Manglende sikring af relevant opfølgning og akuttid

Lægeklinik får kritik for ikke at sørge for rettidig opfølgning på patient med mistanke om astma samt for ikke at sørge for at give en akuttid, da patientens symptomer forværredes.

Sagsnummer:

23SFP43

Offentliggørelsesdato:

26. maj 2023

Speciale:

Almen medicin, incl. Vagtlæger

Faggruppe:

Læger

Behandlingssted:

Almen praksis/vagtlæger

Type:

Behandling

Kategori:

Vejledende og principielle afgørelser

Der gives kritik til:

  • (CVR.nr: ) for behandlingen den 1. og den 10. august 2022.

Det betyder, at behandlingen var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at ikke modtog en korrekt behandling på lægeklinikken , den 1. og den 10. august 2022.

Vi har forstået, at det centrale i klagen er:

  • at ikke blev sundhedsfagligt relevant behandlet den 1. august 2022
  • at burde have været tilset på et tidligere tidspunkt henset til hendes tilstand den 10. august 2022.

Sagsfremstilling

Vi har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 1. august 2022 blev 8-årige tilset på lægeklinikken , idet hun havde en akut konsultation grundet vejrtrækningsproblemer de seneste dage. Der blev foretaget en objektiv undersøgelse. fik en recept på Astamedicin i form af en inhalator, idet der var mistanke astma.

Den 10. august 2022 blev tilset endnu engang på lægeklinikken , idet hun de seneste 10 dage havde oplevet tiltagende vejrtrækningsbesvær, var diagnosticeret med astma og var i behandling med inhalator i form af Ventoline uden den ønskede effekt. fik i venteværelset påvirket vejrtrækningsbesvær, respirationsstop og blev bevidstløs uden hjerterytme. Der blev opstartet hjertemassage og ventilation med rubensballon. En ambulance blev tilkaldt, og blev akut indlagt på et sygehus.

Det fremgår af klagen, at s far kontaktede lægeklinikken den 10. august 2022 klokken 08.00, idet havde tiltagende vejrtrækningsproblemer, hvorefter hun fik en konsultationstid klokken 11.30 samme dag. Videre fremgår det af klagen, at s forældre tog telefonisk kontakt til lægeklinikken klokken 09.36 grundet forværring i s tilstand. s forældre blev informeret om at komme på lægeklinikken med hende, og at først kunne blive tilset klokken 11.30. Videre fremgår det af klagen, at s far tog kontakt til s praktiserende læge, og at lægen henviste dem til en lægesekretær, idet lægen var optaget. Videre fremgår det af klagen, at s forældre tog kontakt til lægesekretæren, som kontaktede lægen, idet var udmattet og ikke var i stand til at stå op. Afslutningsvist fremgår det af klagen, at fik hjertestop i venteværelset, og at en ambulance blev tilkaldt.

Det fremgår af en udtalelse fra lægeklinikken , at fik en akut konsultationstid den 1. august 2022 på grund af tiltagende vejrtrækningsbesvær. Det fremgår videre af udtalelsen, at s praktiserende læge ikke havde kendskab til, at s forældre havde kontaktet lægeklinikken to gange den 10. august 2022.

Videre fremgår det af en udtalelse fra lægeklinikken, at s far kontaktede lægeklinikken telefonisk, hvor han forklarede, at havde problemer med at få vejret, og at hun fik den første akutte konsultationstid klokken 11.30. Videre fremgår det af udtalelsen, at s far tog telefonisk kontakt til lægeklinikken grundet datterens vejrtækningsproblemer. Videre fremgår det, at s forældre ikke var i stand til at forstå, hvad lægesekretæren spurgte om, og man bad dem om at komme ind med det samme til lægeklinikken.

Videre fremgår det af udtalelsen fra lægeklinikken, at s praktiserende læge blev kontaktet af hendes far, da de dukkede op i klinikken, og at lægen henviste dem til at kontakte lægesekretæren, samt at s praktiserende læge ikke kunne se .

