Berettiget opslag på e-journalen

Læge får ikke kritik for at have foretaget et opslag på e-journalen, der indeholdt privatmarkerede behandlingsforløb. Lægen havde alene tilgået forsiden af e-journalen og havde ikke tilgået de privatmarkerede behandlingsforløb.

Sagsnummer:

23SFP12

Offentliggørelsesdato:

3. februar 2023

Juridisk tema:

Opslag i patientjournaler

Faggruppe:

Læger

Kategori:

Patientrettigheder

Der gives ikke kritik til:

 • Læge for indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag den 11. april 2022.

Det betyder, at læge ikke har handlet i strid med sundhedsloven.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

KLAGEN

Der er klaget over:

 • at læge indhentede oplysninger i s e-journal på sundhed.dk uden samtykke den 11. april 2022.

SAGSFREMSTILLING

Disciplinærnævnet har lagt vægt på oplysningerne i journalen, medmindre andet fremgår.

har oplyst, at læge har tilgået hendes e-journal på sundhed.dk, selvom denne var privatmarkeret. Hun har også oplyst, hun fik en henvisning til speciallæge i reumatologi, og at hun bestilte en tid ved læge , men at denne tid blev aflyst.

Læge har oplyst, at henvendte sig til klinikken den 11. april 2022 med henblik på at få en vurdering af rygsmerter/hovedpine. Henvisningen fra egen læge blev på s foranledning hentet ned af klinikkens sekretær. Henvisningen blev senere på dagen vurderet/visiteret af læge . Han slog op på e-journalen på sundhed.dk, hvilket er en væsentlig del af en visitation. Som anført var hele hendes sundhedsjournal privatmarkeret, hvorfor der reelt ikke blev tilgået nogen følsomme oplysninger.

Læge har også oplyst, at der ikke alene på baggrund af henvisningen kunne findes holdepunkter for, at havde en tilstand, der nødvendiggjorde en reumatologisk speciallæge vurdering. Dette blev meddelt til af klinikkens sekretær. Læge har oprettet et visitationsnotat, heraf fremgår det, at s journal på sundhed.dk var privatmarkeret, og at det ikke gav meget mening at vurdere , hvis ikke han kunne tilgå tidligere sundhedsoplysninger. Det fremgår også af notatet, at informeres om ovenstående, forstår og accepterer dette.

Læge har endelig oplyst, at han ikke har omgået patientens privatmarkeringer (værdispring). Han mener, at han er i sin gode ret til at slå op på sundhed.dk ved visitationen. Hvis dette ikke er tilfældet, er det en regulær ”bombe” under visitationssystemet såvel i speciallæge praksis som i hospitalsvæsnet, der dagligt håndterer tusindvis af henvisninger. Det vil være helt absurd, at skulle bede om samtykke.

Disciplinærnævnet har lagt til grund, at læge har slået op på sundhed.dk for at tilgå e-journalen. Disciplinærnævnet har også lagt til grund, at læge ikke har tilgået konkrete forløb på e-journalen, da disse har været privatmarkeret, men at han alene har tilgået forsiden af e-journalen.

Disciplinærnævnet har lagt til grund, at ikke havde givet sit samtykke til, at læge kunne indhente oplysninger i hendes e-journal.

BEGRUNDELSE

Reglerne om indhentning af oplysninger ved elektronisk opslag

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoner. Disciplinærnævnet træffer afgørelse om, hvorvidt sundhedspersonen har handlet i strid med sundhedslovens kapitel 9. Det står i klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

Reglerne i sundhedslovens kapitel 9 handler blandt andet om lovligheden af indhentning af oplysninger i patientjournaler, når indhentningen sker i elektroniske systemer.

Sundhedspersoner kan indhente oplysninger om en patients helbred og andre fortrolige oplysninger. Det kræver dog, at det er nødvendigt i forbindelse med aktuel behandling af patienten. Aktuel behandling kan fx være undersøgelse, diagnosticering eller behandling. Aktuel behandling omfatter dog mere end, at en patient befinder sig fysisk på et behandlingssted.

Aktuel behandling omfatter også forberedelse. Det betyder fx, at aktuel behandling starter, når der er en aftale om behandling. Det kan være, at patienten har bestilt tid, at patienten har anmodet om receptfornyelse m.v. Sundhedspersoner har således adgang til at indhente oplysninger i elektroniske systemer med henblik på forberedelse af konsultationen, ligesom der er adgang til – efter konsultationen – at slå op med henblik på at se prøvesvar og give tilbagemelding til patienten, sende recepten mv. efter, patienten er gået. Indhentning kan ske med eller uden patientens samtykke. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 1.

Patienten kan frabede sig, at sundhedspersoner indhenter oplysninger som led i aktuel behandling. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 5.

Det er muligt for patienter selv at administrere andres adgang til deres helbredsoplysninger på sundhed.dk. Det vil være synligt for sundhedspersoner, hvis patienten har privatmarkeret eller spærret for adgangen til sine sundhedsoplysninger på sundhed.dk. Patienten kan på den måde frabede sig, at sundhedspersoner indhenter oplysninger fra sundhed.dk som led i aktuel behandling.

Sundhedspersoner kan også i andre situationer indhente oplysninger uden patientens samtykke. Det gælder fx, hvis indhentningen er nødvendig for at varetage en åbenbar almen interesse, eller det sker af væsentlige hensyn til patienten, sundhedspersonen eller andre. Det står i sundhedslovens § 42 a, stk. 2.

Det er dog et krav, at formålet med indhentningen klart overstiger hensynet til patientens ret til selv at bestemme.

Disciplinærnævnets resultat

Disciplinærnævnet vurderer, at oplysninger i patientens e-journal er fortrolige oplysninger.

Disciplinærnævnet vurderer også, at læge s indhentning af oplysninger i s e-journal var lovlig. 

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

 • at læge havde modtaget en henvisning fra s praktiserende læge.
 • at læge derfor skulle foretage en sundhedsfaglig vurdering af, om han kunne tilbyde yderligere behandling.
 • at læge ikke alene kunne foretage denne vurdering på baggrund af henvisningen.
 • at læge derfor indhentede oplysninger på sundhed.dk i forbindelse med aktuel behandling af
 • at læge alene tilgik forsiden af e-journalen på sundhed.dk.
 • at via sin privatmarkering på sundhed.dk havde frabedt sig, at sundhedspersoner tilgik bestemte forløb på sundhed.dk.
 • at læge ikke indhentede oplysninger fra de konkrete privatmarkerede behandlingsforløb.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at læge ikke har handlet i strid med sundhedsloven ved sin indhentning af oplysninger om ved elektronisk opslag den 11. april 2022.

REGLER

Disciplinærnævnet har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 995 af 14. juni 2018 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 2, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9
 • § 3, stk. 1 om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 5 om behandlingsbegrebet
 • § 42 a, stk. 1, om indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling
 • § 42 a, stk. 5, om frabedelse af indhentning af elektroniske helbredsoplysninger m.v. i forbindelse med aktuel behandling

Bekendtgørelse nr. 1447 af 15. december 2010 om forretningsorden for Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn:

§ 5, stk. 2 om kompetence for disciplinærnævnets formand og næstformænd