Lægesekretærs opslag var ikke lovligt

Sygehus får kritik. En lægesekretær foretog opslag for at videregive oplysninger om afdød patient.

Sagsnummer:

23SFP103

Offentliggørelsesdato:

12. oktober 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver kritik til:

 • Hospital A for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 11. januar 2023.

Det betyder, at Hospital A har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • der blev indhentet oplysninger i din søns elektroniske journal den 11. januar 2023.

Sagsfremstilling

Du har oplyst, at din søn døde pludseligt og uventet den 9. januar 2023. Du blev som den nærmeste pårørende løbende holdt orienteret af politiet om, hvordan forløbet ville blive. Din søn var far til to små børn på 4 år og 5 år, men din søn havde ikke haft en relation til sine børns mor de sidste 4 år. Du blev kontaktet af børnenes mor, som oplyste, at hun vidste, at din søn endnu ikke var blevet erklæret død, og at politiet satte krav om obduktion. Du spurgte ind til, hvor hun havde disse oplysninger fra. Hun fortalte, at hun i forbindelse med en undersøgelse på sygehuset med sin datter havde bedt en sygeplejerske om at slå op i din søns journal.

Hospital A har udpeget en lægesekretær i sagen. De har herudover ikke udtalt sig til sagen.

Vi har lagt til grund, at en lægesekretær efter forespørgsel fra din søns børns mor indhentede oplysninger i din søns elektroniske journal den 11. januar 2023.

Begrundelse

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt kan også indhente oplysninger med patientens samtykke.

Andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, kan indhente oplysninger, hvis det er nødvendigt af hensyn til den samlede aktuelle behandling af patienten, eller hvis det er nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indhentning af oplysninger som led i aktuel behandling. Ledelsen på behandlingsstedet skal give tilladelse hertil.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme. Andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, kan også indhente oplysninger i journalen, hvis det er nødvendigt med henblik på at yde teknisk bistand til sundhedspersoners indhentning af disse oplysninger. Ledelsen på behandlingsstedet skal give tilladelse hertil.

Autoriserede sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger til andre formål end behandling. Det kan i nødvendigt omfang ske med patientens samtykke. Autoriserede sundhedspersoner kan nogle gange indhente oplysninger uden patientens samtykke. Andre personer, der efter lovgivningen er undergivet tavshedspligt, kan i nogle tilfælde yde teknisk bistand til den autoriserede sundhedsperson i forbindelse med indhentning af oplysningerne. Ledelsen på behandlingsstedet skal give tilladelse hertil.

En sundhedsperson kan og skal efter anmodning videregive oplysninger om en afdød patients sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde til afdødes nærmeste pårørende, afdødes alment praktiserende læge og den læge, der havde afdøde i behandling, såfremt det ikke må antages at stride mod afdødes ønske og hensynet til afdøde, eller andre private interesser ikke taler afgørende herimod. Der kan også videregives oplysninger til afdødes nærmeste pårørende, hvis det er nødvendigt for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre.

En sundhedsperson vil kunne slå op i patientens journal, hvis opslaget er en forudsætning for at kunne videregive de oplysninger, sundhedspersonen efter loven er berettiget til at videregive.

Vores resultat

Vi vurderer, at indhentningen af oplysninger i din søns elektroniske journal ikke var lovlig.

Vi har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i din søns elektroniske journal er fortrolige oplysninger, fordi det er oplysninger om din søns helbred.
 • der ikke blev indhentet oplysninger i din søns journal af hensyn til aktuel behandling af din søn.
 • der ikke blev indhentet oplysninger i din søns journal for at yde teknisk bistand til en sundhedsperson.
 • lægesekretæren ikke er en sundhedsperson.
 • lægesekretæren derfor ikke kunne eller skulle give oplysninger om din søns sygdomsforløb, dødsårsag og dødsmåde.
 • der derfor ikke skulle indhentes oplysninger i din søns journal som en forudsætning for en sundhedspersons videregivelse af oplysninger.
 • der ikke var andre lovlige grunde til at indhente oplysninger i din søns journal.

Hospital A har derfor handlet i strid med sundhedsloven ved indhentning af oplysninger om din søn ved elektronisk opslag den 11. januar 2023.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 5 om behandlingsbegrebet
 • 40 om fortrolige oplysninger
 • 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • 42 a, stk. 2, om indhentning af oplysninger til varetagelse af en åbenbar almen interesse
 • 42 d, stk. 1, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling med patientens samtykke
 • 42 d, stk. 2, om indhentning af oplysninger til andre formål end behandling uden patientens samtykke
 • 45 om videregivelse af helbredsoplysninger om afdøde patienter