Videre fremgår det af udtalelsen fra lægeklinikken, at virkede til at have det skidt, da hun ankom på lægeklinikken, og at lægesekretæren henvendte sig til en praktiserende læge. Videre fremgår det af udtalelsen, at lægesekretæren henviste til et lukket venteværelse og endnu en gang tog kontakt til lægen. Afslutningsvist fremgår det af udtalelsen fra lægeklinikken, at lægen skyndte sig ud til . blev ukontaktbar og fik hjertestop. Hjertemassage og ventilation med rubensballon blev opstartet. Videre fremgår det af udtalelsen fra lægeklinikken, at en ambulance blev kontaktet, og hjertemassage blev givet i ca. 40 minutter, før der var hjerterytme. Afslutningsvist fremgår det af fra lægeklinikken, at blev indlagt på et sygehus.

Vi bemærker, at det af et telefonnotat fra den 1. marts 2023 fremgår, at lægeklinikken ikke har instrukser om håndtering af akutte livstruende situationer.

Begrundelse

Vi træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 1, stk. 2.

Vi tager ved vores vurdering af sagen stilling til, om en behandling har været i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”, hvilket er en norm, som fastlægges ved vores praksis. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god behandling. Vi har således ved vores afgørelse ikke taget stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at der var sproglige forståelsesvanskeligheder imellem s forældre og .

Det fremgår af klagen, at s forældre havde kontaktet to gange den 10. august 2022.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at s praktiserende læge ikke havde kendskab til, at s forældre havde kontaktet lægeklinikken to gange den 10. august 2022.

Vi finder herefter grundlag for at fastslå, at den praktiserende læge ikke havde kendskab til, at s forældre havde ringet to gange den 10. august 2022.

Det fremgår videre af en udtalelse fra , at den praktiserende læge den 10. august 2022 ikke kunne se , da s far stak hovedet ind på lægens kontor for at spørge til en vurdering af , hvorefter lægen bad s far om at tale med sekretæren.

Vi finder herefter grundlag for at fastslå, at den praktiserende læge ikke kunne se i denne situation.

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 1. august 2022, for så vidt angår vurderingen af s tilstand samt opstart af den medicinske behandling.

Vi har lagt vægt på, at:

  • den 1. august 2022 foretog en relevant objektiv undersøgelse af , idet man på baggrund af hendes vejrtrækningsproblemer foretog en stetoskopi af hendes lunger, hvor der blev hørt ”koncert af sonore og sibilerende ronci”. Dette fund, kombineret med s kliniske tilstand med vejrtrækningsproblemer og indtrækninger, gjorde, at det var sundhedsfagligt relevant at mistænke et astmaanfald.
  • den 1. august 2022 behandlede akut med beta-2-agonist på forstøver (System 22 inhalation), idet der var mistanke om, at havde et astmaanfald. Det var videre relevant, at udskrev en recept på astmamedicin i form af en inhalator, samt fortsatte den akutte behandling og holdt øje med over de efterfølgende 1-1,5 timer, indtil der var bedring af hendes tilstand.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag er grundlag for at kritisere for behandlingen den 1. august 2022, for så vidt angår opfølgning på s tilstand.

Vi har lagt vægt på, at:

  • den 1. august 2022 ikke i tilstrækkelig grad lagde en plan for opfølgning på s tilstand. Der var tale om en akut tilstand, som blev bedre på behandling, men det burde være sikret ved en konsultation eller anden kontakt nogle dage senere, at der fortsat var effekt af behandlingen. Det er herefter vores vurdering, at det ikke var tilstrækkeligt, at der først blev aftalt tid til opfølgning mere end 10 dage efter det akutte anfald af formodet astma. Dette skyldes, at der var tale om et muligt første astmaanfald, hvor der var diagnostisk usikkerhed. Vi kan hertil oplyse, at som praktiserende læge skal man hos en patient med symptomer som s være særligt opmærksom på, at hun som barn kan kompensere for dårlig vejrtrækning i et længere stykke tid, men at hun kan udtrættes, hvorved hun meget pludseligt og hurtigt får en svær forværring af vejrtrækningen, som kan være livstruende. Patienten og dennes forældre skal informeres om dette, og den praktiserende læge skal sikre sig, at informationen er forstået, så der bliver handlet relevant og hurtigt i tilfælde af ny forværring i tilstanden. Dertil er det vores vurdering, at s forældre ikke var bekendt med alvorsgraden af tilstanden samt hvilke symptomer, de skulle være opmærksom på, ligesom at det er en skærpende omstændighed, at der var sproglige vanskeligheder, som kunne have givet usikkerhed om, hvorvidt det var fuldt forstået, hvilke symptomer forældrene skulle reagere på. Det burde derfor, via en tættere opfølgning, være sikret, at s forældre var i stand til at vurdere tilstanden og reagere ved eventuelle faresignaler hos .

