Relevant at afvise kirurgisk vurdering af et knæ

Sygehus får ikke kritik for afvisning til kirurgisk vurdering, da der ikke forinden var behandlet med træning hos en fysioterapeut. Der var ikke i sygehistorien eller i objektive fund tegn på eller mistanke om en kirurgisk behandlingsmulig skade.

Sagsnummer:

23SFP21

Offentliggørelsesdato:

2. marts 2023

Speciale:

Ortopædkirurgi

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Ortopædkirurgisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Ortopædkirurgisk Afdeling, , den 9. december 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • det ikke var relevant at afvise en henvisning til undersøgelse af et knæ.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 9. december 2022 sendte Ortopædkirurgisk Afdeling, besked til s praktiserende læge om, at de havde afvist den praktiserende læges henvisning til en vurdering af s knæ.

I afvisningen stod der, at henvisningen blev returneret, da den manglede oplysninger vedrørende gennemført fysioterapeutisk vejledt genoptræning, som var første behandling af patienter med knæsmerter uden aflåsninger eller løshed i ledbåndene.

I henvisningen fra den praktiserende læge stod der, at havde haft belastningsrelaterede knæsmerter gennem flere måneder, ikke hvilesmerter. Hun havde igangsætningssmerter og desuden smerter i venstre akillessene og venstre fod ved belastning. Smerterne var ikke opstået ved en skade. Hendes gang var almindelig. Hun kunne løfte benet strakt, og der var mistanke om en bakers cyste. En bakers cyste er en væskefyldt udposning af ledkapslen på bagsiden af knæet. Der var ingen ansamlinger eller skuren, og hun havde normal bevægelighed og ingen ømhed. En røntgenundersøgelse havde vist normale forhold, men var belastet af generne.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Ortopædkirurgisk Afdeling, , for behandlingen

Vi har lagt vægt på, at:

  • det var relevant, at Ortopædkirurgisk Afdeling, , den 9. december 2022 afviste henvisningen til en knæundersøgelse, idet knæet ikke forinden var blevet behandlet med træning hos en fysioterapeut. Der var ikke i den beskrevne sygehistorie eller ved de objektive fund tegn på eller mistanke om en kirurgisk behandlingsmulig skade eller lidelse, idet der stod i henvisningen, at havde haft knæsmerter gennem flere måneder ved belastning og smerter i venstre akillessene og fod med normal gang, fri bevægelighed, ingen gener ved undersøgelsen af knæet, og en røntgenundersøgelse havde vist normale forhold.

Styrelsen kan oplyse, at ved længerevarende smerter i et knæ vil der ofte være behov for udredning af årsagen hertil med afklaring af behandlingsmulighederne. Såfremt der i sygehistorien eller objektivt er tegn på eller mistanke om kirurgisk behandlingsmulig eller behandlingskrævende skade eller lidelse, skal der henvises til en kirurgisk vurdering, og i modsat fald skal der indledningsvist forsøges konservativ behandling med genoptræning og eventuelt smertestillende medicin i en tidsbegrænset periode. Smerter er subjektive og afhænger af den enkeltes smertehåndtering, og smerter i bevægeapparatet er ikke nødvendigvis ensbetydende med kirurgiske behandlingsmuligheder.

  • afvisningen indeholdt en relevant instruks for genoptræning, og der kunne via den praktiserende læge tages kontakt til knækirurgerne ved spørgsmål og behov for afklaring, hvoraf afvisningen samlet set var relevant og sundhedsfaglig forsvarlig.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 9. december 2022 på Ortopædkirurgisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed