapacitetsmæssige årsager kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær er eksempler på kapacitetsmæssige årsager.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er det i strid med retten til hurtig udredning, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at tilrettelægge forløbet, så undersøgelsen ligger inden for fristen.

Hvis det på grund af faglige årsager ikke er muligt at afslutte udredningsforløbet inden for fristen, skal regionen stadig udrede patienten hurtigst muligt. Det betyder, at en yderligere forsinkelse efter fristens udløb skal være begrundet i faglige årsager.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage.

Vi vurderer også, at det ikke var på grund af faglige årsager, at konferencen og samtalen med dig først blev afholdt efter fristens udløb.

Vi har lagt vægt på:

 • at udredningsforløbet startede den 26. juli 2021, da det blev vurderet, at du på baggrund af screeningsundersøgelsen skulle indkaldes til udredning for brystkræft. Fristen på 30 dage udløb derfor den 25. august 2021.
 • at du ikke var færdigudredt, da fristen udløb.
 • at regionen ikke har beskrevet nogen faglig årsag til, at der først blev afholdt konference og samtale med dig om behandlingsmulighederne efter fristens udløb.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • § 6, stk. 1, nr. 5, om maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 82 b om udredning
 • § 88 om maksimale ventetider

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

 • § 1, stk. 1, om den omfattede patientgruppe
 • § 2, stk. 1, nr. 1-5, om tidsfristerne for iværksættelse af forundersøgelse eller behandling
 • § 8, stk. 1, om regionens henvisningspligt til en anden region eller udlandet
 • § 8, stk. 2, om de nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • § 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • § 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Vejledninger

Vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdomme.

 • Afsnittet om definition af patientgruppe
 • Afsnittet om henvisning og opgørelse af maksimale ventetid

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter

 • Pkt. 2.0 om ret til hurtig udredning

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk:

 • 19SFP16, offentliggjort den 7. oktober 2019