Ikke kritik for at iv-behandling gik subkutan

Sygehus får ikke kritik for, at iv-behandling med præparatet Bikarbonat løb ud i underhuden på patienten. Behandlingen med Bikabonat blev givet i akut behandling efter genoplivning fra hjertestop grundet indtag af piller og alkohol.

Sagsnummer:

23SFP40

Offentliggørelsesdato:

17. maj 2023

Speciale:

Anæstesiologi/intensiv

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Sygehuse/hospitaler

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives ikke kritik til:

  • , for behandlingen på Anæstesiologisk Afdeling.

Det betyder, at behandlingen var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på Anæstesiologisk Afdeling på , den 26. oktober 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er, at:

  • Der blev ikke foretaget relevant behandling med præparatet Bikarbonat, herunder at indgiftsmetoden ikke var korrekt.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

på 66 år blev den 26. oktober 2022 indlagt akut på , idet han havde haft et selvmordsforsøg med et stort indtag af et medicinsk præparat mod forhøjet blodtryk, i kombination med indtag af alkohol. Efter ankomst til hospitalet fik hjertestop, og Anæstesiologisk Afdeling blev tilkaldt og bistod ved genoplivning. Efter genoplivningen af iværksatte Anæstesiologisk Afdeling udredning og stabiliserende behandling for organpåvirkningen efter overdoseringen af medicinen, herunder anlagt iv-adgange i blodbanen i s højre albue, hvor han blev givet præparatet Bikarbonat. Det blev noteret, at var svær at stikke, og at alle de anlagte drop med iv-adgange kun virkede i kort tid. Det blev videre noteret, at præparatet Bikarbonat ved en fejl løb ud i underhuden (subkutan).

Det fremgår af klagen, at ikke blev relevant behandlet med Bikarbonat, herunder at indgiftsmetode ikke var korrekt, idet der efterfølgende opstod nekrose på hans højre overarm, samme sted, hvor Bikarbonat blev givet. Det fremgår videre af klagen, at dette efterfølgende har resulteret i et længerevarende behandlingsforløb med sårbehandling og hudtransplantation.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere Anæstesiologisk Afdeling for behandlingen.

Vi har lagt vægt på, at:

  • Anæstesiologisk Afdeling foretog en relevant behandling med Bikarbonat den 26. oktober 2022. havde, i kombination med indtag af alkohol, haft et stort indtag af et præparat, der hæmmer kredsløbet, og udviklede herefter hjertestop. I den akutte situation blev der i forbindelse med genoplivningen givet Adrenalin, som kun virker efter hensigten, hvis pH-værdien er nær normalområdet. Bikarbonat gives med henblik på at øge og normalisere kroppens pH-værdi, hvis der er syreophobning i kroppen, fx efter overdosering af medicin. Det var derfor relevant i den akutte situation at anlægge drop i armen og hurtigst mulig behandle med Bikarbonat for at øge og stabilisere pH-værdien med henblik på at få Adrenalinen til at virke, stabilisere kredsløbet, og dermed mindske risikoen for et nyt hjertestop.
  • den valgte indgiftsmetode var korrekt, idet Bikarbonat altid gives via blodbanen, og kan gives som drop lagt i blodbanen, i enten hænder eller albuer. blev givet Bikarbonat via blodbanen i albuen, hvilket var i overensstemmelse med praksis.
  • den omstændighed, at indgiften af Bikarbonat løb ud i underhuden (subkutant) ved s albue, er ikke ensbetydende med, at behandlingen ikke blev udført sundhedsfagligt forsvarligt. Det kan oplyses, at ved svær syreophobning i kroppen, fx efter overdosering af medicin, trækker blodårerne sig sammen, og kan dermed være meget svære at finde og ramme, ligesom iv-adgangene kan risikere at displacere sig og lægger sig i underhuden, hvilket dermed øger risikoen for, at indgiften i stedet løber ud i underhuden. havde haft et stort indtag af medicin kombineret med indtag af alkohol, og havde dermed svær syreophobning i kroppen, hvilket gjorde det svært at stikke ham, hvorfor styrelsen derfor ikke finder grundlag for at kritisere Anæstesiologisk Afdeling for behandlingen.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 26. oktober 2022 på Anæstesiologisk Afdeling, , var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed