Ret til frit sygehusvalg ikke tilsidesat

Regionen fik ikke kritik, da det ikke var dokumenteret, at patienten havde ønsket frit sygehusvalg.

Sagsnummer:

23SFP122

Offentliggørelsesdato:

5. december 2023

Juridisk tema:

Frit og udvidet frit sygehusvalg

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Region A har overholdt reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt hurtigt nok.
 • du ikke fik lov til selv at vælge sygehus.

Vi tager ikke stilling til den sundhedsfaglige vurdering, herunder afvisningen af din henvisning. En del af klagen er blevet behandlet på en anden sag med sagsnummer ████.

Sagsfremstilling

Vi har brugt oplysningerne i journalen, hvis vi ikke har skrevet andet.

Den 26. juli 2021 blev du henvist af egen læge til Hospital A på grund af mistanke om tuberkulose.

Den 28. juli 2021 blev henvisningen afvist i et korrespondancebrev af en overlæge fra Hospital A.

Den 17. december 2021 blev du henvist fra Hospital B til Afdeling A, Hospital C med henblik på ondartet sygdom og udredning for tuberkulose. I henvisningen er det oplyst under henvisningsdiagnose og ønsket undersøgelse/behandling ”Henvisning til Afdeling A, Hospital C.

Den 20. december 2021 sendte Hospital C henvisningen videre til Hospital A, da du boede i ████.

Samme dag oplyste Hospital A i et korrespondancebrev til Hospital B, at du tidligere var blevet udredt for mistanke om tuberkulose, inflammatorisk/infektiøs sygdom med mere. Hospital A oplyste også, at der ikke forelå nye oplysninger, der gav anledning til en ny henvisning eller nyt udredningsforløb. Hospital A afviste derfor henvisningen.

Den 28. januar 2022 ringede du til Hospital C for at høre, hvornår du kunne få en tid, som følge af henvisningen i december 2021. Du blev oplyst om, at Hospital C havde sendt henvisningen til Hospital A.

Samme dag kontaktede du Hospital A. Du spurgte til om sygehuset havde modtaget henvisningen, som blev sendt i december 2021. Du blev oplyst om, at sygehuset havde modtaget henvisningen, men at den var blevet afvist, og at sygehuset havde sendt et korrespondancebrev den 20. december 2021.

Samme dag blev du igen henvist fra Hospital B til Hospital C med henblik på udredning for tuberkulose. I henvisningen var det oplyst under henvisningsdiagnose ”Henvisning til Afdeling A, Hospital C”. Det fremgik også af henvisningen, at Hospital B havde genfremsendt henvisningen, da du havde oplyst, at Hospital C ikke havde modtaget henvisningen af den 17. december 2021. Samme dag videresendte Hospital C igen henvisningen til Hospital A med notat om, at man der skulle forholde sig til problemstillingen og kontakte dig.

Den 24. april 2023 oplyste Hospital A i et korrespondancebrev til Hospital B, at der ud fra det beskrevne i henvisningen ikke var nye oplysninger, der krævede en ny udredning. Hospital A afviste derfor henvisningen.

Du har oplyst, at Afdeling A, Hospital C har videresendt henvisningen til Hospital A uden dit samtykke, og uden at du er blevet spurgt om dette. Du mener, at det er brud på din ret til frit sygehusvalg.

Regionen har oplyst, at Hospital C ikke har afvist henvisningen, men videresendt den til Hospital A. Regionen har oplyst, at du ikke er bosiddende i optageområdet for Hospital C. Regionen har også oplyst, at Afdeling A, Hospital C primært udreder for kræftsygdomme, og at man ikke udreder for militær tuberkulose. Dette udredes som udgangspunkt i infektionsmedicinsk regi.

Regionen har videre oplyst, at det i henvisningsbrevet ikke var oplyst, at du ønskede at anvende din ret til frit sygehusvalg. Hvis dette havde været noteret, kunne du være blevet udredt på Hospital C, bare ikke i Afdeling A.

Du har oplyst, at din klage vedrører viderehenvisningen af den 28. januar 2022.

Du har også oplyst, at du den 28. januar 2022 blev oplyst af Hospital C, at du hørte til Hospital A. Du oplyste i den forbindelse, at du ønskede behandling på Hospital C, at du havde ret til frit sygehusvalg, og at der ikke var et krav, at der skulle stå i henvisningen, at du ønskede frit sygehusvalg.