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for behandlingen den 10. august 2022, for så vidt angår den livredende behandling af s tilstand.

Vi har lagt vægt på, at:

  • på relevant vis opstartede behandling med Ventoline, da blev tilset. Der blev videre efterfølgende ved vejrtrækningsstop hos opstartet relevant livredende behandling, ligesom der blev kontaktet relevant hjælp i form af 112 ved opstarten af den livreddende behandling.

Vi vurderer imidlertid, at der er grundlag for at kritisere for, at der ikke blev givet en akuttid på et tidligere tidspunkt den 10. august 2022.

Vi har lagt vægt på, at:

  • den 10. august 2022 ved den første telefoniske henvendelse kl. 08.00 fra s forældre burde have givet en akuttid og ikke en tid kl. 11.30, hvilket svarer til 3,5 timer senere. På behandlingstidspunktet er det vores vurdering, at måtte beskrives som et barn med mistænkt astma, som havde haft et akut astmaanfald den 1. august 2022, var sat i behandling med beta-2-agonist og nu havde symptomer på manglende effekt af behandlingen. Det fremgår af både s fars udtalelse og af behandlingsstedets udtalelse, at henvendelsen i telefonen kl. 8.00 den 10. august 2022 drejede sig om forværring af s vejrtrækning. Det er vores vurdering, at frontpersonalet ud fra journalen havde dette kendskab til situationen, og det er derfor vores vurdering, at s tilstand burde have været konfereret med en læge, som akut skulle have vurderet, om der skulle tilkaldes ambulance, eller om der kunne gives en akuttid i lægeklinikken til behandling med det samme. Alternativt burde frontpersonalet ved den første kontakt klokken 8.00 have givet besked om, at skulle komme med det samme, så hun kunne blive set med det samme.

Det fremgår af en udtalelse til sagen fra , at personalet i lægeklinikken er trænet i brug af Telefonvisitation fra DSAM. Ud fra denne må der svares ja til spørgsmålet ”Har patienten astma/KOL, som ikke bedres efter medicinering?”, selvom diagnosen på daværende tidspunkt alene var mistænkt. Ved ”ja” til dette spørgsmål, ville visitationsguiden have rådet til, at: ”Visiterende praksispersonale adviserer hurtigst muligt lægen. Lægen skal herefter beslutte, om der skal tilkaldes en ambulance eller tilse patienten inden for en time. Ved tvivl eller forværring må patienten tage kontakt på ny.” Det er herefter vores vurdering, at det ikke var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at visiterede til en tid kl. 11.30, som var 3,5 timer senere.

  • det ligeledes er vores vurdering, at der ved den fornyede telefoniske kontakt kl. 09.23 den 10. august 2022 særligt burde have været iværksat en akut vurdering af . Det er vores vurdering, at den mulige manglende sproglige forståelse var en skærpende omstændighed, som yderligere burde have medført en akut vurdering. Såfremt det ikke var praktisk muligt at give en akuttid til vurdering med det samme, burde der ved de telefoniske kontakter kl. 08.00 og kl. 09.23 have været rekvireret en akut ambulance via 112. Det er vores vurdering, at dette burde være gjort af lægeklinikken for at sikre relevant og præcis overlevering af oplysninger til 112.

Vi finder på den baggrund, at den behandling, som modtog den 1. og den 10. august 2022, på lægeklinikken , var under normen for almindelig anerkendt faglig standard.

Regler

Vi har anvendt følgende regler til at træffe afgørelse i sagen:

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven)

  • 1, stk. 2, om klager over sundhedsfaglig virksomhed