Krav om at dokumentere opfyldelse af handlepligten

Regionen skal sikre og journalføre, at patienten er blevet oplyst om de konkrete muligheder for operation på andre sygehuse, når de maksimale ventetider ikke kan overholdes. Det er ikke nok at notere, at patienten accepterer, at ventetiden overskrides.

Sagsnummer:

23SFP17

Offentliggørelsesdato:

14. februar 2023

Juridisk tema:

Hurtig behandling af kræft- og hjertesygdomme

Kategori:

Patientrettigheder

Region har handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

Det betyder, at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Det betyder også, at regionen ikke undersøgte og oplyste dig om de konkrete muligheder for at blive opereret inden for de maksimale ventetider på andre sygehuse.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Vi tager ikke stilling til den lægefaglige vurdering. Det betyder, at vi ikke tager stilling til, om du blev tilbudt den rigtige undersøgelse eller den rigtige behandling. Denne del af klagen er behandlet på sagen med sagsnummer , som du efterfølgende har anmodet om at få genoptaget.

SAGSFREMSTILLING

Vi har lagt vægt på oplysningerne i journalen, hvis der ikke står andet.

I januar 2022 startede du i et udredningsforløb i , Hospital A på grund af fundet af en knude i dit højre bryst. Den 31. januar 2022 fik du foretaget en klinisk mammografi, og der blev samtidig udtaget vævsprøver (biopsier) fra knuden i brystet og fra lymfeknuder i armhulen. Du blev efterfølgende henvist til yderligere undersøgelser i form af en røntgenundersøgelse af brystkassen og en MR-skanning.

Den 9. februar 2022 forelå svaret på undersøgelserne og vævsprøverne. Prøverne viste, at knuden i brystet var ondartet, og at kræften havde spredt sig til højre armhule. Du fik information om dette ved en samtale samme dag. Samme dag fik du også information og vejledning om operation med fjernelse af brystet og lymfeknuderne i armhulen (mastektomi med aksilrømning), og der blev udført anæstesiologisk tilsyn. Før du kunne få en endelig behandlingsplan skulle det dog drøftes på en multidisciplinær teamkonference, om du skulle have anden behandling forud for operationen for at mindske knuden og derved muliggøre en brystbevarende operation.

Den 21. februar 2022 blev det på baggrund af en foretaget PET-CT-skanning besluttet på en multidisciplinær teamkonference, at du skulle tilbydes operation som det første. Herefter ville man tage stilling til, om du skulle tilbydes efterbehandling med kemoterapi.

Den 22. februar 2022 fik du telefonisk besked om, at du blev tilbudt en operation i form af højresidig mastektomi med aksilrømning.

Den 23. februar 2022 blev operationsdatoen fastsat til den 10. marts 2022.

Den 2. marts 2022 ringede overlægen til dig for at svare på en mail, som du havde sendt til afdelingen. Ved samtalen fik du svar på dine spørgsmål til operationen. Det blev også noteret i din journal, at du accepterede, at behandlingsgarantien blev overskredet med to dage. Senere samme dag kontaktede du afdelingen og oplyste, at du ønskede dit forløb flyttet til Hospital B.

Du har oplyst, at du allerede den 22. februar 2022 burde have fået oplysning om, at operationsdatoen den 10. marts 2022 var en overskridelse af fristen, da operationsdatoen var kendt på dette tidspunkt. skulle allerede da have prøvet at finde et andet sted til dig. Først den 2. marts 2022 bad overlægen om dit samtykke til, at fristen blev overskredet med to dage. Du fik i den forbindelse at vide, at det var svært at finde et andet sted. Dette var dog ikke korrekt, for du vidste, at der var plads i .

Det fremgår ikke konkret af journalnotatet, at du gav dit samtykke til operationen ved telefonsamtalen den 22. februar 2022. På baggrund af de øvrige journalførte oplysninger, herunder aftalen om indlæggelse på patienthotellet i forbindelse med operationen, har vi dog lagt til grund, at du gav dit samtykke i forbindelse med samtalen.

Da der ikke er oplysninger om det i journalen, har vi lagt til grund, at regionen ikke oplyste dig om muligheden for operation på andre sygehuse i Danmark eller i udlandet eller vurderede grundlaget for at kontakte Sundhedsstyrelsen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om maksimale ventetider ved behandling af kræft

Der er maksimale ventetider for behandling af patienter, der er henvist til undersøgelse eller behandling for en livstruende kræftsygdom.

Det betyder, at en operation for kræft skal ske inden for 14 dage, fra patienten har givet samtykke til operationen. Operationen skal også tilbydes senest 28 dage, fra sygehuset har modtaget henvisningen.

En beslutning ved en multidisciplinær teamkonference om et konkret behandlingstilbud til en patient skal sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.

En patient skal have besked om muligheden for behandling inden for de maksimale ventetider senest 11 kalenderdage efter henvisningen eller konferencebeslutningen. Patienten skal have en tid, hvis sygehuset kan overholde ventetiden.

Kan sygehuset ikke overholde ventetiden, skal regionen med patientens samtykke tilbyde henvisning til et andet sygehus, som kan overholde ventetiden. Det kan være et sygehus i en anden region, et privat sygehus her i landet eller et offentligt eller privat sygehus i udlandet. Hvis dette ikke er muligt, skal regionen straks oplyse dette til Sundhedsstyrelsen, hvis patienten ønsker det.

Hvis patienten ikke ønsker at tage imod tilbuddet om behandling inden for den maksimale ventetid på et andet sygehus i Danmark eller i udlandet, men i stedet ønsker behandling i bopælsregionen på en dato, der ligger ud over den maksimale ventetid, skal dette dokumenteres i journalen. Det er i den forbindelse ikke tilstrækkeligt, at det dokumenteres, at patienten accepterer, at den maksimale ventetid ikke kan overholdes. Det skal samtidig dokumenteres, at regionen har undersøgt og informeret patienten om, hvilke konkrete muligheder patienten har for at blive behandlet inden for den maksimale ventetid på et andet sygehus i Danmark eller i udlandet.

Vores resultat

Vi vurderer, at du ikke blev tilbudt en operation inden for de maksimale ventetider.

Vi vurderer også, at regionen ikke undersøgte og oplyste dig om de konkrete muligheder for at blive opereret inden for de maksimale ventetider på andre sygehuse.

Vi har lagt vægt på:

 • at det ved konferencen den 21. februar 2022 blev besluttet, at du skulle have et konkret behandlingstilbud i form af en operation. Dette sidestilles med modtagelse af en henvisning til behandling.
 • at du gav dit samtykke til operationen den 22. februar 2022.
 • at du den 23. februar 2022 blev booket til operation den 10. marts 2022. Det er mere end 14 dage, fra du gav dit samtykke.
 • at du den 2. marts 2022 og efter egen henvendelse blev informeret om, at den maksimale ventetid ikke kunne overholdes. Det er mindre end 11 kalenderdage fra konferencebeslutningen.
 • at du accepterede, at den maksimale ventetid ikke blev overholdt.
 • at du imidlertid ikke blev informeret om, hvorvidt det var muligt at blive opereret inden for den maksimale ventetid på andre sygehuse og i givet fald hvilke.

Regionen har derfor handlet i strid med reglerne om maksimale ventetider.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, stk. 1, nr. 5, om maksimale ventetider for behandling af livstruende sygdomme efter § 88 i sundhedsloven

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 88 om maksimale ventetider

Bekendtgørelse nr. 584 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmiske hjertesygdomme:

 • § 1, stk. 1, om den omfattede patientgruppe
 • § 2, stk. 1, nr. 1-5, om tidsfristerne for iværksættelse af forundersøgelse eller behandling
 • § 4 om patientens fremmøde og tidsfrister
 • § 7, stk. 2, om regionen kan tilbyde patienten behandling inden for den maksimale ventetid
 • § 8, stk. 1, om regionens henvisningspligt til en anden region eller udlandet
 • § 8, stk. 2, om de nærmere regler om regionernes forpligtelser efter stk. 1 og 2
 • § 10 om meddelelse til Sundhedsstyrelsen

Vejledninger

Vejledning nr. 9259 af 28. april 2015 om maksimale ventetider ved behandling af kræft og visse tilstande ved iskæmisk hjertesygdomme.

 • Afsnittet om definition af patientgruppe
 • Afsnittet om henvisning og opgørelse af maksimale ventetid
 • Afsnittet om procedure hvis der ikke findes behandlingssted