Ej informeret om betaling for behandling

Regionen kunne ikke opkræve betaling for behandling, da det ikke kunne lægges til grund, at patienten konkret var informeret om betalingskravet.

Sagsnummer:

23SFP100

Offentliggørelsesdato:

11. oktober 2023

Juridisk tema:

Betaling for sygehusbehandling

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelserne fra Region A:

 • om betaling for sygehusbehandling.

Det betyder, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du selv skulle betale for sygehusbehandling på Hospital B.

Sagsfremstilling

Den 7. november 2021 var du til behandling på skadestuen på Hospital A. De sendte dig samme dag videre til Hospital B. På Hospital A udfyldte og underskrev du et oplysningsskema.  

Den 7. november og den 8. november 2021 modtog du behandling på Hospital B. Den 12. november 2021 afgjorde regionen, at du skulle betale 6.320 kr. for din behandling på Hospital B.

Den 17. november og den 18. november 2021 modtog du også behandling på Hospital B. Den 22. november 2021 afgjorde regionen, at du skulle betale 11.790 kr. for denne behandling på Hospital B.

Du har oplyst, at du ikke mener, at du skal betale for din behandling på Hospital B, fordi der var tale om akut behandling, og fordi du ikke fik oplyst, at du skulle betale for behandlingen.

Du har også oplyst, at du den 7. november 2021 blev behandlet på Hospital A. Du blev samme dag undersøgt på Hospital B, da Hospital A ikke havde mulighed for at foretage de fornødne gynækologiske undersøgelser. På Hospital B fik du en scanning. Du fik oplyst, at du havde nogle muskelknuder i livmoderen, som måske kunne være årsag til dine smerter. Du blev sendt hjem og blev bedt om at vende tilbage næste dag.

Du har oplyst, at du den 8. november 2021 fik endnu en scanning. Efter denne scanning var det stadig usikkert, hvad der forårsagede dine smerter. Da du ikke havde et CPR-nummer, kunne de desværre ikke gøre mere for dig. Du blev bedt om at tage hjem og fik besked om, at du skulle tage Panodil. Du fik også at vide, at du skulle vende tilbage, hvis dine smerter kom igen. Da I forlod hospitalet gav sygeplejersken i receptionen dig den samme formular, som du havde udfyldt på Hospital A. Du oplyste til sygeplejersken, at du allerede havde udfyldt denne på Hospital A, og sygeplejersken svarede: ”Godt for ellers ville du blive opkrævet”. Det var derfor en kæmpe overraskelse for jer, at I fik en regning fra Hospital B på 6.230 kr.

Du har også oplyst, at du fortsatte med at holde smerten ud indtil den 17. november 2021, hvor smerten havde bevæget sig til højre side af dit underliv og var blevet uudholdelig. I tog derfor til ████, hvor du efter en undersøgelse blev til henvist til akut behandling på Hospital B. Du blev undersøgt igen, og det viste sig, at dine nyrer var udvidet, og at du havde en urinsvejsinfektion. Du fik antibiotika og blev udskrevet den 19. november 2021. Du har oplyst, at I på ingen måde blev oplyst om, at I skulle betale for behandlingen. Det var derfor en overraskelse, at du modtog en faktura på 11.790 kr.

Regionen har oplyst, at du ved din behandling på Hospital A udfyldte og underskrev en blanket vedrørende information om mulig betaling for din behandling. Denne blanket er sendt til sagen.

Det fremgår af denne blanket, at du er informeret om, at sygehusbehandling i nogle sammenhænge kan være forbundet med et betalingskrav, og at Region A træffer en konkret, individuel afgørelse i forhold til betalingen.

Regionen har oplyst, at du stammer fra Ghana, og at du på behandlingstidspunktet opholdt dig hos din mand i Danmark. Du har i løbet af 2021 været til behandling på flere hospitaler i Danmark. 

Begrundelse

Reglerne om betaling for behandling på et sygehus

Behandling på et sygehus er normalt gratis i Danmark. Personer, der har bopæl i Danmark, har ret til gratis behandling. Ved bopæl forstås tilmelding til Folkeregistret.

En person, der ikke bor i Danmark, har ret til akut behandling på et sygehus, hvis personen opholder sig midlertidigt i regionen. Personen har også ret til fortsat behandling, når det ikke er rimeligt at henvise personen til behandling i hjemlandet. Det gælder også, hvis personen ikke kan tåle at blive flyttet til et sygehus i hjemlandet.

Regionen opkræver betaling for akut og fortsat behandling til personer, som ikke bor i Danmark. Regionen kan dog undtagelsesvist give behandlingen gratis, hvis regionen vurderer, at det er rimeligt.

Det er regionen, der vurderer, om behandlingen skal være gratis eller ej.

Regionen skal oplyse patienten om, at regionen tager betaling for behandlingen. Det skal ske inden behandlingen starter for derved at sikre, at dette kan indgå i patientens samlede overvejelser inden afgivelse af et informeret samtykke til behandlingen. Informationen skal gives mundtligt og kan suppleres af skriftligt informationsmateriale. Regionen oplyser den endelige pris og opkræver betalingen efter behandlingen.

Vores resultat

Vi vurderer, at regionen ikke må kræve betaling for din behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det fremgår af oplysningsskemaet, at sygehusbehandling i Danmark i nogle sammenhænge kan være forbundet med et betalingskrav, og at Region A træffer en konkret, individuel afgørelse i forhold til betalingen.
 • informationen om betalingskravet i oplysningsskemaet er af generel vejledende karakter.
 • du derfor ikke i oplysningsskemaet konkret er blevet informeret om, at du skulle betale for din behandling.
 • det heller ikke fremgår af journalen eller af sagens øvrige oplysninger, at regionen informerede dig om, at du skulle betale for din behandling, inden du gav samtykke til behandlingen.
 • vi derfor ikke kan fastslå, at du blev informeret om, at du skulle betale for din behandling.

Vi ændrer derfor regionens afgørelser af 12. og 22. november 2021 om betaling for sygehusbehandling.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 3, om klager over regionens afgørelser om vilkår for en persons ret til sygehusbehandling efter § 81 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 7, stk. 2, om bopæl
 • 81, stk. 1, om at behandling på et sygehus normalt er gratis i Danmark
 • 81, stk. 2, om opkrævning af betaling

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 5, stk. 1, om ret til akut behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 2, om ret til fortsat behandling til personer, der ikke bor i Danmark
 • 5, stk. 3, om betaling for behandling i Danmark
 • 50 a, stk. 1, om regionens opkrævning af betaling
 • 50 a, stk. 4, om orientering om betalingen

Bekendtgørelse nr. 359 af 4. april 2019 om information og samtykke i forbindelse med behandling og ved videregivelse og indhentning af helbredsoplysninger m.v:

 • 5, stk. 1, om at informationen skal gives mundtligt

Vejledninger

Vejledning nr. 9503 af 25. juni 2021 om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark

 • Punkt 2.5 om informeret samtykke