Ikke ret til kørselsgodtgørelse til specialsygehus

Patienten havde ikke ret til kørselsgodtgørelse, da regionen havde valgt ikke at tilbyde behandlingen.

Sagsnummer:

23SFP110

Offentliggørelsesdato:

3. november 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi er enige i afgørelsen fra Region A om kørselsgodtgørelse. Vi tiltræder derfor afgørelsen. Vi har dog ændret begrundelsen.

Du havde ikke ret til mere kørselsgodtgørelse.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

  • du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Sagsfremstilling

Den 27. januar 2023 var du til behandling på Hospital A. Du søgte i den forbindelse om kørselsgodtgørelse.

Den 2. marts 2023 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse til Hospital A. Du fik afslag på kørselsgodtgørelse dertil, fordi du havde benyttet dig af det frie sygehusvalg. Du kunne være blevet behandlet på Hospital B. 

Den 3. marts 2023 udbetalte regionen 153 kr. i kørselsgodtgørelse til dig svarende til kørselsgodtgørelse til Hospital A.

Det fremgår af din ansøgning, at du er pensionist, og at du kunne tage offentlig transport. Det fremgår også, at du har benyttet det frie sygehusvalg.

Du har oplyst, at du synes, det er diskriminerende at få at vide, at patienter med diagnosen Parkinson ikke kan få kørselsgodtgørelse.

Regionen har oplyst, at de mener at behandlingen på Hospital A for patienter med Parkinson kan sammenlignes med rehabilitering på specialiseret niveau. De mener derfor ikke, at der er tale om sygehusbehandling. De har også oplyst, at den behandling, der tilbydes på Hospital A ikke tilbydes i Region A.

Vi har lagt til grund, at Hospital A har et anderledes og højere serviceniveau, og derfor tilbyder andre former for behandling end regionen generelt har valgt at tilbyde.

Regionen har derfor valgt ikke at tilbyde tilsvarende behandling, som den du modtog på Hospital A.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten har også ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis patienten modtager social pension, eller hvis patientens tilstand udelukker kørsel med offentlig transport og patienten samtidig modtager videre ambulant behandling.

Retten til kørsel eller kørselsgodtgørelse følger ikke med til det valgte sygehus, hvis patienten benytter sin ret til frit sygehusvalg. Det gælder, selvom det valgte sygehus har kortere ventetid. Patienten har kun ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til det sygehus, som regionen normalt ville have visiteret patienten til. Betingelserne for at få kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra dette sygehus skal være opfyldt.

Der kan være tale om frit sygehusvalg, selvom patienten ikke ved det. Den læge, der henviser patienten, bør oplyse om, at der muligvis ikke er ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi et nærmere sygehus kan tilbyde den nødvendige behandling. Patienten får dog ikke ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, fordi lægen ikke har oplyst om det.

Der kan være tale om frit sygehusvalg, når en patient modtager behandling i andre regioner eller på et specialsygehus som har et andet og højere serviceniveau, og derfor tilbyder andre former for behandling end patientens bopælsregion har valgt at tilbyde.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på, at:

  • din behandling på Hospital A er omfattet af reglerne om frit sygehusvalg, fordi du har modtaget behandling som regionen har valgt ikke at tilbyde.
  • Hospital A har valgt at tilbyde et andet og højere serviceniveau end din bopælsregion.
  • din bopælsregion derfor ikke har et behandlingssted, hvor behandlingen kunne være foregået.
  • du af den årsag ikke har ret til kørselsgodtgørelse.

Vi tiltræder derfor med ændret begrundelse regionens afgørelse af 2. marts 2023 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på et sygehus.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

  • 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

  • 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

  • 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
  • 17 om kørselsgodtgørelse ved anvendelse af det frie sygehusvalg

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside:

  • ████ offentliggjort den 18. december 2019.