Du har også oplyst, at du skulle være blevet udredt ved Afdeling A, Hospital C for de læsioner du havde, og hvis du ikke skulle være udredt ved Afdeling A, skulle sygehuset have henvist dig til rette afdeling. Du mener, at din ret til rettidig behandling er overtrådt, da du aldrig er blevet undersøgt efter viderehenvisningen den 28. januar 2022.

Der er dermed modstridende oplysninger fra dig og regionen om, hvorvidt der blev fremsagt ønske om frit sygehusvalg den 28. januar 2022. Der er ikke flere oplysninger i sagen, der kan støtte den ene forklaring frem for den anden.

Vi har ikke mulighed for at få sagen oplyst mere, fordi vi afgør sagen på skriftligt grundlag. Vi har heller ikke mulighed for at afhøre parter og vidner ved behandlingen.

Vi har ud fra sagens oplysninger ikke kunne lægge til grund, at du den 28. januar 2022 anmodede om frit sygehusvalg.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Hvis sygehuset vurderer, at der ikke skal starte et udredningsforløb og derfor afviser henvisningen, er patienten ikke omfattet af reglerne.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke var i et udredningsforløb, hvorfor du ikke var omfattet af reglerne om retten til hurtig udredning.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du den 17. december 2021 blev henvist fra Hospital B til Afdeling A, Hospital C med henblik på udredning for tuberkulose. Den 20. december 2021 videresendte Hospital C henvisningen til Hospital A, da du boede i ████.
 • du den 28. januar 2022 igen blev henvist fra Hospital B til Hospital C med henblik på udredning for tuberkulose. Hospital C videresendte igen henvisningen til Hospital A.
 • Hospital A afviste henvisningerne, da de ikke vurderede, at der var grundlag for et nyt udredningsforløb.
 • du ikke var under udredning, da dine henvisninger blev afvist af Hospital A.

Regionen har derfor ikke handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om frit sygehusvalg

En patient har normalt ret til selv at vælge sygehus, når patienten er henvist til behandling på et sygehus.

En læge skal henvise til det sygehus, patienten vælger, hvis sygehuset kan behandle patientens sygdom. Lægen henviser på vegne af regionen.

En afdeling på et sygehus kan afvise at modtage patienter på grund af kapacitet. Det betyder, at afdelingen kan afvise patienten, hvis afdelingen ikke har plads. Afdelingen kan også afvise patienter, hvis afdelingen har væsentligt længere ventetider til behandlingen end andre afdelinger. Det er, fordi der skal være plads til de patienter, der bor i den region, hvor afdelingen er placeret.

Vores resultat

Vi vurderer, at din ret til selv at vælge sygehus blev overholdt.

Vi har lagt vægt på, at:

 • du den 17. december 2021 blev henvist fra Hospital B til Afdeling A, Hospital C med henblik på udredning for tuberkulose.
 • Hospital C den 20. december 2021 videresendte henvisningen fra Hospital B til Hospital A, da du boede i ████. I henvisningen stod det oplyst under henvisningsdiagnose og ønsket undersøgelse/behandling ”Henvisning til Afdeling A, Hospital C”.
 • du den 28. januar 2022 igen blev henvist fra Hospital B til Hospital C med henblik på udredning for tuberkulose. I henvisningen var det oplyst under henvisningsdiagnose ”Henvisning til Afdeling A, Hospital C”. Hospital C videresendte igen henvisningen til Hospital A.
 • det ikke fremgår af henvisningerne, at du ønskede at benytte det frie sygehusvalg til Hospital C.
 • det ikke er dokumenteret, at du ønskede at blive henvist til Hospital C den 28. januar 2022.

Regionen har derfor overholdt reglerne om retten til frit sygehusvalg.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • 6, stk. 1, nr. 4, om frit sygehusvalg efter § 86

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 86 om frit sygehusvalg

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning
 • 15, stk. 1, om frit sygehusvalg
 • 15, stk. 4, om frit sygehusvalg uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling
 • 15, stk. 5, om henvisning til det sygehus, patienten vælger
 • 16, stk. 1, om afvisning af kapacitetsmæssige årsager

Vejledninger

Vejledning nr. 9988 af 22. september 2016 om frit sygehusvalg, udvidet frit sygehusvalg, ret til hurtig udredning og information til henviste patienter:

 • 1.0 om det frie sygehusvalg.
 • 2.0 om ret til hurtig udredning