Forkert beskrivelse af MR-scanningsbilleder

Et privathospital får kritik for at beskrive et sædvanligt antal punktformede forandringer i forhold til patientens alder som flere blodpropbetingede vævsskader i pandelapperne.

Sagsnummer:

23SFP24

Offentliggørelsesdato:

24. marts 2023

Speciale:

Røntgen (radiologi)

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • (CVR ) for behandlingen den 28. december 2021.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på , den 28. december 2021.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • scanningsbillederne ikke blev tolket og beskrevet på relevant og tilstrækkelig vis.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 28. december 2021 blev MR-scanningsbilleder af 60-årige s hoved beskrevet på . Scanningen blev foretaget med henblik på at undersøge kranienerverne som følge af et påvist høretab på venstre øre (venstresidig diskant asymmetri) ved en undersøgelse af hørelsen (audiometri).

har til sagen oplyst, at der fejlagtigt blev beskrevet flere blodpropper i hjernen, og at det efterfølgende blev vurderet, at der var tale om aldersbetingede forandringer og ikke blodpropper.

har i en udtalelse til sagen oplyst, at MR-scanningen blev foretaget med henblik på at undersøge for en tumor i øret. Det er anført, at det forhold, at et andet behandlingssted efterfølgende anvendte beskrivelsen af scanningsbillederne som grundlag for at iværksætte behandling mod blodpropper i hjernen, var en fejl, idet scanningsbillederne på forkert vis blev brugt til et andet formål, end det de var beskrevet til.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Styrelsen har til brug for sagen indhentet og gennemset scanningsbilleder af den 28. december 2021 fra .

Vi vurderer, at der er grundlag for at kritisere for behandlingen

Vi har lagt vægt på, at:

  • scanningsbillederne ikke blev tolket og beskrevet på relevant og tilstrækkelig vis, da der blev beskrevet flere blodpropbetingede vævsskader i pandelapperne (lakunære infarkter). Det er styrelsens vurdering, at scanningsbillederne viser et sædvanligt antal punktformede forandringer (uspecifikke WM-læsioner) i forhold til s alder, ligesom scanningsbillederne ikke viser tegn på en hjernetumor. På baggrund heraf var det en fejl, at forandringerne blev beskrevet som vævsskader i pandelapperne betinget af blodpropper.
  • oplysningerne fra om, at billedbeskrivelsen blev anvendt til et andet formål end tilsigtet, ikke har betydning for vurderingen af, om beskrivelsen af scanningsbillederne var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 28. december 2021 på var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • § 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed