Journal sendt med brevpost

Klinik får ikke kritik for at sende journal med brevpost, da det almindeligvis anses for at være en sikker fremgangsmåde at sende fortrolige oplysninger med almindelig brevpost.

Sagsnummer:

23SFP52

Offentliggørelsesdato:

7. juni 2023

Juridisk tema:

Tavshedspligt

Kategori:

Patientrettigheder

Vi giver ikke kritik til:

 • (CVR.nr.:) for brud på deres tavshedspligt den 25. april 2022.

Det betyder, at ikke har handlet i strid med sundhedsloven.

Du kan læse mere på de næste sider.

Klagen

Du har klaget over, at:

 • har brudt deres tavshedspligt den 25. april 2022 ved at sende din journal til Patienterstatningen med almindelig brevpost.

Sagsfremstilling

Du har oplyst, at lægeklinikken fik besked fra Patienterstatningen om at sende din journal på enten e-Boks eller fax, men at de i stedet valgte at sende materialet med almindelig brevpost. Posten blev væk, så nu ligger alle dine helbredsoplysninger et eller andet sted på grund af en fejl foretaget af lægeklinikken.

Lægeklinikken har oplyst, at materialet var så omfattende, at det ikke kunne vedhæftes som en fil i e-Boks, og at de derfor valgte at sende din journal med almindelig brevpost. Lægeklinikken ligger på en sygehusmatrikel, og de fremsender derfor post via sygehusets reception, som frankerer posten og videregiver den til postvæsenet. De havde således ikke grundlag for at antage, at der var nogen brist i sikkerheden, eller at materialet ikke skulle være kommet Patienterstatningen i hænde.

Begrundelse

Reglerne om tavshedspligt

Sundhedspersoner har tavshedspligt om de oplysninger, de får, når de behandler patienter. Tavshedspligten gælder for oplysninger om helbred og andre fortrolige oplysninger.

Oplysninger om helbred er oplysninger om en patients tidligere, nuværende og fremtidige fysiske og psykiske tilstand. Det er også oplysninger om en persons kontakt til sundhedsvæsenet, fx at en person har været indlagt eller er indlagt.

Reglerne om tavshedspligt gælder også, hvis sundhedspersonen har handlet uagtsomt. Det betyder, at det kan være et brud på tavshedspligten, hvis sundhedspersonen behandler fortrolige oplysninger på en sådan måde, at der er en risiko for, at andre får oplysningerne.

Undersøgelse af breve og brud på posthemmeligheden må kun ske efter en retskendelse, medmindre der er en undtagelse i en lov. Åbning af andres breve kan straffes med bøde eller fængsel. Ved forsendelse af fysisk post bør afsenderen derfor kunne gå ud fra, at et brev bliver behandlet forsvarligt.

Vores resultat

Vi vurderer, at der ikke er grundlag for at kritisere for at have sendt din journal med almindelig brevpost.

Vi har lagt vægt på, at:

 • oplysningerne i din journal er fortrolige oplysninger, fordi det er oplysninger om dit helbred.
 • det almindeligvis anses for at være en sikker fremgangsmåde at sende fortrolige oplysninger med almindelig brevpost.
 • på baggrund af posthemmeligheden måtte kunne gå ud fra, at din journal blev behandlet på forsvarlig vis.
 • derfor ikke har handlet uagtsomt ved at sende din journal med almindelig brevpost.
 • det forhold at posten blev væk ikke kan føre til en anden vurdering.
 • derfor lovligt kunne sende oplysningerne om dig med almindelig brevpost.

har derfor ikke handlet i strid med sundhedsloven.

Regler

Vi har afgjort sagen efter:

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 9 af 4. januar 2023 af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (klage- og erstatningsloven):

 • 1, stk. 2, om klager over forhold omfattet af sundhedslovens kapitel 9

Bekendtgørelse nr. 210 af 27. januar 2022 af sundhedsloven:

 • 40 om tavshedsbelagte oplysninger

Lov nr. 169 af 5. juni 1953 af Danmarks Riges Grundlov (Grundloven):

 • 72 om brevhemmeligheden

Bekendtgørelse nr. 1360 af 28. september 2022 af straffeloven:

 • 263, stk. 2, om straffen ved åbning af andres breve

Vejledninger

Vejledning nr. 161 af 16. september 1998 om information og samtykke og om videregivelse af helbredsoplysninger mv.:

 • Punkt 4.1 om helbredsoplysninger