Netværksmøde i børnepsykiatrien var reel behandling

Regionen fik ikke kritik, da patienten modtog behandling inden for 30 dage. Netværks-mødet i børnepsykiatrien var en del af den reelle behandling, og derfor var behandlingen påbegyndt inden for 30 dage fra den endelige udredning.

Sagsnummer:

23SFP119

Offentliggørelsesdato:

27. november 2023

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Region A har overholdt reglerne om oplysningspligten.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • din søn, ████, ikke fik behandling inden for 30 dage.

 • din søn ikke modtog et indkaldelsesbrev.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 13. september 2022 blev din søn, ████ henvist til ████.

Den 16. september 2022 modtog I et indkaldelsesbrev, hvor din søn fik en tid den 10. november 2022.

Den 14. november 2022 modtog I en behandlings-/udredningsplan med tider fra den 19. december 2022 til den 20. januar 2023.

Den 27. marts 2023 blev I oplyst af ████, hvad din søn fejlede, efter at hans sag havde været på en diagnostisk konference. Der blev iværksat et netværksmøde, og din søn blev skrevet på en venteliste til medicinopstart for børn med ADHD. 

Den 28. marts 2023 modtog I et indkaldelsesbrev til et netværksmøde den 19. april 2023. Samme dag modtog I et indkaldelsesbrev til psykoedukation den 10. maj 2023.

Den 19. april 2023 blev netværksmødet afholdt ved ████. På netværksmødet deltog en klasselærer, en ressourcepædagog, en skoleleder, en psykolog fra kommunen og en psykolog fra ████. Formålet med netværksmødet var, at orientere om resultaterne af undersøgelserne foretaget i forbindelse med den psykiatriske udredning og drøftelse af din søns situation og det videre forløb. Din søn fik stillet diagnosen ”forstyrrelse af aktivitet og opmærksomhed”.

Det blev aftalt til netværksmødet, at skoleleder skulle indkalde til et koordinerende netværksmøde med relevante samarbejdspartnere med henblik på drøftelse af muligheden for visitation til specialtilbud. Det blev også aftalt til mødet, at kommunens psykolog skulle tilbyde sparring til skolens personale ud fra den udarbejdede PPV.

Den 10. maj 2023 var I til psykoedukativ samtale ved ████.

Den 7. juni 2023 modtog I et indkaldelsesbrev til medicinopstart den 20. juni 2023.

Du har oplyst, at din søn blev færdigudredt, og at I fik svar på dette den 27. marts 2023. Du har også oplyst, at din søn ikke fik sin behandling inden for 30 dage. Du har videre oplyst, at oplysningspligten ikke blev overholdt, da I ikke modtog et indkaldelsesbrev efter udredningen var færdig. Du har oplyst, at I ikke modtog et indkaldelsesbrev hverken mundtligt eller skriftligt.

Regionen har oplyst, at din søn blev udredt efter henvisning fra Kommune 1 med mistanke om ADHD. Regionen har også oplyst, at din søns sag blev drøftet på tværfaglig konference den 21. marts 2023. Det blev vurderet på konferencen, at din søn opfyldte kriterierne for ADHD. Regionen har videre oplyst, at den 27. marts 2023 blev I oplyst om diagnosen, og udredningen blev afsluttet.

Regionen har oplyst, at I har ønsket at der blev afholdt et netværksmøde, som blev holdt den 19. april 2023. Regionen har også oplyst, at netværksmødet var en del af behandlingen. Regionen har vurderet, at behandlingsretten blev overholdt, da netværksmødet blev afholdt inden for 30 dage.

Regionen har oplyst, at den 19. maj 2023 har I været til psykoedukation, og at det også var en del af behandlingen.

Regionen har også oplyst, at den 20. juni 2023 blev der afholdt en samtale i forhold til opstart af medicinsk behandling af din søn. Regionen har videre oplyst, at I efterfølgende har fået en plan i forhold til den medicinske behandling.

Regionen har endelig oplyst, at det er deres vurdering, at netværksmødet og psykoedukation var en vigtig del af behandlingen, og at behandlingsretten derfor er overholdt.

