Kommunen tilbød ikke kørsel

Kommunens ordning om forhåndsgodkendelse af taxa til egen læge og speciallæge var ikke en kørselsordning, da patienten selv skulle afholde udgiften og søge om godtgørelse. Patienten kunne søge om godtgørelse for taxakørsel efter hvert besøg.

Sagsnummer:

23SFP48

Offentliggørelsesdato:

2. juni 2023

Juridisk tema:

Kørsel og kørselsgodtgørelse

Kategori:

Patientrettigheder

Vi ændrer afgørelsen fra Kommune:

 • om kørselsgodtgørelse.

Det betyder, at du kan søge om kørselsgodtgørelse efter hver behandling hos læge og speciallæge, og kommunen skal derefter konkret tage stilling til, hvilket transportmiddel, der var det billigste forsvarlige.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • du fik afslag på fribefordring med taxa til læge og speciallæge.

Sagsfremstilling

Den 20. januar 2016 fik du bevilget kørselsgodtgørelse til taxa til alment praktiserende læge og speciallæge af kommunen. Den 18. januar 2022 skønnede kommunen det nødvendigt at foretage en revisitering af din bevilling og bad dig derfor indsende en ny ansøgning.

Den 2. marts 2022 ansøgte du derfor kommunen om kørsel til læge og speciallæge.

Du oplyste i din ansøgning, at du ikke kan tage offentlig transport grundet kraftig forskydning i to lændehvirvler, forkalkninger i kroppen, polyneuropati, KOL og nedsat hjertefunktion. Sammen med næsten intet syn på dit højre øje giver det stor usikkerhed og gør det svært ved trin og trapper. Du kan gå ca. 15 meter med rollator. Du oplyste yderligere, at du har en trehjulet elcykel.

Det fremgår af ansøgningen, at du modtager pension.

Den 18. oktober 2022 gav kommunen dig afslag på fribefordring med taxa til læge og speciallæge. Du fik afslag, fordi det blev skønnet, at du kan cykle på din elcykel til og fra læge og speciallæge. For at få fribefordring med taxa skal borgeren være fuldstændig ude af stand til selv at kunne sørge for transport til læge og speciallæge med f.eks. cykel.

Det fremgår af afgørelsen, at du i særlige tilfælde fortsat vil være berettiget til en enkeltdagsbevilling. Det betyder, at hvis du ved akut opstået sygdom eller vejrligsforhold ikke selv kan sørge for transport til lægen, kan du den pågældende dag kontakte med henblik på at søge om en enkeltdagsbevilling.

Det fremgår også af afgørelsen, at hvis du benytter offentlige transportmidler eller egen bil, kan du søge om kørselsgodtgørelse.

Det fremgår af kommunens hjemmeside, at borgere, som modtager social pension, enten kan søge om befordringsgodtgørelse til læge og speciallæge eller om fribefordring med taxa til læge eller speciallæge. Borgeren kan søge om fribefordring med taxa, hvis borgeren ikke er i stand til selv at sørge for transport med f.eks. offentlige transportmidler, egen bil/lånebil, cykel, el-scooter eller lignende.

Det fremgår af din tidligere bevilling af kørselsgodtgørelse af 20. januar 2016, at du selv skulle sørge for at bestille og lægge penge ud for kørslen ved et taxaselskab, hvorefter du skulle indsende taxakvitteringer med lægestempel til , der ville refundere beløbet.

Du har oplyst, at du skal have din rollator med til lægen, og alene det at anbringe rollatoren på cyklens stativ forårsager smerter. På cykelturen til lægen er der risiko for, at rollatorens forreste hjul svinger ind i cyklens baghjul, så det hele falder af. Når du ankommer til lægen, skal det hele af igen, hvilket også forårsager smerter. Når du skal hjem, gentager det sig.

Begrundelse

Reglerne om kørsel eller kørselsgodtgørelse

En patient, der får social pension, har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge.

Ved kørsel forstås, at kommunen sørger for, at patienten bliver kørt til og fra læge eller speciallæge med f.eks. taxa, og derved skal patienten ikke lægge penge ud for kørslen.

Hvis en patient selv betaler for kørslen og efterfølgende søger om refusion eller godtgørelse hos kommunen, er der tale om kørselsgodtgørelse. Der kan udbetales kørselsgodtgørelse til offentlige transportmidler, herunder bus, tog og færge, til taxa og privatbil m.v.

Patienten kan kun få kørselsgodtgørelse der svarer til, hvad turen ville koste med det billigste, forsvarlige transportmiddel. Det gælder også, selvom patienten har taget et dyrere transportmiddel.

Det er kommunen, der afgør, om patienten har ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse.

Hvis kommunen tilbyder kørselsgodtgørelse, skal tilbuddet ske efter reglerne. Det betyder, at når en patient ansøger om kørselsgodtgørelse, skal kommunen vurdere, hvilket transportmiddel, der var det billigste forsvarlige i forbindelse med den konkrete behandling. Kommunen kan derfor ikke træffe afgørelse om, at en patient ikke kan få kørselsgodtgørelse til et bestemt transportmiddel, f.eks. taxa, ved fremtidige ansøgninger om kørselsgodtgørelse.

Kommunen kan heller ikke stille som krav for at udbetale kørselsgodtgørelse til et bestemt transportmiddel, at patienten har ansøgt om kørselsgodtgørelse forud for behandlingen.

Kommunen kan godt træffe afgørelse om, at patienten ved fremtidige ansøgninger har ret til kørselsgodtgørelse til f.eks. taxa.

Vores resultat

Vi vurderer, at du kan søge om kørselsgodtgørelse efter hver behandling hos læge og speciallæge, og kommunen skal derefter konkret tage stilling til, hvilket transportmiddel, der var det billigste forsvarlige.

Vi har lagt vægt på, at:

 • en afgørelse om fribefordring med taxa til læge eller speciallæge ikke er en afgørelse om kørsel, hvis det fremgår af afgørelsen, at patienten selv skal lægge ud for taxakørsel og søge om refusion efterfølgende.
 • kommunens afgørelse af 18. oktober 2022 derfor er en afgørelse om, hvilke transportmidler, du kan få kørselsgodtgørelse til ved fremtidige behandlinger hos læge eller speciallæge.
 • kommunen ved hver ansøgning konkret skal tage stilling til, hvilket transportmiddel, der var det billigste forsvarlige for dig.
 • kommunen derfor ikke kunne afgøre, at du i fremtiden ikke har ret til kørselsgodtgørelse til taxa.

Vi ændrer derfor kommunens afgørelse af 18. oktober 2022 om kørselsgodtgørelse.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 5, nr. 11, om kommunens afgørelser om kørsel og kørselsgodtgørelse

Bekendtgørelse nr. 248 af 8. marts 2023 af sundhedsloven:

 • 170, stk. 1-3, om kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge og speciallæge

Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven:

 • 4 om pensionisters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra læge
 • 5 om pensionisters ret til kørsel eller kørselsgodtgørelse til og fra speciallæge
 • 9 om kommunens afgørelse
 • 30 om billigste, forsvarlige transportmiddel