Ret til godtgørelse for anden behandling samme dag

Regionen gav afslag på kørselsgodtgørelse til indlæggelse til fødsel, fordi der var givet godtgørelse i forbindelse med igangsættelsen af fødslen samme dag. Patienten havde ret til kørselsgodtgørelse, da der var tale om to separate behandlinger.

Sagsnummer:

23SFP18

Offentliggørelsesdato:

20. februar 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Region :

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du havde ret til kørselsgodtgørelse.

Regionen skal udbetale 282,75 kr. til dig.

Du kan læse mere på de næste sider.

KLAGEN

Du har klaget over:

 • at du fik afslag på kørselsgodtgørelse til og fra din behandling på sygehuset.

SAGSFREMSTILLING

Den 29. juli 2022 kl. 8.20 var du til ambulant behandling på , hvor du fik sat fødslen i gang. Du tog hjem efter den ambulante behandling. Du søgte om kørselsgodtgørelse og regionen udbetalte godtgørelse.

Den 29. juli kl. 23.45 blev du indlagt til behandling på i forbindelse med fødslen. Du søgte igen om kørselsgodtgørelse.

Den 14. december 2022 gav regionen dig afslag på kørselsgodtgørelse. Du fik afslag, fordi du har fået kørselsgodtgørelse for den første behandling, du var til samme dag.

Du har oplyst, at du fik sat fødslen i gang om formiddagen den 29. juli 2022 og kørte hjem igen, hvorefter du kom tilbage kl. 23.45 og fødte kl. 01.25. Du har således oplyst, at du har kørt i bil frem og tilbage to gange, og at du først kom hjem efter fødslen den 30. juli 2022. Du har endelig oplyst, at du således kun har fået kørselsgodtgørelse i forbindelse med din igangsættelse af fødslen.

Det fremgår af din ansøgning vedrørende din indlæggelse, at du ikke er pensionist, og at du ikke kunne tage offentlig transport, samt at du var indlagt. 

Vi har lagt til grund, at du ikke blev tilbudt at blive indlagt i umiddelbar forlængelse af din ambulante behandling om formiddagen.

BEGRUNDELSE

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra sygehus, hvis én af betingelserne er opfyldt. Patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis der er mere end 50 km til det sygehus, der kan tilbyde den nødvendige behandling.

Ved beregning af afstanden bruger man den korteste rute på Krak. Det gælder også, selvom en længere rute er mere praktisk. Krak viser den korteste rute, hvis man vælger funktionen ”Alternativ rute”. Ved beregningen bruger man sygehusets hovedadresse.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse der svarer til, hvad turen ville koste med det billigste, forsvarlige transportmiddel. Det gælder også, selvom patienten har taget et dyrere transportmiddel.

En patient kan kun få kørselsgodtgørelse til et sygehus, hvis udgiften frem og tilbage er over 104 kr. i alt.

Regionen skal beregne kørselsgodtgørelsen efter Skatteministeriets laveste beløb, hvis patienten kører til behandling i bil. Beløbet er 2,17 kr. pr. km.

Vores resultat

Vi vurderer, at du havde ret til kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehuset.

Vi har lagt vægt på:

 • at der er 65,3 km mellem din bopæl og sygehuset.
 • at der er 65 km mellem sygehuset og din bopæl.
 • at du derfor opfyldte betingelsen om en afstand på mere end 50 km til det sygehus, der kunne tilbyde dig den nødvendige behandling.
 • at din behandling tidligere på dagen den 29. juli 2022 var ambulant.
 • at din indlæggelse ikke lå i forlængelse af den ambulante behandling.
 • at du ikke kunne benytte offentlig transport, hvorfor det billigste forsvarlige transportmiddel var kørsel i bil.
 • at udgiften til kørsel i bil til og fra var 65,3 km + 65 km x 2,17 kr. = 282,75 kr.
 • at regionen skal udbetale 282,75 kr. til dig i kørselsgodtgørelse.

Vi ændrer derfor regionens afgørelse af 14. december 2022 om kørselsgodtgørelse til og fra behandling på sygehus.

REGLER

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • § 6, nr. 13, om regionens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • § 171 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • § 15 om kørsel eller kørselsgodtgørelse til sygehusbehandling
 • 30 om billigste, forsvarlige transportmiddel
 • 31, stk. 2, om udgiftens størrelse
 • 31, stk. 7, om regulering af udgiftens størrelse

Sundhedsministeriets cirkulære nr. 9925 af 11. november 2021 om regulering for 2022 af beløbsgrænser ved befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven

Skatteministeriets cirkulære nr. 9528 af 12. maj 2022 om satsregulering pr. 1. januar 2022 og pr. 1. maj 2022 for tjenesterejser