Begrundelse

Reglerne om udvidet frit sygehusvalg

En patient kan nogle gange vælge at blive behandlet på et privathospital eller en privat klinik, når patienten er henvist til behandling på et sygehus. Det gælder, hvis regionen ikke kan tilbyde patienten påbegyndelse af reel behandling inden for 30 dage. Fristen løber fra regionen har modtaget en henvisning, eller fra patienten er færdigudredt. Det gælder dog kun, hvis regionerne har en aftale med private behandlingssteder om behandlingen.

Behandling af børn i psykiatrien

Efter endt udredning og eventuel diagnosticering af et barn i psykiatrien vil der ofte som et naturligt led i forløbet blive afholdt netværksmøde med forældre, behandlere fra psykiatrien og relevante samarbejdspartnere fra primærsektoren (eksempelvis medarbejdere fra PPR samt fra skoleregi, som fx pædagoger, lærere, skoleledere). Det gør man for at inddrage alle parter og indgå fællesaftaler. Det giver den nødvendige sammenhæng i indsatsen til barnet. Et netværksmøde er derfor en del af den reelle behandling af barnet.

Vores resultat

Vi vurderer, at din søn blev tilbudt behandling inden for 30 dage, efter at han blev færdigudredt.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din søn den 27. marts 2023 blev færdigudredt af ████. Fristen på 30 dage udløb derfor den 26. april 2023.
 • din søn den 28. marts 2023 modtog et indkaldelsesbrev til et netværksmøde den 19. april 2023.
 • netværksmødet den 19. april 2023 blev afholdt ved ████.
 • netværksmødet var en nødvendig del af din søns behandling, fordi der blev orienteret om resultaterne af din søns psykiatriske udredning. Din søns situation og det videre forløb blev drøftet med relevante samarbejdspartnere.
 • netværksmødet derfor var reel behandling.
 • din søn modtog behandling inden for 30 dage, efter at han blev færdigudredt.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til udvidet frit sygehusvalg.

Reglerne om oplysningspligten

Et sygehus skal oplyse en patient om patientens rettigheder senest 8 hverdage efter, at de har modtaget en henvisning, eller efter at patienten er færdigudredt.

Patienten skal fx have oplysninger om dato og sted for undersøgelse eller behandling, retten til at vælge sygehus, ventetiden på behandling ved regionens egne sygehuse, andre regioners sygehuse og private specialsygehuse, antal behandlinger, henvisning til et andet sygehus efter reglerne om frit sygehusvalg og udvidet frit sygehusvalg.

Oplysningerne skal sikre, at patienten får viden om sine rettigheder og kan træffe et oplyst valg. Oplysningerne skal være lette at forstå og hjælpe patienten med at træffe et valg.

Der er krav til, at det står i oplysningsbrevet, om sygehuset kan tilbyde diagnostisk undersøgelse, udredning eller behandling inden for fristerne. Der skal også stå, hvor patienten kan henvende sig, hvis patienten ønsker at gøre brug af sine rettigheder.

Det sted, der modtager en henvisning af en patient, har ansvaret for at give patienten oplysningerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at reglerne om oplysningspligt blev overholdt.

Vi har lagt vægt på, at:

 • din søn den 27. marts 2023 blev færdigudredt. Fristen på 8 hverdage udløb derfor den 11. april 2023.
 • I modtog et indkaldelsesbrev den 28. marts 2023.

Regionen har derfor overholdt reglerne om oplysningspligten.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udvidet frit sygehusvalg efter § 87
 • 6, stk. 1, nr. 7, om regionernes oplysningspligt efter § 90 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 87, stk. 2, om udvidet frit sygehusvalg til behandling
 • 87, stk. 4-6, om aftaler og vilkår
 • 90 om regionernes oplysningspligt

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 12, stk. 5, om formålet med regionernes informationsmateriale
 • 20, stk. 1, 3. og 4. pkt., om beregning af tidsfristen

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 3.0 om det udvidede frie sygehusvalg
 • 5.1. om information til patienter, der skal udredes eller behandles på et sygehus