Ret til kørselsgodtgørelse, ej frit sygehusvalg

Regionen gav afslag på kørselsgodtgørelse, fordi patienten havde brugt sit frie sygehusvalg. Patienten havde opsøgt behandling på visitationssygehuset, som havde afvist at behandle patienten. Der var derfor ikke tale om frit sygehusvalg.

Sagsnummer:

23SFP104

Offentliggørelsesdato:

13. oktober 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region ████:

 • om kørselsgodtgørelse.

 Det betyder, at du havde ret til kørselsgodtgørelse.

Regionen skal beregne og udbetale kørselsgodtgørelse til dig.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

I perioden fra den 15. december 2022 til den 1. marts 2023 var du til behandling på HospitalA. Du kørte i den forbindelse flere gange frem og tilbage til din behandling. Du søgte om kørselsgodtgørelse.

Den 23. marts 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg. Du kunne være blevet behandlet på HospitalB. Du ville ikke have ret til kørselsgodtgørelse til HospitalB.

Regionen har oplyst, at du selv har ønsket at blive visiteret til HospitalA, da du ikke havde tillid til HospitalB.

Du har oplyst, at du igennem nogle år har været tilknyttet ████ på HospitalB. De mente ikke, at de kunne hjælpe dig. Din praktiserende læge foreslog derfor at henvise dig til ████ på HospitalA, fordi de der havde en anden ekspertise på området. De tilbød dig hurtigt en operation, som du aldrig ville være blevet tilbudt på HospitalB.

Du har oplyst, at du den 27. februar 2023 blev du opereret. Du blev udskrevet samme dag og fik oplyst, at du skulle kontakte HospitalB, hvis der opstod komplikationer. Du vågnede om natten, hvor du blødte kraftigt. Du ringede derfor til skadestuen på HospitalB, som ikke ville tage dig, fordi de ikke havde ekspertisen. De henviste dig derfor til skadestuen på HospitalC. Da du ankom til skadestuen på HospitalC sendte de dig videre til HospitalA. Her blev du indlagt midt om natten indtil dagen efter den 1. marts 2023, hvor du blev udskrevet. Du har efterfølgende fået at vide, at det var en helt forkert vejledning, du fik af HospitalA, da de vejledte dig om at tage kontakt til HospitalB.

Du har også oplyst, at det godt kan være, at ████ på HospitalB har den samme ekspertise og de samme muligheder, som de har på ████ på HospitalA, men at hvis de vælger ikke at bruge deres ekspertise, så har du ikke andre muligheder end at få hjælp et andet sted. Det handler derfor ikke om, at du vælger mellem to behandlingssteder. Dit valg stod mellem at blive hjulpet eller ikke at blive hjulpet.

Det fremgår af din ansøgning, at du ikke er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger ikke med til det valgte sygehus, hvis patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg. Det gælder, selvom det valgte sygehus har kortere ventetid. Patienten har kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til det sygehus, som regionen normalt ville have visiteret patienten til. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra dette sygehus skal være opfyldt.

Der kan også være tale om frit sygehusvalg, selvom patienten ikke ved det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi et nærmere sygehus kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten får dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi lægen ikke har oplyst om det.

En patient har ikke ret til kørselsgodtgørelse til et bestemt sygehus, selvom patienten eller patientens læge mener, at behandlingen på det sygehus er bedre end behandlingen på det sygehus, regionen normalt ville have visiteret patienten til.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra dine behandlinger på sygehuset den 15. december 2022, den 18. januar 2023, den 22. februar 2023 og den 27. februar 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din behandling på HospitalA er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, fordi du kunne være blevet behandlet på HospitalB.
 • der er 18,3 km fra din bopæl til HospitalB.
 • der er 18,4 km fra HospitalB til din bopæl.
 • du derfor ikke opfyldte betingelsen om en afstand på mere end 50 km til det sygehus, der kunne tilbyde den nødvendige behandling.
 • du ikke opfyldte en af de andre betingelser for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse.
 • det ikke har betydning, at du eller din læge mente, at behandlingen på HospitalA var bedre end behandling på HospitalB.

Vi vurderer også, at du havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset den 28. februar – den 1. marts 2023.

Vi har lagt vægt på, at:

 • dit valg om opstart af behandling på HospitalA er omfattet af reglerne om det frie sygehusvalg, da du kunne være blevet behandlet på HospitalB.
 • du efter din operation på HospitalA fik behov for yderligere behandling.
 • du har oplyst, at du kontaktede HospitalB med henblik på at modtage behandling, men at de afviste at behandle dig, da de ikke havde den nødvendige ekspertise. Regionen har ikke bestridt dette.
 • denne den del af din behandling derfor ikke er omfattet af reglerne om det frie sygehusvalg.
 • der er 66,5 km mellem din bopæl og HospitalA.
 • du derfor opfyldte betingelsen om en afstand på mere end 50 km til det sygehus, der kunne tilbyde den nødvendige behandling.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 31. marts 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg