Manglende grundlag for at fjerne en visdomstand

Tandlægeklinik får kritik for at fjerne en visdomstand uden indikation, da en forhøjet risiko for nerveskade og visdomstandens lejring ikke gav grundlag for at fjerne tanden. Desuden burde muligheden for at fjerne kronen på tanden have været drøftet.

Sagsnummer:

23SFP10

Offentliggørelsesdato:

30. januar 2023

Speciale:

Tandpleje og -behandling

Faggruppe:

Tandlæger

Behandlingssted:

Tandlægeklinikker

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • for behandlingen den 17. marts 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling hos , i perioden fra den 17. marts til den 14. juli 2022.

Styrelsen har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at , henset til en nerveskade, ikke fik en tandlægefaglig forsvarlig behandling af visdomstanden i højre side af underkæben.

SAGSFREMSTILLING

Styrelsen har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 17. marts 2022 fik 29-årige efter henvisning fra egen tandlæge operativt fjernet visdomstanden i højre side af underkæben (8-) og lidt kæbeknogle hos . Der blev efterfølgende taget et røntgenbillede af området ved 8- og den anden store kindtand i højre side af underkæben (7-), som viste normale forhold svarende til 7-, og at 8- manglede. Endeligt blev der ordineret og udleveret smertestillende medicin, ligesom det blev anbefalet at undgå varm mad og hård fysisk aktivitet.

Dagen efter var i telefonisk kontakt med klinikken, hvor det blev oplyst, at han dagen før blev tilset i lægevagten, hvor der blev iværksat behandling med Cyklonova grundet sivblødning fra operationssåret. Det blev videre oplyst, at kæben var hævet, og at havde følelse svarende til tungen, læben og kinden.

Den 22. marts 2022 var til kontrol, hvor operationssåret ikke fremstod ophelet og var med let rødme, ligesom slimhindelapperne fremstod med let rødme. Stingene blev fjernet, og fik udleveret lokalbedøvende creme til påsmøring af operationssåret i 2-3 dage.

Den 20. april 2022 fik taget et røntgenbillede af området ved 8-, der viste en knoglestump (sekvest), som blev fjernet. Dagen efter fik fjernet yderligere knoglestumper, som blev sendt til undersøgelse.

Den 5. maj 2022 var til kontrol, hvor det blev oplyst, at området ved 8- blødte ved tandbørstning. Ved undersøgelse fremstod der fortsat knoglestumper. fik udleveret lokalbedøvende creme til påsmøring i 3-4 dage, og han blev opfordret til at undgå tandbørstning i området ved 8- i 3 dage.

Den 21. maj 2022 blev der sendt en henvisning til øre-, næse- og halsregi.

Den 24. maj 2022 var i telefonisk kontakt med klinikken grundet feber. Der blev iværksat antibiotisk behandling, og han blev opfordret til at tage fornyet kontakt ved manglende bedring.

Den 4. juni 2022 var til kontrol, hvor det blev oplyst, at han havde fået fjernet en knoglestump i øre-, næse- og halsregi. Ved en undersøgelse fremstod området ved 8- under opheling med let rødme.

Den 7. juni 2022 blev det aftalt med , at han skulle kontakte sin praktiserende læge i relation til smerter, og at klinikken ville indhente epikrise fra øre-, næse- og halsregi.

Den 9. juni 2022 blev tilset, idet han fortsat havde ondt svarende til området ved 8-. Ved undersøgelsen fremstod området ophelet. Desuden fremstod 7- med en blottet tandhals og var meget kuldefølsom.

Den 12. juli 2022 var klinikken i telefonisk kontakt med s egen tandlæge, hvor det blev aftalt at sende en henvisning til kæbekirurgisk regi på mistanke om en nerveskade.

Henvisningen blev sendt den 14. juli 2022.

blev efterfølgende tilset i kæbekirurgisk regi, som bekræftede en nerveskade svarende til nerven (nervus alveolaris inferior) i højre side af underkæben.

Det fremgår af klagen, at der blev overset knoglerester og betændelse i tandkødet, ligesom den operative fjernelse af visdomstanden medførte en permanent nerveskade. Det er anført, at det ikke blev uddybet, at operationen var højrisikofyldt i relation til visdomstandens placering. Det er videre anført, at efterfølgende fik foretaget en røntgenundersøgelse af tænderne (CBCT) i sygehusregi, som påviste et indkapslet knoglefragment.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra ledelsen ved , at havde knoglestumper, som var skyld i symptomerne. Det er anført, at før operationen blev oplyst om risiko for nerveskader, og at der ikke umiddelbart efter blev konstateret en nerveskade.

BEGRUNDELSE

Styrelsen for Patientklager træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Styrelsen tager ved sin vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket udledes af autorisationslovens § 17 om omhu og samvittighedsfuldhed. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Styrelsen har således ved sin afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet røntgenbilleder og kliniske billeder hos , i perioden fra den 11. marts til den 21. juli 2022.

Styrelsen vurderer, at der er grundlag for at kritisere for operativt at fjerne 8-.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at ikke fik en tandlægefaglig forsvarlig behandling af 8-. Det fremgår ikke, hvorfor visdomstanden skulle fjernes. Det er styrelsens vurdering, at røntgenbillederne viser, at rodspidsen af 8- er i tæt kontakt med følenerven til underlæben. En forhøjet risiko for nerveskade og visdomstandens lejring gav således ikke grundlag for at fjerne 8-. Desuden burde muligheden for at fjerne kronen på 8- (dekoronering) have været drøftet med , såfremt der var sygdom i eller omkring visdomstanden. Dette ville ikke medføre samme risiko for en nerveskade, som ved operativ fjernelse af hele 8-.

Styrelsen vurderer imidlertid, at der ikke er grundlag for at kritisere , for den øvrige del af behandlingen.

Styrelsen har lagt vægt på:

  • at den operative fjernelse af 8- blev foretaget på tandlægefaglig forsvarlig vis. Der blev således lavet et snit fra ydersiden af den første store kindtand i højre side af underkæben (6-) og 7- og ind mellem tænderne. Herefter blev der fjernet lidt kæbeknogle på ydersiden af 8-, og tandens krone blev delt fra roden og fjernet. Efterfølgende blev der fjernet lidt kæbeknogle ved rodspidsen af visdomstanden, og roden blev delt og fjernet. Endeligt blev blødningen standset, og der blev syet med 3 sting.

    Styrelsen kan oplyse, at det er en almindelig kendt komplikation, at lokalbedøvelse og fjernelse af en visdomstand, ligesom en efterfølgende infektion, kan medføre en beskadigelse af følenerven. Videre er det ikke ualmindeligt at overse knoglestumper i operationsområdet, når en visdomstand fjernes operativt. Desuden er knogleafstødning, der viser sig som knoglestumper, en almindelig kendt komplikation efter en operation.
  • at der ikke var grundlag for at viderehenvise til en specialtandlæge i kæbekirurgi eller kæbekirurgisk regi på et tidligere tidspunkt. Operativ fjernelse af 8- og behandling af komplikationer i relation hertil lå således inden for det behandlingsområde, som tandlægeklinikken havde kompetence til at udføre.

Styrelsen finder på den baggrund samlet, at den behandling, som modtog den 17. marts 2022 hos , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

REGLER

Styrelsen har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed