Patienten blev ikke udredt inden for fristen

Bopælsregionen havde ansvaret for, at patienten blev udredt inden for fristen på 30 dage, selv om et sygehus i en anden region deltog i udredningen. Fristen løb fra tidspunktet for beslutningen om at udrede patienten for kræft.

Sagsnummer:

23SFP124

Offentliggørelsesdato:

21. december 2023

Juridisk tema:

Ret til hurtig udredning på sygehus

Kategori:

Patientrettigheder

Region A har ikke overholdt reglerne om maksimale ventetider.

Region A har ikke overholdt reglerne om retten til hurtig udredning.

Region B har ikke overholdt reglerne om maksimale ventetider.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du ikke blev udredt hurtigt nok.
 • du ikke blev tilbudt forundersøgelser og operation inden for de maksimale ventetider.

Vi tager stilling til, om Region A tilbød dig rettidig udredning i de to udredningsforløb, som startede på baggrund af din PET-CT-skanning den 22. oktober 2019. Vi tager også stilling til, om Region A i disse forløb tilbød dig en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider.

Vi tager stilling til, om Region B tilbød dig en operation inden for de maksimale ventetider.

Vi tager ikke stilling til den sundhedsfaglige vurdering. Denne del af din klage er behandlet på sagen med sagsnummer.

Sagsfremstilling

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

Den 16. oktober 2019 blev du via egen læge indlagt på Afdeling A på Hospital A, Region A med mistanke om en blodprop i hjertet (akut koronarsyndrom). Du havde gennem to dage haft åndenød og trykken i brystet. Under indlæggelsen fik du blandt andet den 22. oktober foretaget en PET-CT-skanning med henblik på at finde årsagen til smerterne.

Den 23. oktober 2019 forelå svaret på skanningen. Den viste en suspekt forandring i endetarmen, hvorfor der blev foreslået videre udredning med en kikkertundersøgelse (koloskopi). Skanningen viste også kraftig opladning i et område i bugspytkirtlen, hvorfor der yderligere blev foreslået, at du fik foretaget en CT-skanning af bugspytkirtlen.

Samme dag blev du udskrevet fra Afdeling A. Du blev i den forbindelse oplyst om, at du på baggrund af fundene blev henvist til videre udredning i pakkeforløb i Afdeling B på Hospital B, Region A. Der blev sendt en samlet henvisning den 24. oktober 2019.

Forløbet vedrørende endetarmen

Den 25. oktober 2019 blev der i Afdeling B, Region A planlagt en kikkertundersøgelse af endetarmen (koloskopi) som foreslået i henvisningen.

Den 7. november 2019 blev kikkertundersøgelsen gennemført. Ved undersøgelsen blev der fundet en polyp, som man vurderede var godartet. Du skulle have foretaget en ultralydsundersøgelse af tarmen (TRUS), for at man kunne lægge en behandlingsplan.

Den 15. november 2019 blev ultralydsundersøgelsen gennemført, og på baggrund af denne blev det vurderet, at du skulle tilbydes fjernelse af polyppen ved en operation (TEO-operation). Du blev informeret om operationen og gav dit samtykke til denne. Behandlingstilbuddet skulle endeligt fastlægges på en multidisciplinær teamkonference (MDT).

Forløbet vedrørende bugspytkirtlen

Den 24. oktober 2019 blev der i Afdeling B, Region A planlagt en CT-skanning af bugspytkirtlen som foreslået i henvisningen.

Den 1. november 2019 blev CT-skanningen gennemført, og svaret forelå den 4. november 2019. Skanningen viste en cyste i bugspytkirtlen, og det kunne ikke udelukkes, at den var ondartet. Derfor blev der planlagt en supplerende indvendig ultralydsundersøgelse af bugspytkirtlen (EUS).

Den 15. november 2019 blev ultralydsundersøgelsen gennemført, og ved denne så man en forandring, som kunne være en tumor. Du blev derfor samme dag henvist til drøftelse på en multidisciplinær teamkonference på Afdeling C på Hospital C, Region B.

Den 27. november 2019 blev undersøgelserne drøftet på en konference på Hospital C, Region B. Her anbefalede man en MR-skanning af galdevejene og bugspytkirtelgangen (MRCP).

Den 5. december 2019 blev du telefonisk orienteret om svaret fra konferencen, og du fik efterfølgende udført en MRCP-skanning den 9. december 2019.

Den 13. december 2019 blev du telefonisk oplyst om, at skanningen så normal ud, men man afventede, at den blev drøftet på en konference på Hospital C, Region B den 20. december 2019.

Den 20. december 2019 blev alle undersøgelserne drøftet på en multidisciplinær teamkonference på Hospital C, Region B. Her vurderede man på baggrund af PET-CT-skanningen fra den 22. oktober 2019, at tumoren kunne være ondartet, selv om den ikke kunne ses på MR-skanningen. Der blev derfor booket tid til delvis fjernelse af bugspytkirtlen ved en operation (Whipple’s operation). Før operationen skulle du møde til vurdering af, om det var muligt at operere dig.

Den 23. december 2019 modtog du derfor en indkaldelse til forundersøgelse den 14. januar 2020 på Afdeling C, Hospital C, Region B.

Den 27. december 2019 blev dit forløb gennemgået ved en samtale i Afdeling B på Hospital B, Region A. Du blev her orienteret om, at man på konferencen på Hospital C, Region B havde revurderet PET-CT-skanningen og vurderet, at opladningen i bugspytkirtlen var så betydelig, at man ville tilbyde dig en operation. Du var derfor blevet indkaldt til forundersøgelse.

Den 3. januar 2020 blev du indkaldt til indlæggelse på Hospital C, Region B den 28. januar 2020 forud for operationen. I brevet var der ikke information om dine patientrettigheder.

Den 14. januar 2020 mødte du til den planlagte forundersøgelse på Hospital C, Region B. Det blev vurderet, at du kunne gennemføre den planlagte operation, og du gav dit samtykke til operationen.

Den 29. januar 2020 blev operationen gennemført.

Dine og regionernes oplysninger

Du har oplyst, at du efter din indlæggelse skulle afvente et brev i e-boks, men der skete intet. Du måtte ringe forgæves mange gange, indtil du fik fat i Kræftens Bekæmpelse og fik tildelt en tovholder, der fortalte, at der skulle være møde om din sag den 20. december 2019. Dette var meget sent.

Du har også oplyst, at du i forbindelse med operationen gjorde opmærksom på, at der var 14 dages behandlingsgaranti. Dette var lægen ligeglad med, da de først kunne operere dig den 29. januar 2020. Du fik at vide, at du ikke skulle ringe rundt, da de var de eneste der kunne lave denne operation.

Region A har oplyst, at du blev henvist til udredning for to potentielle kræftsygdomme. Der blev derfor planlagt i alt 4 undersøgelser, som alle blev gennemført parallelt inden for 30 dage. Al planlagt og formodet nødvendig udredning for de to kræftsygdomme blev således gennemført inden for 30 dage. På grund af et ønske om en supplerende MR-skanning af bugspytkirtlen blev det ene udredningsforløb ikke afsluttet inden for 30 dage.

Region B har ikke udtalt sig til sagen.

Da der ikke er oplysninger om det i journalen, har vi lagt til grund, at Region B ikke oplyste dig om muligheden for operation på andre sygehuse i Danmark eller i udlandet eller vurderede grundlaget for at kontakte Sundhedsstyrelsen.

Begrundelse

Reglerne om retten til hurtig udredning

Når en patient bliver henvist til udredning på et sygehus, har patienten ret til at blive udredt inden for 30 dage, hvis det er fagligt muligt.

Det betyder, at sygehuset, når det er fagligt muligt, skal tilrettelægge udredningsforløbet, så patienten inden for fristen kan få at vide, hvad patienten fejler, eller eventuelt at patienten ikke fejler noget. Sygehuset skal også oplyse, om patienten skal observeres, behandles eller ikke behandles. Fristen på 30 dage løber fra den dag, sygehuset modtager henvisningen.

Hvis en patient er under udredning for én sygdom, og det på sygehuset bliver vurderet, at patienten skal udredes for en anden sygdom, starter der et separat udredningsforløb. Fristen på 30 dage løber fra det tidspunkt, hvor beslutningen om udredning bliver taget.

Regionen skal om nødvendigt planlægge mere end en undersøgelse samme dag. Tilsvarende gælder for tværgående konferencer, røntgenkonferencer og lignende.

Hvis en patient skal gennemgå en række undersøgelser, analyser og prøver, som man af faglige årsager ikke kan nå på 30 dage, er dette en gyldig årsag til, at fristen på 30 dage overskrides. Faglige årsager kan fx være prøver med lang svartid. Faglige årsager kan også være undersøgelser, som må iværksættes, fordi det ikke kunne forudses, at de planlagte undersøgelser ikke kunne afdække patientens tilstand i tilstrækkelig grad.

Kapacitetsmæssige årsager kan ikke begrunde, at fristen på 30 dage overskrides. Travlhed, personalets sygdom, ferie og øvrigt fravær er eksempler på kapacitetsmæssige årsager.

Hvis en tid til udredning ligger senere end 30 dage fra henvisningen, er det i strid med retten til hurtig udredning, medmindre det på grund af faglige årsager ikke er muligt at tilrettelægge forløbet, så det næste skridt i udredningen ligger inden for fristen.

Det er patientens bopælsregion, der har pligt til at udrede patienten inden for fristen. Det gælder, selv om regionen samarbejder med et sygehus i en anden region, som foretager en del af udredningen.

Vores resultat

Vi vurderer, at du blev udredt inden for 30 dage i forløbet vedrørende endetarmen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • dit udredningsforløb startede den 23. oktober 2019, da det blev besluttet, at du på baggrund af PET-CT-skanningen skulle udredes i Afdeling B, Region A. Fristen på 30 dage udløb derfor den 22. november 2019.
 • du var færdigudredt den 15. november 2019, da du blev informeret om, at man ville tilbyde dig en operation (TEO-operation). Du blev derfor udredt, inden fristen udløb.

Vi vurderer, at du ikke blev udredt inden for 30 dage i forløbet vedrørende bugspytkirtlen, og at det ikke var på grund af faglige årsager.

Vi har lagt vægt på, at:

 • dit udredningsforløb startede den 23. oktober 2019, da det blev besluttet, at du på baggrund af PET-CT-skanningen skulle udredes i Afdeling B, Region A. Fristen på 30 dage udløb derfor den 22. november 2019.
 • du endnu ikke var færdigudredt, da fristen udløb, da du afventede svar på en konference på Hospital C, Region B.
 • regionen ikke har beskrevet nogen faglig årsag til, at du først blev drøftet på en konference efter fristens udløb.

Region A har derfor handlet i strid med reglerne om retten til hurtig udredning.

Reglerne om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Der er maksimale ventetider for behandling af patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling for en livstruende kræftsygdom.

Kan sygehuset ikke overholde ventetiden, skal regionen med patientens samtykke tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kan overholde ventetiden. Det kan være et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et offentligt eller privat sygehus i udlandet. Hvis dette ikke er muligt, skal regionen straks oplyse dette til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det.

Det er bopælsregionen, der som udgangspunkt har ansvaret for at tilbyde patienten behandling inden for de maksimale ventetider. Hvis bopælsregionen har indgået aftale om, at en patient skal henvises til behandling i en anden region, er det dog den behandlende region, der har ansvaret.

Reglerne om maksimale ventetider handler om ventetiden på bestemte dele af undersøgelsen og behandlingen. Reglerne handler derimod ikke om længden af det samlede undersøgelses- og behandlingsforløb. Den samlede ventetid før den egentlige kræftbehandling er derfor ikke omfattet af reglerne om maksimale ventetider. Reglerne svarer heller ikke altid til de mål for ventetider, som findes i Sundhedsstyrelsens kræftpakker. Det er fordi et kræftpakkeforløb ikke er en patientrettighed. Pakkeforløbet er en lægefaglig målsætning for, hvordan behandlingen af en kræftpatient bør være.

Forundersøgelse

En patient skal have tilbudt en forundersøgelse inden for 14 dage, når patienten efter undersøgelse hos en læge henvises til nærmere udredning på et sygehus for en påvist kræftsygdom. Det gælder også, hvis der på baggrund af undersøgelsen er mistanke om en kræftsygdom.

Hvis der opstår mistanke om kræft i forbindelse med en patients behandling på et sygehus, regnes de 14 dage fra dette tidspunkt.

Operation

En operation for kræft skal ske inden for 14 dage, fra patienten har givet samtykke til operationen. Operationen skal også tilbydes senest 28 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen.

En beslutning ved en multidisciplinær teamkonference om et konkret behandlingstilbud til en patient skal sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.

Vores resultat

Forundersøgelser

Vi vurderer, at du blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider i forløbet vedrørende bugspytkirtlen.

Vi har lagt vægt på, at:

 • mistanken om kræft opstod den 23. oktober 2019, hvor svaret på PET-CT-skanningen forelå.
 • du fik en forundersøgelse i form af en CT-skanning af bugspytkirtlen den 1. november 2019. Det er mindre end 14 dage, fra mistanken om kræft opstod.

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt en forundersøgelse inden for de maksimale ventetider i forløbet vedrørende endetarmen.

 • mistanken om kræft opstod den 23. oktober 2019, hvor svaret på PET-CT-skanningen forelå.
 • du fik en forundersøgelse i form af en kikkertundersøgelse den 7. november 2019. Det er mere end 14 dage, fra mistanken om kræft opstod.

Region A har derfor handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Operation

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Vi har lagt vægt på, at:

 • det ved konferencen den 20. december 2019 blev besluttet, at du skulle have et konkret behandlingstilbud i form af en operation. Dette sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.
 • du gav samtykke til operationen den 14. januar 2020.
 • du blev opereret den 29. januar 2020. Det er mere end 14 dage, fra du gav samtykke. Det er også mere end 28 dage fra konferencebeslutningen.
 • regionen ikke oplyste dig om muligheden for operation inden for de maksimale ventetider på andre sygehuse i Danmark eller i udlandet eller vurderede grundlaget for at kontakte Sundhedsstyrelsen.

Region B har derfor handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Regler

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 6, stk. 1, nr. 4, om udredning efter § 82 b i sundhedsloven
 • 6, stk. 1, nr. 5, om maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 1011 af 17. juni 2023 af sundhedsloven:

 • 82 b, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 82 b, stk. 3, om nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • 88 om maksimale ventetider

Bekendtgørelse nr. 657 af 28. juni 2019 om ret til sygehusbehandling m.v.:

 • 14, stk. 1, om udredning inden for 1 måned
 • 20, stk. 1, 2. pkt., om beregning af tidsfristen for udredning

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

 • 1, stk. 1, om den omfattede patientgruppe
 • 2, stk. 1, nr. 1-5, om tidsfristerne for iværksættelse af forundersøgelse eller behandling
 • 4 om patientens fremmøde og tidsfrister
 • 7, stk. 1, om bopælsregionens ansvar for at tilbyde behandling
 • 7, stk. 2, om regionen kan tilbyde patienten behandling inden for den maksimale ventetid
 • 8, stk. 1, om regionens henvisningspligt til en anden region eller udlandet
 • 8, stk. 2, om henvisning til behandling i en anden region
 • 10 om meddelelse til Sundhedsstyrelsen

Vejledninger

Vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdomme

 • Afsnittet om definition af patientgruppe
 • Afsnittet om henvisning og opgørelse af maksimale ventetid
 • Afsnittet om procedure hvis der ikke findes behandlingssted

Offentliggjorte afgørelser

Vi har også brugt en eller flere af vores offentliggjorte afgørelser som vejledning ved vurderingen af din sag. Du kan finde vores offentliggjorte afgørelser på vores hjemmeside stpk.dk:

 • 23SFP17, offentliggjort den 14. februar 2023